Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

823. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, stran 2566.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, vstopni prag, način izračuna višine finančnega nadomestila, najvišjo višino finančnega nadomestila in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju brez obračunanega davka na dodano vrednost;
2. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
3. predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
4. trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
5. sektor ribištva in akvakulture je gospodarski sektor, kot je opredeljen v točki (d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11).
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020. Delež izpada dohodka se izračuna na podlagi dohodka v mesecih iz tega odstavka po naslednji formuli: 1 – (A/B), pri čemer je:
– A = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021;
– B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.
(2) Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo prejšnjega odstavka, pri čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 31. januarju 2020, izpad dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, pomnožen z množiteljem 0,429.
(4) Za pridobitev finančnega nadomestila mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
2. če se vlagatelj ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, v zahtevku izjavi, da finančnega nadomestila delno ali v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo;
3. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);
4. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
5. člen 
(merila za določitev višine nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini priznanega izpada dohodka iz prejšnjega člena, vendar ne več kot 8.000 eurov na posameznega upravičenca.
(3) Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).
6. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad dohodka v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 4. člena znaša najmanj 100 eurov.
(2) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture.
(4) Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz drugega in tretjega odstavka tega člena, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem računov ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega zneska iz drugega odstavka tega člena.
(5) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z dodeljenimi sredstvi presežena omejitev iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen in za isto obdobje, kot navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila) 
(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pripisom »Izpad dohodka – DDK« ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.
(2) Zahtevek se lahko vloži do vključno 5. aprila 2021.
8. člen 
(odločba o pravici do finančnega nadomestila) 
(1) V izreku odločbe o pravici do finančnega nadomestila se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
(2) O izpolnjevanju pogojev odloči agencija najpozneje do 30. junija 2021.
9. člen 
(združevanje pomoči) 
Finančna pomoč se lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 2020/972/EU z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45) zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), ob upoštevanju določb in pravil o združevanju pomoči iz teh uredb in Začasnega okvira.
10. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila v evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za finance, ter ministrstvo, pristojno za ribištvo, za posameznega vlagatelja preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu, dejavnemu v sektorju ribištva in akvakulture, poroča ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, o dodeljenem finančnem nadomestilu na način, ki ga ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(objava informacij o shemi pomoči) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančne pomoči.
12. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih pomočeh deset let od dneva zadnje dodelitve finančne pomoči po tem odloku.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2330-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost