Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

822. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, stran 2560.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa upravičence, pogoje, postopek dodelitve, način izračuna in najvišjo višino finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo iz tega odloka se upravičencem dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka v sektorju vina in sektorju grozdja za vino) 
(1) Glede na podatke o cenah in prodanih količinah vina, ki se prijavljajo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: tržnoinformacijski sistem), je v četrtem trimesečju leta 2020 sektor vina utrpel več kot 30 % izpada dohodka v primerjavi s povprečjem v enakem obdobju zadnjih treh let.
(2) Glede na podatke modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije o neto dodani vrednosti pridelave grozdja za vino je v letu 2020 sektor grozdja za vino utrpel več kot 30 % izpada dohodka v primerjavi s povprečjem zadnjih treh let.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– register je register pridelovalcev grozdja in vina v skladu z Zakonom o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D).
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je bil 30. septembra 2020 vpisan v register in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje za vino.
(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil 31. decembra 2019 že podjetje v težavah, kar agencija ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
(3) Upravičenec, ki se ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, finančnega nadomestila delno ali v celoti ne sme prenesti na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
6. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
– 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020;
– 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog;
– na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
– na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov, in
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina, 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020.
(3) Za trajno poslovno sodelovanje iz prejšnjega odstavka se šteje, če je pogodba sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020.
7. člen 
(finančne določbe za sektor vina) 
(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uveljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti iz tega člena se upošteva povprečni statistični hektarski pridelek vina letnikov 2017, 2018 in 2019.
(2) Izpad dohodka se izračuna kot 30,02 % delež razlike med povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativnimi stroški proizvodnje vina.
(3) Povprečni prihodek od proizvodnje vina je določen na podlagi hektarskega pridelka vina iz prvega odstavka tega člena in povprečne cene vina za četrto trimesečje let 2017, 2018 in 2019 iz tržnoinformacijskega sistema.
(4) Kalkulativni stroški proizvodnje vina so določeni kot povprečje kalkulativnih stroškov, pripravljenih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji, za leta 2017, 2018 in 2019.
(5) Strošek skladiščenja vina znaša 787 eurov na hektar letno.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do izplačila nadomestila, ki se izračuna po naslednji formuli:
(0,3002 x 9097 eurov + 787 eurov) x 1/3 x površina x 0,8 = 938,11 eura x površina vinogradov,
pri čemer 1/3 pomeni delež obdobja v letu od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.
(7) Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so del grozdja letnika 2020 prodali, se za površino iz prejšnjega odstavka upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.
8. člen 
(finančne določbe za sektor grozdja za vino) 
(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % izpada dohodka od pridelave grozdja v letu 2020.
(2) Izpad dohodka se izračuna kot razlika med povprečjem neto dodane vrednosti pridelave grozdja v letih od 2017 do 2019 in neto dodano vrednostjo v letu 2020 iz modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije ter znaša 409,66 eura.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do izplačila nadomestila, ki se izračuna po naslednji formuli:
409,66 eura x površina x 0,8 = 327,73 eura x površina vinogradov.
(4) Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so le del grozdja letnika 2020 oddali kleti, se za površino iz prejšnjega odstavka upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini oddanega grozdja.
9. člen 
(finančne določbe za oba sektorja) 
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega odloka najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 20.000 eurov.
(2) Upravičenec lahko pridobi podporo po tem odloku za isti namen le enkrat.
(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
10. člen 
(upravičena površina) 
(1) Površina vinogradov iz šestega odstavka 7. člena in tretjega odstavka 8. člena tega odloka pomeni triletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imelo kmetijsko gospodarstvo vpisane v register 1. avgusta v letih 2018, 2019 in 2020, pri čemer se za leto 2020 ne upošteva površina vinograda, za katerega je bila pridobljena podpora za zeleno trgatev.
(2) Če je bil nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register po 1. avgustu 2020, se za določitev površine iz prejšnjega odstavka upošteva podatek o površini vinogradov na dan vpisa v register.
(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2019, se za določitev površine iz prvega odstavka upošteva podatek o površini vinogradov 1. avgusta 2020.
(4) Če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2018, se za določitev površine iz prvega odstavka upošteva dvoletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vpisane v register 1. avgusta v letih 2019 in 2020.
11. člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.
12. člen 
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, pošlje informativno odločbo v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena tega odloka, pošljejo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka, po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi«, ali elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom do 31. marca 2021. Zahtevku priložijo kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z odkupovalcem grozdja. Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev iz tega odstavka pošlje odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 30. junija 2021.
(3) Pri določitvi višine finančnega nadomestila agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od oktobra 2020 do januarja 2021, razen če upravičencu ni bilo že predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).
(4) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
13. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne sme presegati 1.800.000 eurov na upravičenca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega 225.000 eurov bruto na upravičenca, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo.
(3) Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena.
(4) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena omejitev iz tega člena.
(5) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu z:
– Začasnim okvirom;
– Uredbo 651/2014/EU;
– Uredbo 702/2014/EU;
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
– Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1).
14. člen 
(preveritev pred odobritvijo in poročanje) 
(1) Agencija pred izdajo odločbe iz 12. člena tega odloka preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za finance, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu, dejavnemu v primarni kmetijski proizvodnji, poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
15. člen 
(sredstva) 
Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
16. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila po tem odloku.
17. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
19. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2330-0011
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost