Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

506. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029), stran 1582.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) št. 14 – 08/20 z dne 11. 12. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Čičarija, ki meri 17 616,15 ha, se nahaja v kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Hrpelje-Kozina in Koper oziroma v katastrskih občinah Draga, Golac, Gradišče, Gročana, Hrpelje, Markovščina, Materija, Obrov, Ocizla, Podgorje, Poljane, Prešnica, Rakitovec, Ritomeče ter Zazid.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Čičarija je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,48 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,84 % državnih gozdov in 4,68 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 11 273,71 ha, od katere je 11 022,75 ha večnamenskih gozdov, 108 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 71,38 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 71,58 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 139 m3/ha, od tega 50 m3/ha iglavcev in 89 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,01 m3/ha, od tega 1,34 m3/ha iglavcev in 2,67 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Čičarija določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 166,22 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 476,83 ha ter
– socialne funkcije na površini 334,82 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Čičarija za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 344 005 m3, od tega 147 564 m3 iglavcev in 196 441 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 231,31 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 50,14 ha;
4. gradnja 9,58 km in vzdrževanje 130,93 km protipožarnih objektov;
5. 22,68 dni drugega varstva pred požari;
6. vzdrževanje 2,71 ha travinja;
7. zaščita z 6 600 količki ali tulci ter
8. 147,50 dni vzdrževanja vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Čičarija je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kozina, Reška 14, 6240 Kozina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-561/2020
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2020-2330-0025
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost