Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2021 z dne 10. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2021 z dne 10. 3. 2021

Kazalo

697. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva, stran 2391.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva 
1. člen 
(splošna določba) 
(1) Ta pravilnik določa merila, ki so podlaga za določitev višine delovne uspešnosti direktorjev in drugih zaposlenih v plačni skupini B (v nadaljnjem besedilu: direktorji) v javnih zdravstvenih zavodih in drugih osebah javnega prava s področja dela ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Pri določanju višine redne delovne uspešnosti direktorja se upošteva poslovno poročilo zavoda in ovrednotijo merila, določena s tem pravilnikom.
2. člen 
(merila) 
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
‒ poslovna uspešnost zavoda: do 35 %,
‒ strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe: do 30 %,
‒ razvojna naravnanost zavoda: do 35 %.
3. člen 
(vrednotenje poslovne uspešnosti) 
Poslovna uspešnost zavoda pri opravljanju javne zdravstvene službe se vrednoti na naslednji način:
‒ gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z letnim poslovnim poročilom in merjeno s celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, pri čemer je dosežen kazalec 1 in več oziroma, dosežen kazalec manj kot 1 in izkazuje v bilanci stanja uravnoteženo poslovanje oziroma presežek prihodkov nad odhodki: 20 %,
‒ usklajenost realiziranega programa javne zdravstvene službe s finančnim načrtom zavoda in določbami splošnega dogovora: 15 %.
4. člen 
(vrednotenje strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja javne zdravstvene službe) 
(1) Kakovost, strokovnost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe se v zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, vrednoti na naslednji način:
‒ vpeljan sistem kakovosti in vsaj na dve leti preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev zavoda ter uveljavljeni predlogi izboljšav glede na rezultate preteklega leta: 10 %,
‒ sprejet načrt ukrepov za skrajšanje čakalnih dob pri zdravstvenih storitvah, kjer je čakalna doba na dan 1. januar ocenjevanega leta daljša od najdaljše dopustne čakalne dobe: 5 %,
‒ čakalne dobe, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo, so se na dan 1. december ocenjevalnega leta skrajšale pri več kot polovici zdravstvenih storitev, vključenih v načrt ukrepov za skrajševanje čakalnih dob: 15 %.
(2) V zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, se kakovost, strokovnost in varnost izvajanja zdravstvene službe vrednoti na naslednji način:
‒ vpeljan sistem kakovosti dela in poslovanja zavoda: 10 %,
‒ dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev zavoda: 10 %,
‒ uveljavljeni predlogi izboljšav glede na rezultate preteklega leta: 10 %.
5. člen 
(vrednotenje razvojne naravnanosti) 
Razvojna naravnanost zavoda se vrednoti na naslednji način:
‒ aktivno sodelovanje zavoda pri razvojnih, investicijskih ali mednarodnih projektih: 15 %,
‒ povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne zdravstvene službe z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev: 10 %,
‒ optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog: 10 %.
6. člen 
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja) 
(1) Direktorju del plače za delovno uspešnost ne pripada, če je katero od meril iz 2. člena tega pravilnika ovrednoteno z 0 %.
(2) Višina plače za delovno uspešnost direktorja se izračuna tako, da se seštevek doseženih odstotkov na podlagi ovrednotenih meril pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja za december preteklega leta.
7. člen 
(višina dela plače za delovno uspešnost direktorja) 
Del plače za delovno uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega leta. Ne glede na prejšnji stavek višina dela plače direktorja za delovno uspešnost ne sme presegati 5 % letnih sredstev za osnovne plače direktorjev.
8. člen 
(ugotavljanje delovne uspešnosti) 
(1) Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi svet zavoda ob predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, ki ga da na predlog ministra, pristojnega za zdravje. V primeru javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, mora biti predhodno podano soglasje ustanovitelja in tudi soglasje ministra, pristojnega za zdravje.
(2) Svet zavoda delovno uspešnost določi ob pripravi poslovnega poročila, in sicer najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
9. člen 
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost) 
Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če:
‒ v ocenjevalnem obdobju zavod posluje s primanjkljajem, razen če ima zavod zagotovljena sredstva za pokrivanje primanjkljaja,
‒ zavod ne zagotovi izvedbe sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojna inšpekcija, Ministrstvo za zdravje ali Računsko sodišče Republike Slovenije, ali
‒ zavod dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na obdobje trajanja mandata direktorja.
10. člen 
(delovna uspešnost za del poslovnega leta) 
(1) Če direktor nastopi ali zaključi mandat med poslovnim letom, mu del plače za delovno uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem njegovega mandata v tem poslovnem letu.
(2) Osnova za izračun sorazmernega skupnega zneska izplačila delovne uspešnosti je osnovna plača, ki bi direktorju pripadala za december preteklega leta.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(redna delovna uspešnost za leto 2020) 
Direktorjem lahko v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) del plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 pripada le za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-176/2020
Ljubljana, dne 1. marca 2021
EVA 2020-2711-0134
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost