Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021

Kazalo

636. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani, stran 2060.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 62. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19), 9. in 222. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 13. redni seji dne 17. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence na območju Občine Dol pri Ljubljani, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč je socialna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini novorojenca zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov za nego in varstvo novorojenca.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE 
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi posvojitelj ali druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Pravice skrbnika in posvojitelja se po tem odloku enačijo s pravicami staršev.
Pravice do denarne pomoči po tem odloku nima rejnik.
4. člen 
Upravičenec, ki uveljavlja enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANA 
5. člen 
Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine.
Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine, pošlje po pošti ali po elektronski pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. V kolikor vlogo vloži skrbnik ali posvojitelj, začne rok šestih mesecev teči od datuma dodelitve skrbništva ali posvojitve, ki je naveden na odločbi pristojnega organa o skrbništvu ali posvojitvi. Prepozno vlogo upravni organ zavrže.
6. člen 
Upravni organ po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, če slednjih vlogi ne priloži že vlagatelj, in sicer: izpisek centralnega registra prebivalstva, izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka ter v primeru drugega odstavka 3. člena tega odloka tudi odločbo pristojnega organa.
7. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vodi po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratne denarne pomoči odloči upravni organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
8. člen 
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe. Vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe.
9. člen 
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
10. člen 
Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči so zagotovljena v proračunu občine.
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 150,00 EUR. Spremembo višine enkratne denarne pomoči določi občinski svet s sklepom na predlog župana.
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
11. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonitimi določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/6, z dne 15. 6. 2006).
Vloge, prejete pred uveljavitvijo odloka, se obravnavajo po Odloku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/6, z dne 15. 6. 2006).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-0052/2020
Dol pri Ljubljani, dne 17. februarja 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost