Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

509. Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, stran 1584.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in v zvezi z 29. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D R E D B O 
o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev 
1. člen 
Ta odredba določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
2. člen 
Standard stroškov dela znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe I in IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.133,76 eura za oskrbo I in 1.190,47 eura za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 39,06 eura na zaposlenega;
– drugi stroški dela 237,27 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju, in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.256,81 eura;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 39,06 eura na zaposlenega;
– drugi stroški dela 237,27 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen 
Standard stroškov in odhodkov oskrbe znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe I in IV:
– 182,76 eura mesečno na posteljo;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– 305,02 eura mesečno na posteljo.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 9/20).
5. člen 
Ta odredba začne veljati 1. marca 2021.
Št. 0071-3/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-2611-0012
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost