Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

505. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029), stran 1582.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) št. 02 – 09/20 z dne 11. 12. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Radovljica – desni breg Save, ki meri 7 941,88 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled, Bohinj in Radovljica oziroma v katastrskih občinah Ribno, Selo pri Bledu, Zaloše, Dobrava pri Kropi, Kamna gorica, Lancovo, Kropa in Češnjica pri Kropi.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg Save je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,1 % državnih gozdov in 2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 750,44 ha, od katere je 5 328,31 ha večnamenskih gozdov, in 422,13 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 324,1 m3/ha, od tega 186,0 m3/ha iglavcev in 138,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,47 m3/ha, od tega 4,21 m3/ha iglavcev in 3,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg Save določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 328,31 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 557,36 ha ter
– socialne funkcije na površini 383,87 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg Save za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 326 008 m3, od tega 206 643 m3 iglavcev in 119 365 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 206,58 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 140,16 ha;
4. zaščita s premazovanjem vršičkov na 5,4 ha;
5. zaščita z 19 800 količki ali tulci;
6. zaščita s 400 m ograje;
7. 90 dni dela na zaščiti pred erozijo;
8. vzdrževanje 1,2 ha grmišč;
9. vzdrževanje 3,5 ha travinja;
10. 4,5 dni vzdrževanja vodnih površin ter
11. 110 dni varstvenih del pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg Save je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Radovljica, Šercerjeva ulica 37, 4240 Radovljica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-541/2020
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2020-2330-0005
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost