Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

515. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru, stran 1621.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17, 8/19) in v skladu z določili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB 12, 32/19 in 14/20) sta Senat Univerze v Mariboru na 16. redni seji dne 26. 1. 2021 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 35. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejela v enakem besedilu naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze v Mariboru 
1. člen 
V Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB 12, 32/19 in 14/20) se v 12. členu v drugem odstavku deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Fakulteta za organizacijske vede: (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;«.
2. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku točka 1.5 spremeni tako, da se glasi:
»1.5 Inštitut za finance in umetno inteligenco«.
V prvem odstavku se točki 10.1 in 10.2 spremenita tako, da se glasita:
»10.1 Inštitut za raziskovalno dejavnost
10.2 Inštitut za zdravstveno nego«
V prvem odstavku se točka 15.1 spremeni tako, da se glasi:
»15.1 Inštitut za naravoslovno-matematične raziskave in aplikacije (INMRA)«.
3. člen 
V 53. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Strokovne službe članice univerze vodi tajnik članice univerze, ki ga po javnem razpisu in predhodnem mnenju senata članice univerze na predlog dekana članice univerze ter mnenja glavnega tajnika univerze izbere rektor univerze. Strokovne službe druge članice univerze vodi tajnik druge članice univerze, ki ga po javnem razpisu na predlog ravnatelja oziroma direktorja druge članice univerze ter predhodnim mnenjem strokovnega sveta in glavnega tajnika univerze izbere rektor univerze.
Za opravljanje vseh nalog, ki spadajo v delovno področje tajnika članice univerze oziroma druge članice univerze, odgovarja tajnik dekanu članice univerze oziroma ravnatelju/direktorju druge članice univerze in rektorju univerze. Tajnik opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi zakoni ter splošnimi akti, pooblastili dekana članice univerze in rektorja univerze.«
4. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku besedilo », tajnik članice univerze« črta.
V tretjem odstavku se besedilo »oziroma tajnika članice univerze« črta.
5. člen 
V 287. členu v drugem odstavku se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. na predlog dekana članice univerze, ravnatelja oziroma direktorja druge članice univerze, izbere tajnika članice univerze oziroma druge članice univerze;«.
6. člen 
V 330. členu v drugem odstavku se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja senata članice univerze predlaga rektorju univerze izbor tajnika članice univerze;«.
V drugem odstavku se 13. točka črta.
7. člen 
(prehodna in končna določba) 
Tajnikom članic univerze in drugih članic univerze, ki so bili imenovani skladno z določili doslej veljavnega Statuta Univerze v Mariboru, se v 15 dneh po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru izročijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško

AAA Zlata odličnost