Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2021 z dne 1. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2021 z dne 1. 3. 2021

Kazalo

618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), stran 2026.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. februarja 2021.
Št. 003-02-2/2021-9
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-D) 
1. člen
V Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) se v 7. členu v prvem odstavku pred besedo »dopolnil« doda beseda »že«.
V drugem odstavku se besedilo »pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter« nadomesti z besedilom »pa je sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo odločilo, da«.
V tretjem odstavku se besedilo »v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost« nadomesti z besedilom »ob njegovi postavitvi pod skrbništvo«.
2. člen 
V 17. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »prvega oziroma drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »oziroma drugega«.
3. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če na listi iz prvega odstavka prejšnjega člena ni naslednjega kandidata, se opravijo nadomestne volitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadomestne volitve se prav tako opravijo, če preneha mandat poslancu narodne skupnosti.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen 
V 26. členu se v tretjem odstavku za besedo »nadomestila« doda besedilo »in povračila stroškov«.
5. člen 
V 37. členu se v prvem odstavku v 10. točki črtata besedi »oziroma drugega«.
6. člen 
V 41. členu se v tretjem odstavku beseda »desetih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
7. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določijo s podpisi volivci, pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Število potrebnih podpisov znaša najmanj 1,5 % števila volivcev, pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
Državna volilna komisija najpozneje dan po dnevu, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svojih spletnih straneh objavi število volivcev – pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.«.
8. člen 
V 51. členu se v prvem odstavku za besedilom »rojstni podatki,« doda beseda »EMŠO«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Državna volilna komisija za potrebe izvajanja pristojnosti, določenih v tem zakonu, in z namenom zagotavljanja informacijske podpore volitvam vodi in upravlja:
– zbirko list kandidatov, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka tega člena, in
– zbirko predlaganih članov volilnih odborov in volilnih komisij, ki vsebuje naslednje podatke: ime predlagatelja in osebne podatke kandidatov – ime, priimek, rojstni podatki, EMŠO in naslov stalnega prebivališča.
Zbirki iz prejšnjega odstavka sta računalniško vodeni bazi podatkov. Zbirki se lahko za namene preverjanja volilne pravice kandidatov, zakonitosti kandidatur ter preverjanja volilne pravice in stalnega prebivališča kandidatov za člane volilnih odborov in volilnih komisij z uporabo osebnega imena kandidata ali njegovega EMŠO neposredno računalniško povežeta in dostopata do evidence volilne pravice. S tem povezovanjem se obdeluje zgolj naslednje osebne podatke: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO in stalno prebivališče kandidatov.
Zbirka list kandidatov, razen podatka o EMŠO, se hrani od vložitve list kandidatov do izteka mandatne dobe državnega zbora, za katerega so kandidirali. Podatek o EMŠO posameznega kandidata se hrani do pravnomočne potrditve poslanskega mandata.
Zbirka predlaganih članov volilnih odborov se hrani do konstituiranja državnega zbora, zbirka predlaganih članov volilnih komisij pa do poteka mandata, za katerega so bili imenovani.
Podatek o EMŠO kandidata ni vključen v sezname potrjenih list kandidatov in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih.«.
9. člen 
V 61. členu se črta besedilo »v medijih ali« in beseda »drug«.
10. člen 
62. člen se črta.
11. člen 
V 64. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor okrog objekta.«.
12. člen 
V 69. členu se v prvem odstavku beseda »sedežu« nadomesti z besedo »območju«.
13. člen 
V 70. členu se beseda »Okrajna« nadomesti z besedo »Državna«.
14. člen 
V 74. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po vrstnem redu kandidatov s seznama kandidatur,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Volivec glasuje samo za enega kandidata, in sicer tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.«.
15. člen 
V 81. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega oziroma tretjega odstavka tega člena«.
16. člen 
V 84. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri volitvah poslanca narodne skupnosti volilni odbor ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati.«.
17. člen 
V 85. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se v zapisnik vpiše, koliko glasov so dobili posamezni kandidati.«.
18. člen 
V 95. členu se v prvem odstavku besedilo »prednostni vrstni red kandidatov« nadomesti z besedilom »število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati«.
Drugi odstavek se črta.
19. člen 
V 96. členu se v prvem odstavku besedilo »točk v volilni enoti« nadomesti z besedo »glasov«, besedilo »največje število točk« pa z besedilom »največje število glasov«.
20. člen 
V prvem odstavku 109. člena se besedi »četrtega« nadomestita z besedama »tretjega«.
21. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/20-21/20
Ljubljana, dne 16. februarja 2021
EPA 1556-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti