Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, stran 2576.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21 in 35/21) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu prve alineje pred vejico doda besedilo »ter izvedbo pouka baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena vsaj 2 m medsebojna razdalja«.
V tretjem odstavku se v prvi alineji na koncu besedila za vejico doda besedilo »ki ni starejši od 48 ur,«.
2. člen 
V 2. členu se na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja.«.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »19. marca 2021« nadomesti z besedilom »26. marca 2021«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremenjena 1. in 2. člen odloka se začneta uporabljati 22. marca 2021.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-13/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-3330-0035
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost