Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021

Kazalo

637. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje, stran 2061.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 18. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini Kočevje z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Kočevje med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Kočevje in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
065101
648
Pri Cerkvi – Struge – Mala Gora
214
6.219
V
7.245 – Dobrepolje
2
171021
214
Mladica – Polom – Seč – Zvirče
648
8.669
V
3.628 – Žužemberk
3
171031
917
Željne – Klinja vas – Gorenje
214
2.270
V
4
171032
214
Gorenje – Stara Cerkev
106
2.151
V
5
171041
106
Ljubljanska cesta
171041
294
V
6
171042
171041
Ob mahovniški cesti – Mahovnik – Breg
106
2.181
V
7
171043
106
Breg – Mlaka – Stara Cerkev
171032
1.797
V
8
171051
106
Kočevje – Cvišlerji – Onek – Koprivnik
217
21.099
V
9
171061
655
Jelendol – Mlaka – Primoži – Kočevska Reka
655
9.286
V
3.038 – Ribnica
10
171071
918
Laze – Podlesje – Rajndol
217
13.494
V
11
171081
658
Predgrad – Dol
918
3.067
V
12
171091
656
Borovec – Gornja Briga – Dolnja Briga – Banja Loka
106
6.292
V
2.003 – Kostel
13
172001
171051
Križišče Črnomeljske in Ulice heroja Marinclja – Mestni log – Dolga vas
106
2.392
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
79.211 m
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
172011
171041
Ljubljanska cesta – Trg zbora odposlancev
106
945
V
2
172021
172011
Kidričeva ulica
106
383
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
1.328 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
172031
106
Ljubljanska cesta – železniška postaja – Kolodvorska cesta
106
344
V
2
172041
106
Kolodvorska cesta – Cesta na Trato
HŠ 36
1.054
V
3
172051
172041
Trata XIV – Trata XIII (krožišče)
172051
233
V
4
172052
172051
Trata XIV (krožišče) – Novomeška cesta
214
1.123
V
5
172061
106
Cesta na Trato – Trata II
172041
287
V
6
172071
917
Roška cesta – skladišča
917
188
V
7
172081
917
Rudnik
917
536
V
8
172091
917
Rozmanova ulica
917
575
V
9
172101
917
Rudarsko naselje
172101
477
V
10
172111
917
Zdravstveni dom Kočevje – parkirišča
171051
150
V
11
172121
172001
Mestni log I – Mestni log III
172001
432
V
12
172131
172001
Cesta v Mestni log
172121
132
V
13
172141
172381
Šeškov dom – Nabrežje
172142
121
V
14
172142
172141
Nabrežje – Cesta v Mestni log
HŠ 33a
642
V
15
172151
106
Prešernova ulica – Nabrežje – Ulica heroja Marinclja
172001
600
V
16
172161
172151
Prešernova ulica – Črnomeljska cesta
171051
96
V
17
172171
172151
Pri Šeškovem domu
172001
93
V
18
172181
172142
Mestni log V
172001
240
V
19
172191
106
Reška cesta – OŠ ob Rinži – Mestni log
172001
480
V
20
172201
172001
Omerzova ulica
106
747
V
21
172211
106
Ulica Veronike Deseniške
HŠ 7
355
V
22
172221
172211
Uskoška ulica
106
380
V
23
172231
172211
Streliška ulica
172221
409
V
24
172241
106
Podgorska ulica – Rožna ulica – Ob mahovniški cesti
171041
2.562
V
25
172251
172011
Trg zbora odposlancev – povezava
106
346
V
26
172261
172011
Trg zbora odposlancev – Trg svetega Jerneja
župnišče
179
V
27
172271
172011
Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 47
172261
85
V
28
172281
172021
Tesarska ulica
HŠ 7
251
V
29
172291
172011
Cesta na stadion – Rožna ulica
172301
465
V
30
172301
172011
Rožna ulica – Rinža
172241
638
V
31
172311
172011
Cankarjeva ulica
106
321
V
32
172321
172301
Rožna ulica – Turjaško naselje
172331
183
V
33
172322
172331
Turjaško naselje – Ob mahovniški cesti
172241
219
V
34
172331
172011
Kolodvorska cesta – Turjaško naselje
HŠ 15
200
V
35
172341
106
Kolodvorska cesta – Ljubljanska cesta
172011
265
V
36
172351
106
Kajuhovo naselje
172341
277
V
37
172361
172351
Kajuhovo naselje – Ljubljanska cesta
172011
183
V
38
172371
171041
Pri Unionu – Ljubljanska cesta
106
224
V
39
172381
172141
Šeškov dom – Ulica heroja Marinclja
172382
128
V
40
172382
172381
Ulica heroja Marinclja – Črnomeljska cesta
HŠ 2
165
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
16.385 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
671011
214
Smuka – do HŠ 8
HŠ 8
309
V
2
671012
214
Smuka – lovski dom
HŠ 1
95
V
3
671041
917
Trnovec – lovska koča
HŠ 1
377
V
4
671051
171051
Mačkovec – oddajnik
oddajnik
880
V
5
671061
171051
Koprivnik – Rajhenav – farma
HŠ 2
3.641
V
6
671071
171051
Onek – Mačkovec
igrišče
1.435
V
7
671072
671071
Mačkovec – povezava
671071
365
V
8
671073
671071
Mačkovec – do HŠ 21
HŠ 21
26
V
9
671074
671071
Mačkovec – do HŠ 38
HŠ 38
63
V
10
671075
671071
Mačkovec – do HŠ 13
HŠ 13
79
V
11
671076
671071
Mačkovec – do HŠ 3
HŠ 3
123
V
12
671077
671072
Mačkovec – mimo HŠ 20
razcep
95
V
13
671081
171051
Onek – skozi vas
razcep
233
V
14
671082
671081
Onek – do HŠ 7
HŠ 7
236
V
15
671091
171051
Laze – Staro Brezje
HŠ 1
1.567
V
16
671101
171051
Koprivnik – do HŠ 16
HŠ 16
282
V
17
671102
171051
Koprivnik – pokopališče
pokopališče
294
V
18
671111
171051
Cvišlerji – do HŠ 44
HŠ 44
181
V
19
671121
171051
Cvišlerji – povezava
171051
582
V
20
671122
671121
Cvišlerji – mimo HŠ 7
671121
97
V
21
671123
671121
Cvišlerji – mimo HŠ 18
671121
226
V
22
671124
671121
Cvišlerji – do HŠ 30a
HŠ 30a
95
V
23
671131
917
Šalka vas – do HŠ 149
HŠ 149
193
V
24
671132
917
Šalka vas – vrtnarija
HŠ 81
246
V
25
671134
917
Roška cesta – Šalka vas
917
909
V
26
671135
917
Šalka vas – do HŠ 116
HŠ 116
315
V
27
671136
917
Šalka vas – mimo HŠ 130a
671135
64
V
28
671137
671135
Šalka vas – do HŠ 76a
HŠ 76a
84
V
29
671138
671135
Šalka vas – do HŠ 78b
HŠ 78b
88
V
30
671141
917
Griček pri Željnah – povezava I
917
428
V
31
671142
671141
Griček pri Željnah – povezava II
671141
388
V
32
671143
671142
Griček pri Željnah – proti romskemu naselju
671143
427
V
33
671144
917
Željne – do HŠ 36b
HŠ 36b
109
V
34
671145
917
Željne – povezava
917
457
V
35
671146
917
Željne – romsko naselje – povezava
917
299
V
36
671147
917
Željne – do HŠ 54
HŠ 54
122
V
37
671148
917
Željne – do HŠ 48a
HŠ 48a
62
V
38
671149
917
Željne – mimo HŠ 21
671145
47
V
39
671151
171031
Klinja vas – do HŠ 18a
HŠ 18a
187
V
40
671152
171031
Klinja vas – do HŠ 27
HŠ 27
168
V
41
671153
171031
Klinja vas – do HŠ 64
HŠ 64
276
V
42
671154
671146
Željne – do HŠ 68
HŠ 68
25
V
43
671155
917
Željne – romsko naselje – do HŠ 60
HŠ 60
58
V
44
671156
917
Željne – lovski dom
HŠ 86
80
V
45
671161
171032
Gorenje – povezava I
214
751
V
46
671162
171032
Gorenje – mimo HŠ 57
671164
134
V
47
671163
171032
Gorenje – do HŠ 16a
HŠ 16a
135
V
48
671164
171032
Gorenje – povezava II
171032
424
V
49
671165
671164
Gorenje – do HŠ 96
HŠ 96
114
V
50
671166
671164
Gorenje – do HŠ 79
HŠ 79
225
V
51
671167
671166
Gorenje – do HŠ 69
HŠ 69
45
V
52
671168
671161
Gorenje – do HŠ 6a
HŠ 6a
94
V
53
671169
671164
Gorenje – mimo HŠ 48
konec ceste
75
V
54
671171
171032
Mlaka – pokopališče – Konca vas
671172
373
V
55
671172
671173
Stara Cerkev – Konca vas
HŠ 33
598
V
56
671173
171032
Stara Cerkev – Slovenska vas
106
585
V
57
671174
671176
Stara Cerkev – do HŠ 35
HŠ 35
80
V
58
671175
171032
Stara Cerkev – do HŠ 14
HŠ 14
88
V
59
671176
171032
Stara Cerkev – skozi vas
671172
75
V
60
671177
671173
Stara Cerkev – do HŠ 68
HŠ 68
37
V
61
671178
671163
Gorenje – do HŠ 17d
HŠ 17d
125
V
62
671181
671173
Stara Cerkev – Koblarji – skozi vas
671181
1.359
V
63
671182
671181
Koblarji – do HŠ 8b
HŠ 8b
292
V
64
671183
671182
Koblarji – mimo HŠ 16
671181
243
V
65
671184
671181
Koblarji – Mrtvice
106
470
V
66
671185
671184
Koblarji – do HŠ 15
HŠ 15
170
V
67
671186
671181
Koblarji – do HŠ 88
HŠ 88
81
V
68
671187
671181
Koblarji – krožno
671187
490
V
69
671188
171021
Polom – do HŠ 2
HŠ 2
134
V
70
671189
671181
Koblarji – do HŠ 50
HŠ 50
86
V
71
671191
106
Nove Ložine – do HŠ 8
HŠ 8
225
V
72
671192
671191
Nove Ložine – do HŠ 4
HŠ 4
90
V
73
671201
106
Dolnje Ložine – krožno
671201
839
V
74
671202
671201
Dolnje Ložine – proti gozdu
gozdna
241
V
75
671203
671202
Dolnje Ložine – Gornje Ložine – mimo HŠ 1c
konec ceste
236
V
76
671211
106
Gornje Ložine – do HŠ 1b
HŠ 1b
541
V
77
671212
671211
Gornje Ložine – do HŠ 6a
gozdna
151
V
78
671213
106
Gornje Ložine – vzporedna z G2 106
671211
212
V
79
671214
671213
Gornje Ložine – do HŠ 14
HŠ 14
113
V
80
671215
106
Gornje Ložine – do HŠ 19a
HŠ 19a
96
V
81
671216
671211
Gornje Ložine – do HŠ 13
HŠ 13
61
V
82
671217
671211
Gornje Ložine – povezava
671211
96
V
83
671221
106
Stara Cerkev – Slovenska vas – krožno
671221
1.071
V
84
671222
671221
Slovenska vas – do HŠ 3b
HŠ 3b
162
V
85
671223
671221
Slovenska vas – Rinža – mimo HŠ 27
gozdna
694
V
86
671224
671221
Slovenska vas – do HŠ 50
HŠ 50
243
V
87
671231
171043
Mlaka – povezava
171043
332
V
88
671232
171043
Mlaka – do HŠ 2
HŠ 2
79
V
89
671233
171043
Mlaka – proti HŠ 81
konec prc. št. 975
107
V
90
671241
106
Breg – povezava I
171042
195
V
91
671242
171042
Breg – do HŠ 28a
HŠ 28a
140
V
92
671243
171042
Breg – povezava II
106
899
V
93
671244
671243
Mahovnik – do HŠ 69
HŠ 69
109
V
94
671245
671243
Breg – do HŠ 47a
HŠ 47a
234
V
95
671246
671243
Breg – do HŠ 61
HŠ 61
169
V
96
671247
106
Breg – do HŠ 2
HŠ 2
67
V
97
671251
171042
Mahovnik – povezava
106
586
V
98
671252
171042
Mahovnik – do HŠ 74
HŠ 74
105
V
99
671253
171042
Mahovnik – do HŠ 63a
HŠ 63a
49
V
100
671254
106
Podjetniško naselje Kočevje – do HŠ 7
HŠ 7
184
V
101
671255
671254
Podjetniško naselje Kočevje – do HŠ 8
HŠ 8
113
V
102
671261
106
Livold – pokopališče
vežica
143
V
103
671262
106
Livold – mimo HŠ 55a – Rinža
Rinža
186
V
104
671263
106
Livold – do HŠ 70
HŠ 70
84
V
105
671264
217
Livold – do HŠ 29b
HŠ 29b
90
V
106
671265
217
Livold – do HŠ 77a
HŠ 77a
182
V
107
671266
217
Livold – mimo HŠ 80
gozdna
261
V
108
671267
106
Livold – mimo HŠ 8 – Rinža
Rinža
89
V
109
671268
217
Livold – gasilni dom
HŠ 21a
63
V
110
671271
106
Zajčje Polje – Črni Potok – do HŠ 26
HŠ 26
2.263
V
111
671272
671271
Črni Potok – do HŠ 4a
gozdna
121
V
112
671273
671271
Črni Potok – do HŠ 2b
HŠ 2b
111
V
113
671274
671271
Črni Potok – krožno
671271
337
V
114
671281
217
Mozelj – Kačji Potok
gozdna
4.071
V
115
671282
217
Mozelj – povezava
671281
138
V
116
671283
671282
Mozelj – mimo HŠ 25a
671281
81
V
117
671291
217
Mozelj – cerkev – povezava
217
182
V
118
671292
217
Mozelj – do HŠ 7a
HŠ 7a
91
V
119
671293
217
Mozelj – do HŠ 38a
HŠ 38a
117
V
120
671294
217
Mozelj – do HŠ 13a
HŠ 13a
97
V
121
671301
217
Rajndol – povezava
217
453
V
122
671311
217
Knežja Lipa – Spodnji Log
cerkev
3.615
V
123
671312
217
Knežja Lipa – povezava
671311
229
V
124
671321
217
Knežja Lipa – mimo HŠ 1a
NH
136
V
125
671322
217
Knežja Lipa – do HŠ 6
HŠ 6
125
V
126
671331
217
Brezovica – Nemška Loka
HŠ 15
1.040
V
127
671341
658
Vimolj – do HŠ 10
HŠ 10
1.240
V
128
671342
671341
Vimolj – Kralji
gozdna
933
V
129
671343
671342
Kralji – do HŠ 1
HŠ 1
115
V
130
671351
658
Brezovica – do HŠ 7
HŠ 7
309
V
131
671361
658
Čeplje – do HŠ 19
HŠ 19
170
V
132
671371
658
Jelenja vas – do HŠ 16
HŠ 16
133
V
133
671372
658
Jelenja vas – povezava
658
172
V
134
671381
658
Predgrad – do HŠ 69
HŠ 69
307
V
135
671382
671381
Predgrad – do HŠ 77
HŠ 77
95
V
136
671383
671381
Predgrad – mimo HŠ 63
658
133
V
137
671384
658
Predgrad – mimo HŠ 38a
gozdna
84
V
138
671386
658
Predgrad – do HŠ 1a
HŠ 1a
75
V
139
671391
658
Paka – do HŠ 4
HŠ 4
628
V
140
671401
171081
Dol – do HŠ 22
HŠ 22
243
V
141
671402
918
Dol – do HŠ 11
HŠ 11
65
V
142
671411
918
Laze – povezava
171071
575
V
143
671412
918
Laze – do HŠ 17
HŠ 17
563
V
144
671421
106
Štalcerji – povezava
106
456
V
145
671422
671421
Štalcerji – mimo HŠ 14
671421
211
V
146
671423
671421
Štalcerji – do HŠ 9a
HŠ 9a
274
V
147
671424
671421
Štalcerji – do HŠ 31
HŠ 31
116
V
148
671425
671421
Štalcerji – do HŠ 40
HŠ 40
184
V
149
671431
106
Morava – povezava
106
716
V
150
671432
106
Morava – mimo HŠ 13c
671431
165
V
151
671433
106
Morava – mimo HŠ 2
106
125
V
152
671434
106
Morava – do HŠ 5
HŠ 5
266
V
153
671435
106
Morava – mimo HŠ 40
671431
271
V
154
671441
654
Novi Lazi – povezava
654
628
V
155
671442
671441
Novi Lazi – do HŠ 39
HŠ 39
263
V
156
671443
671441
Novi Lazi – do HŠ 18
HŠ 18
67
V
157
671444
671441
Novi Lazi – do HŠ 14b
HŠ 14b
59
V
158
671451
654
Novi Lazi – Štalcerji
lovska koča
1.304
V
159
671461
654
Kočevska Reka – krožno
671461
336
V
160
671462
671461
Kočevska Reka – mimo HŠ 51
656
370
V
161
671463
654
Kočevska Reka – povezava
655
333
V
162
671464
654
Kočevska Reka – mimo HŠ 33
671463
111
V
163
671465
656
Kočevska Reka – do HŠ 43
HŠ 43
148
V
164
671471
171061
Koče – do HŠ 9
HŠ 9
897
V
165
671472
671471
Koče – povezava
171061
195
V
166
671481
171061
Mlaka pri Kočevski Reki – do HŠ 4
HŠ 4
420
V
167
671482
171061
Primoži – do HŠ 6
HŠ 6
735
V
168
671491
171091
Borovec – do HŠ 7a
HŠ 7A
325
V
169
671501
171091
Borovec – do HŠ 11
HŠ 11
694
V
170
671511
171091
Gornja Briga – do HŠ 1
HŠ 1
184
V
171
671521
171091
Dolnja Briga – do HŠ 7
HŠ 7
466
V
172
672001
106
Rogati Hrib
gozdna
1.441
V
173
672011
171042
Mahovnik – do HŠ 31
HŠ 31
102
V
174
672012
171042
Mahovnik – do HŠ 25
HŠ 25
223
V
175
672013
672012
Mahovnik – do HŠ 35
HŠ 35
118
V
176
672014
171042
Ob mahovniški cesti – krožno I
672014
284
V
177
672015
171042
Ob mahovniški cesti – krožno II
171042
239
V
178
672016
672015
Pri Unionu – mimo HŠ 18
672017
131
V
179
672017
171042
Pri Unionu – mimo Policije
172371
216
V
180
672018
171042
Pri Unionu – do HŠ 59
HŠ 59
83
V
181
672019
672015
Pri Unionu – bloki Kočevska rezidenca
HŠ 67a
83
V
182
672021
171042
Ob mahovniški cesti – do HŠ 22
HŠ 22
98
V
183
672022
171042
Ob mahovniški cesti – do HŠ 9
HŠ 9
112
V
184
672023
672021
Ob mahovniški cesti – mimo HŠ 2
672022
79
V
185
672024
672021
Ob mahovniški cesti – mimo HŠ 17
672022
79
V
186
672031
172351
Kajuhovo naselje – do HŠ 61
HŠ 61
56
V
187
672032
172351
Kajuhovo naselje – do HŠ 45
HŠ 45
60
V
188
672033
172351
Kajuhovo naselje – do HŠ 25
HŠ 25
46
V
189
672034
172361
Kajuhovo naselje – do HŠ 32
HŠ 32
76
V
190
672035
172351
Kajuhovo naselje – Kolodvorska cesta – do HŠ 5
HŠ 5
83
V
191
672036
172351
Ljubljanska cesta – do HŠ 28
HŠ 28
118
V
192
672037
172341
Kolodvorska cesta – mimo HŠ 23
172341
169
V
193
672038
172351
Kajuhovo naselje – do HŠ 16
HŠ 16
41
V
194
672039
172351
Kajuhovo naselje – do HŠ 22
HŠ 22
41
V
195
672041
106
Šeškova ulica – Cankarjeva ulica
172311
215
V
196
672042
172311
Kidričeva ulica – mimo HŠ 9
172021
196
V
197
672043
672042
Šeškova ulica – Ljubljanska cesta
HŠ 8
173
V
198
672044
172021
Kidričeva ulica – mimo HŠ 4
HŠ 2
106
V
199
672045
672044
Kidričeva ulica – mimo HŠ 2
172021
38
V
200
672051
172321
Kekčeva ulica
HŠ 3
82
V
201
672052
172331
Turjaško naselje – do HŠ 13
HŠ 13
62
V
202
672053
172322
Turjaško naselje – mimo HŠ 20
HŠ 45
45
V
203
672061
172291
Cesta na stadion – Ljubljanska cesta
172011
191
V
204
672062
172291
Bračičeva ulica – mimo HŠ 16
672061
83
V
205
672063
172291
Cesta na stadion – do HŠ 18
HŠ 18
338
V
206
672064
172301
Rožna ulica – Cesta na stadion
672063
318
V
207
672065
172291
Opekarska ulica
HŠ 10
172
V
208
672066
172241
Rožna ulica – odcep Marof
konec prc. št. 221/9
117
V
209
672067
172291
Bračičeva ulica – do Hš 28a
HŠ 28a
100
V
210
672068
172291
Cesta na stadion – parkirišče pri športni dvorani
672068
218
V
211
672071
172271
Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 43
172261
40
V
212
672072
172261
Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 31
172261
79
V
213
672073
172261
Trg zbora odposlancev – do HŠ 69
HŠ 69
41
V
214
672081
172251
Trg zbora odposlancev – do HŠ 26
HŠ 26
133
V
215
672082
172251
Trg zbora odposlancev – do HŠ 30
HŠ 30
128
V
216
672083
172241
Trg zbora odposlancev – do HŠ 32
HŠ 32
214
V
217
672084
106
Reška cesta – do HŠ 5a
HŠ 5a
151
V
218
672085
672084
Trg zbora odposlancev – do HŠ 80
HŠ 80
117
V
219
672086
106
Reška cesta – do HŠ 7a
HŠ 7a
128
V
220
672087
672086
Reška cesta – Dom upokojencev
HŠ 3
44
V
221
672088
106
Reška cesta – do HŠ 13b
HŠ 13b
121
V
222
672089
106
Roška cesta – do HŠ 6
HŠ 6
145
V
223
672091
172241
Podgorska ulica – Grajska pot
gozdna
552
V
224
672092
672091
Podgorska ulica – mimo HŠ 42
172241
332
V
225
672093
672091
Podgorska ulica – mimo HŠ 36
gozdna
238
V
226
672094
172241
Podgorska ulica – do HŠ 51c
HŠ 51c
48
V
227
672095
172241
Podgorska ulica – do HŠ 55a
HŠ 55a
60
V
228
672101
172211
Frankopanska ulica
HŠ 12
110
V
229
672102
172211
Samova ulica
HŠ 4
41
V
230
672103
172211
Ulica Veronike Deseniške – do HŠ 11
HŠ 11
134
V
231
672104
172211
Kocljeva ulica
172231
112
V
232
672105
106
Reška cesta – lovski dom
HŠ 35
94
V
233
672106
106
Streliška ulica – do HŠ 24
HŠ 24
95
V
234
672111
172041
Trata XV
HŠ 10
99
V
235
672112
172041
Trata XIV – do HŠ 14
HŠ 14
93
V
236
672121
172061
Trata I
HŠ 11
138
V
237
672122
172041
Trata II
HŠ 13
131
V
238
672123
172041
Trata III
HŠ 12
140
V
239
672124
172041
Trata XII
672131
154
V
240
672125
172041
Trata IV
HŠ 9
119
V
241
672126
172041
Trata XI
672131
81
V
242
672127
172041
Trata V
HŠ 8
70
V
243
672131
172051
Trata XIII
172041
304
V
244
672132
172041
Trata VII – do HŠ 40
HŠ 40
345
V
245
672133
672132
Trata VII – do HŠ 24
HŠ 24
115
V
246
672134
172041
Trata VIII
HŠ 3
59
V
247
672135
172041
Trata IX
HŠ 12
231
V
248
672141
172041
Trata VI – Trdnjava – Roška cesta
917
1.093
V
249
672142
672141
Trata VI – do HŠ 15
HŠ 15
100
V
250
672143
672144
Trdnjava – mimo HŠ 15h
672141
202
V
251
672144
672141
Trdnjava – do HŠ 14a
HŠ 14a
78
V
252
672145
672141
Trdnjava – Rudnik
172081
143
V
253
672151
172091
Rozmanova ulica – do HŠ 17
HŠ 17
43
V
254
672152
917
Roška cesta – do HŠ 64a
HŠ 64a
125
V
255
672153
917
Roška cesta – do HŠ 62
HŠ 62
65
V
256
672161
172111
Črnomeljska cesta – do HŠ 7
HŠ 7
76
V
257
672162
171051
Črnomeljska cesta – do HŠ 24
HŠ 24
138
V
258
672163
171051
Črnomeljska cesta – pri pokopališču
171051
168
V
259
672164
171051
Črnomeljska cesta – do HŠ 32
HŠ 32
104
V
260
672165
172281
Tesarska ulica – Roška cesta
HŠ 17
39
V
261
672166
172151
Prešernova ulica – proti zapornicam
HŠ 20
58
V
262
672167
917
Zdravstveni dom Kočevje
172111
85
V
263
672171
172001
Cesta v Mestni log – OŠ
172191
355
V
264
672172
172001
Cesta v Mestni log – mimo HŠ 17
172142
82
V
265
672173
172142
Cesta v Mestni log – Čistilna naprava – Mestni log II
172001
55
V
266
672174
172001
Ulica slovenskih teritorialcev
HŠ 5
256
V
267
672175
172001
Ulica Veteranov osamosvojitve
672176
401
V
268
672176
172001
Ulica Brigade Moris
HŠ 14
330
V
269
672177
172121
Mestni log I – pokopališče
pokopališče
176
V
270
672181
172001
Mestni log II – do HŠ 11
HŠ 11
55
V
271
672182
172001
Mestni log V – do HŠ 27
HŠ 27
143
V
272
672183
172001
Brezova pot
HŠ 4
113
V
273
672184
172001
Brinova pot
HŠ 5
146
V
274
672185
172001
Bršljanova pot – do HŠ 3
HŠ 3
50
V
275
672186
172001
Bršljanova pot – do HŠ 4
HŠ 4
64
V
276
672187
172001
Bezgova pot
HŠ 6
168
V
277
672188
172001
Borova pot
HŠ 6
176
V
278
672189
172001
Brestova pot
HŠ 4
115
V
279
672191
172201
Omerzova ulica – Obrežje
HŠ 5
187
V
280
672192
172201
Cesta v Log
172001
238
V
281
672194
172201
Remihova ulica
172001
75
V
282
672195
172201
Prečna ulica
106
138
V
283
672196
172001
Omerzova ulica – do HŠ 38
HŠ 38
40
V
284
672197
172001
Omerzova ulica – do HŠ 41
HŠ 41
35
V
285
672201
106
Kočevska cesta – proti smučišču
HŠ 30a
310
V
286
672202
106
Gozdna cesta
HŠ 4
152
V
287
672203
672201
Kočevska cesta – do HŠ 30b
HŠ 30b
77
V
288
672211
917
Šalka vas – do HŠ 46
HŠ 46
178
V
289
672212
672211
Šalka vas – do HŠ 48a
HŠ 48a
65
V
290
672213
672211
Šalka vas – Cvišlerji
671121
1.068
V
291
672221
672223
Nabrežje – mimo HŠ 9
172151
86
V
292
672222
172142
Nabrežje – do HŠ 39
HŠ 39
108
V
293
672223
172151
Prešernova ulica – Cesta v Mestni Log
172141
51
V
294
672321
214
Novomeška cesta – krožno
672321
1.634
V
295
672322
214
Novomeška cesta – povezava
672321
414
V
296
672323
172052
Trata XIV – do HŠ 21
HŠ 21
216
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
84.441 m
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-18 (507) z dne 28. 1. 2021.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/16).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2020-15
Kočevje, dne 19. februarja 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost