Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

829. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 2578.

  
Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
1. kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in
– Zadružna zveza Slovenije in
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije naslednjo
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe) 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen 
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe) 
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
01.110
01.460
10.610
01.120
01.470
10.620
01.130
01.490
10.710
01.140
01.500
10.720
01.150
01.610
10.730
01.160
01.620
10.810
01.190
01.630
10.820
01.210
01.640
10.830
01.220
03.110
10.840
01.230
03.120
10.850
01.240
03.210
10.860
01.250
03.220
10.890
01.260
10.110
10.910
01.270
10.120
10.920
01.280
10.130
11.010
01.290
10.200
11.020
01.300
10.310
11.030
01.410
10.320
11.040
01.420
10.390
11.050
01.430
10.410
11.060
01.440
10.420
11.070
01.450
10.510
12.000
10.520
81.300
3. člen 
(Osebna veljavnost) 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2) Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.
4. člen 
(Časovna veljavnost) 
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas do 1. 5. 2021.
(2) Kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
(3) Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece.
B. NORMATIVNI DEL 
5. člen 
Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba, se uporabljajo določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19).
C. OBLIGACIJSKI DEL 
6. člen 
Glede ureditev pravic in obveznosti pogodbenih strank se uporabljajo določbe obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19), v kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega dela ali splošnih določb te kolektivne pogodbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(1) Kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Z dnem začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe, preneha veljati Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19).
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
Predstavniki delojemalcev 
 
Sindikat kmetijstva 
in živilske industrije Slovenije 
Marjan Vindiš
predsednik
Predstavniki delodajalcev 
 
GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
mag. Janez Rebec
predsednik UO
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo
Gregor Rajšp
predsednik
Zadružna zveza Slovenije
Borut Florjančič
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 3. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-36 o tem, da je Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 2/14.

AAA Zlata odličnost