Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2021 z dne 1. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2021 z dne 1. 3. 2021

Kazalo

622. Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 2033.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 10. redni seji dne 20. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Pomursko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim imenom Pomurska pokrajina.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Murski Soboti.
5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-2
Gornji Petrovci, 22. februarja 2021
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost