Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

504. Odlok o ustanovitvi komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, stran 1580.

  
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo 
1. člen 
S tem odlokom se za usklajevanje in spremljanje področja nadzora izvoza, prenosa v Evropski uniji, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ter zagotavljanja tehnične pomoči ustanovi komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
(1) Komisija ima naslednje naloge:
– daje mnenje pred izdajo individualnih izvoznih dovoljenj in globalnih izvoznih dovoljenj za blago z dvojno rabo, upoštevajoč dejavnike iz 12. člena Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2171 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (UL L št. 432 z dne 21. 12. 2020, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES);
– daje mnenje o podaljšanju dovoljenj in mnenje pred izdajo mednarodnih uvoznih potrdil;
– daje mnenje glede prepovedi tranzita blaga z dvojno rabo in glede prepovedi uporabe posameznega ali vseh splošnih izvoznih dovoljenj Evropske unije;
– daje mnenje pred izdajo dovoljenj za blago z dvojno rabo zaradi omejevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Evropska unija.
(2) Člani komisije si izmenjujejo podatke in predloge, ki so pomembni za področje nadzora izvoza, prenosa na carinskem ozemlju Evropske unije, posredovanja in tranzita ter za zagotavljanje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo.
3. člen 
(1) Komisijo sestavljajo:
1. predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ki je tudi predsednik, in njegov namestnik;
2. predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve in njegov namestnik;
3. predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo in njegov namestnik;
4. predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in njegov namestnik;
5. predstavnik Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in njegov namestnik;
6. predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje in njegov namestnik;
7. predstavnik Finančne uprave Republike Slovenije in njegov namestnik;
8. predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in njegov namestnik.
(2) Člane komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
4. člen 
(1) Komisija dela na rednih in dopisnih sejah. Seja komisije se lahko izjemoma, ob poslabšanju zdravstvenih, varnostnih ali drugih razmer, na predlog predsednika ali člana komisije in po predhodnem dogovoru v komisiji izvede kot videokonferenčna seja.
(2) Komisija o organizaciji in načinu svojega dela sprejme poslovnik.
5. člen 
Za izdajo pozitivnega predhodnega mnenja iz prve do tretje alineje 2. člena tega odloka je potrebna soglasna odločitev vseh članov komisije. Sprejeto predhodno mnenje predsednik komisije sporoči ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), takoj po končani seji.
6. člen 
Strokovne podlage za delo komisije pripravlja ministrstvo skupaj z drugimi člani komisije.
7. člen 
Administrativno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja ministrstvo.
8. člen 
Člani komisije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
9. člen 
Komisija o svojem delu letno poroča Vladi Republike Slovenije.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ministrstvo v sedmih dneh po uveljavitvi tega odloka pozove subjekte iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike za člane in njihove namestnike v komisiji ter jih sporočijo ministrstvu.
11. člen 
Dosedanji člani in namestniki komisije, ki so bili imenovani na podlagi Sklepa o ustanovitvi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo št. 01203-5/2009/16 z dne 10. 6. 2010, spremenjen s sklepi št. 01203-5/2009/31 z dne 7. 2. 2012, št. 01203-19/2012/4 z dne 11. 10. 2012, št. 01203-19/2012/9 z dne 28. 11. 2012, št. 01203-15/2013/4 z dne 17. 10. 2013, št. 01203-5/2015-5 z dne 12. 2. 2015, št. 01203-5/2015/49 z dne 9. 11. 2017, št. 01203-5/2015/10 z dne 10. 12. 2015, št. 0123-5/2015/17 z dne 12. 5. 2016, št. 01203-5/2015/22 z dne 22. 9. 2016, št. 01203-5/2015/28 z dne 8. 3. 2017, št. 01203-5/2015/38 z dne 13. 7. 2017, št. 01203-5/2015/43 z dne 31. 8. 2017, št. 01203-5/2015/49 z dne 9. 11. 2017 in 01203-10/2019/5 z dne 19. 12. 2019, prenehajo z delovanjem v komisiji z dnem imenovanja članov in namestnikov v skladu s tem odlokom.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-39/2020
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2020-2130-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost