Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

818. Javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, stran 2551.

  
Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter sklepa, sprejetega na 28. seji Mandatno-volilne komisije Državnega zbora dne 18. 3. 2021 objavljam
J A V N I  P O Z I V 
za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 
1. 
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet), ki jih v skladu z drugim odstavkom 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) imenuje Državni zbor izmed predstavnikov potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij, tako da je imenovan najmanj po en predstavnik iz omenjenih organizacij.
Aktualnim članom Sveta 23. 6. 2021 poteče mandat, zato mora Državni zbor imenovati nove člane za mandatno obdobje petih let.
2. 
V skladu s četrtim odstavkom 229. člena ZEKom-1 člani Sveta ne smejo biti:
1. člani organov političnih strank,
2. funkcionarji po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju,
3. javni uslužbenci v državnih organih,
4. osebe, ki so zaposlene pri operaterju ali so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali imajo lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih organizacijah,
5. osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali ima lastninske deleže v organizaciji, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji.
3. 
Predloge lahko posredujejo:
– potrošniške organizacije,
– Nacionalni svet invalidskih organizacij in
– izobraževalne institucije.
4. 
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:
4.1.podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:
– naziv in sedež;
– dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata.
4.2. za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče;
– naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki ga opravlja;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidatke ali kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen/-a s pogoji iz četrtega odstavka 229. člena ZEKom-1 in jih izpolnjuje.
5. 
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom,overjen s kvalificiranim potrdilom
do vključno petka, 16. 4. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV – Svet za elektronske komunikacije«.
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
6. 
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, o katerem odloči Državni zbor. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata.
Št. 326-09/21-2/2
Ljubljana, dne 18. marca 2021
Ivan Hršak 
predsednik Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora 

AAA Zlata odličnost