Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021

Kazalo

711. Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN, stran 2417.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 13. člena Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 21/21) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
To navodilo določa vsebino, obliko in način poročanja dodeljevalcev IBAN o podatkih, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN.
Pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot v Sklepu o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 21/21).
2. POROČANJE PODATKOV 
2. člen 
Dodeljevalec IBAN za namene objave seznama identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN na spletnih straneh Banke Slovenije poroča Banki Slovenije naslednje podatke:
(i) posamezno nacionalno identifikacijsko oznako dodeljevalca IBAN,
(ii) naziv imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka,
(iii) naslov (ulico in hišno številko) imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka,
(iv) poštno številko kraja imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka,
(v) kraj imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka in
(vi) pripadajočo enajstmestno poslovno identifikacijsko kodo (Business Identifier Code, BIC)1 imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka.
3. člen 
Dodeljevalec IBAN poroča podatke iz 2. člena tega navodila v datoteki formata CSV. Dodeljevalec IBAN za vsako svojo nacionalno identifikacijsko oznako poroča podatke, navedene v 2. členu tega navodila, v eni vrstici datoteke formata CSV. Vsi podatki so zapisani z velikim črkami in številkami, nacionalna identifikacijska oznaka pa je vedno zapisana s petimi numeričnimi znaki. Pri tem so podatki v posamezni vrstici datoteke formata CSV ločeni s podpičji. Primer zapisa posamezne vrstice v datoteki formata CSV je naslednji:
01000;BANKA SLOVENIJE;SLOVENSKA 35;1505;LJUBLJANA;BSLJSI2XXXX
4. člen 
Dodeljevalec IBAN ob kakršni koli spremembi podatkov, ki so predmet poročanja, Banki Slovenije posreduje novo datoteko formata CSV, ki vsebuje vse veljavne podatke iz 2. člena tega navodila. Delno poročanje samo spremenjenih podatkov ni dovoljeno.
3. POŠILJANJE PODATKOV BANKI SLOVENIJE 
5. člen 
Dodeljevalec IBAN Banki Slovenije pošlje datoteko iz 3. člena tega navodila najmanj en delovni dan pred želeno uveljavitvijo spremembe podatkov, ki so predmet poročanja, in sicer do 9. ure zjutraj. V primeru, da prejeta datoteka ne ustreza pravilom iz teh navodil, bo Banka Slovenije dodeljevalca IBAN pozvala, da napako odpravi in datoteko pošlje ponovno.
Banka Slovenije seznam identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN, ki je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije, ažurira do naslednjega delovnega dne.
6. člen 
Dodeljevalec IBAN pošlje datoteko iz 3. člena tega navodila Banki Slovenije po elektronski pošti na elektronski naslov: Upravljavci-PS@bsi.si. Elektronsko sporočilo lahko vsebuje le eno datoteko.
7. člen 
Dodeljevalec IBAN pri pošiljanju datoteke iz 3. člena tega navodila po elektronski pošti v polju »Zadeva« elektronskega sporočila navede naslednje podatke (brez presledkov):
(i) oznako evidence v Banki Slovenije (IOPPS);
(ii) datum uveljavitve sprememb (LLLLMMDD);
(iii) osemmestno BIC dodeljevalca IBAN.
8. člen 
Vsa elektronska sporočila, poslana po elektronski pošti, morajo biti elektronsko podpisana po standardu S/MIME (X.509). Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je dodeljevalec IBAN, v skladu z navodili na spletni strani https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil, za ta namen poslal Banki Slovenije. Sporočila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v 9. členu tega navodila.
9. člen 
Banka Slovenije potrdi sprejem elektronskega sporočila dodeljevalcu IBAN s posebnim elektronskim povratnim sporočilom. Vsi tovrstni odgovori so elektronsko podpisani s S/MIME ključem, ki je dostopen na spletni strani https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/digitalna-potrdila-bs-x509/posiljanje-kriptiranih-datotek-na-aplikativne-naslove (aplikacija UPRPS, elektronski naslov: Upravljavci-PS@bsi.si.). Odgovori niso šifrirani.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 2/17).
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. marca 2021
Boštjan Vasle 
guverner Banke Slovenije 
1 Isti BIC lahko pripada več nacionalnim identifikacijskim oznakam dodeljevalca IBAN.

AAA Zlata odličnost