Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2021 z dne 8. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2021 z dne 8. 3. 2021

Kazalo

688. Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, stran 2268.

  
Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje 
1. člen 
Ta pravilnik v skladu s Prilogo III, Prilogo III A in Prilogo III B Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106, z dne 17. 4. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1), ureja podrobnejšo vsebino prijave za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) v okolje.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema genski material iz izvornega organizma ali okolja, ga podvaja in informacijo lahko tudi izrazi ter jo lahko prenaša na potomce;
2. starševski organizem je prejemni organizem pred izvedeno gensko spremembo;
3. izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi genski material za prenos v prejemni organizem;
4. vektor je prenašalec genskega materiala ali ustreznih celičnih sestavin iz izvornega organizma v prejemni organizem;
5. vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor;
6. višje rastline so rastline, ki se uvrščajo v taksonomsko skupino semenk (Spermatophytae) (golosemenke – Gymnospermae in kritosemenke – Angiospermae).
3. člen 
(1) Prijavitelj vloži prijavo za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje katerih koli GSO v okolje, ki niso višje rastline, na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, glede na značilnosti GSO, obseg in pogoje sproščanja ali glede na predvidene pogoje uporabe GSO.
(2) Prijavitelj vloži prijavo za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih višjih rastlin na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, glede na značilnosti GSO, obseg in pogoje sproščanja ali glede na predvidene pogoje uporabe GSO.
(3) Prijavi iz prvega in drugega odstavka tega člena se priložijo:
– povzetki in rezultati študij iz prijave, vključno z razlago, zakaj so pomembni za oceno tveganja za okolje;
– priloge s podrobnimi podatki o navedenih študijah, vključno z opisom uporabljenih metod in materialov ali sklicem na standardizirane ali mednarodno priznane metode ter imenom organa, odgovornega za opravljanje študij.
4. člen 
Prijavi iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se priloži tudi kopija zemljiškokatastrskega načrta območij, na katerih je predvideno namerno sproščanje GSO v okolje, z vrisanimi površinami.
5. člen 
(1) Če gre za prijavo namernega sproščanja katerih koli GSO v okolje, razen višjih rastlin, je del prijave tudi povzetek informacij prijave v skladu s 1. delom Priloge Odločbe Sveta 2002/813/ES z dne 3. oktobra 2002 o določitvi, skladno z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, oblike povzetka informacij za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje za druge namene kakor za dajanje na trg (UL L št. 280 z dne 18. 10. 2002, str. 62), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/813/ES).
(2) Če gre za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin, je del prijave tudi povzetek informacij prijave v skladu z 2. delom Priloge Odločbe 2002/813/ES.
6. člen 
Prijavo iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter povzetek informacij prijave iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena prijavitelj vloži v slovenskem in angleškem jeziku v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave med vsebinami ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
7. člen 
Prijava iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter povzetek informacij prijave iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika morata biti vidno označena z nazivom ali imenom in priimkom prijavitelja.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje (Uradni list RS, št. 42/05).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2020
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2019-2550-0004
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost