Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021

Kazalo

710. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2416.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 – popr. in 23/21) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19,«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju poleg zagotavljanja neodložljivih zdravstvenih storitev z organizacijskimi ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z:
– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
– cepilnimi mesti za namen cepljenja proti COVID-19.
(2) Ob pogoju predhodno zagotovljenih zmogljivosti iz prejšnjega odstavka lahko izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, izvajajo preventivne zdravstvene storitve. Ne glede na prejšnji stavek lahko izvajalci nemoteno izvajajo:
1. presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
2. preventivne obravnave nosečnic, porodnic in novorojencev,
3. preventivne preglede otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
4. preventivne zdravstvene storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
5. cepljenje in
6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.
(3) Koncesionarji se vključijo v delo zdravstvenega doma v okviru zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, oziroma zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.«.
3. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, sami oziroma v medsebojnem dogovoru, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) znotraj ene ali več statističnih regij za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec, ki izvaja bolnišnično zdravstveno dejavnost in nima hospitaliziranih pacientov, obolelih za COVID-19, ter se ustrezno vključuje v zagotavljanje zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena, zdravstveno dejavnost opravlja ne glede na prejšnji odstavek.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
4. člen se črta.
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v prvi alineji beseda »prepoved« nadomesti z besedo »omejitev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zdravstveni delavec, ki koristi letni dopust oziroma presežek ur, v primeru potreb po zagotavljanju zadostnih zmogljivosti iz prve alineje prvega odstavka 1. člena te odredbe na poziv delodajalca nemudoma vrne na delo.«.
6. člen 
V 12. členu se besedilo »17. marca 2021« nadomesti z besedilom »31. marca 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2021/7
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-2711-0038
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
 

AAA Zlata odličnost