Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

503. Odlok o ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, stran 1579.

  
Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen 
1. člen 
S tem odlokom se za izvedbo nalog usmerjanja in usklajevanja dela na področju standardizacije zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji ustanovi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija opravlja naslednje naloge:
– podaja mnenja o ustreznosti predlaganega imena novega naselja oziroma novega imena naselja in o predlogu uradnega kratkega imena naselja ter sodeluje pri pripravi predpisa o določitvi pogojev in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja v skladu z zakonom, ki ureja določanje območij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb,
– v imenu Republike Slovenije izvaja mednarodne obveznosti Republike Slovenije na področju zemljepisnih imen (zastopanje na zasedanjih Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) in ekspertnih skupin za standardizacijo zemljepisnih imen (v nadaljnjem besedilu: UNGEGN)),
– druge naloge, povezane z resolucijami OZN in UNGEGN, pripravo standardizacijskih dokumentov ter standardizacijo zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji, in
– druge naloge, določene z zakoni ali drugimi predpisi.
3. člen 
(1) Komisijo sestavljajo:
– trije predstavniki Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografskega inštituta Antona Melika (predsednik komisije in dva člana),
– dva predstavnika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (člana),
– en predstavnik Ministrstva za kulturo, Službe za slovenski jezik (član),
– en predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, Sektorja za mednarodne organizacije (član),
– en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije (član),
– en predstavnik Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelka za geografijo (član),
– en predstavnik Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelka za slavistiko (član),
– en predstavnik Geodetskega inštituta Slovenije (član).
(2) Člane ter predsednika komisije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Komisija povabi k sodelovanju tudi predstavnike italijanske narodne skupnosti in madžarske narodne skupnosti, ko je njihovo sodelovanje v komisiji potrebno zaradi določitve imena naselij ali imena ulic na območjih občin, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti ali madžarske narodne skupnosti.
4. člen 
Sedež komisije je na Geodetski upravi Republike Slovenije, na naslovu Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
5. člen 
(1) Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije.
(3) Podrobnejši način dela komisije in način odločanja komisije se določita s poslovnikom o delu komisije.
(4) Poslovnik o delu komisije sprejme komisija in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
6. člen 
(1) Strokovna dela za komisijo opravlja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika.
(2) Administrativno – tehnične naloge za komisijo opravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, ki imenuje tajnika komisije. Tajnik komisije opravlja naloge, določene v poslovniku o delu komisije iz prejšnjega člena.
7. člen 
Predsednik in člani komisije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
(1) Komisija izvaja naloge iz 2. člena tega odloka v skladu s programom dela komisije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe. V njem se opredelita predvideni obseg nalog komisije in predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog v tekočem letu.
(2) Finančna sredstva za delo komisije se zagotavljajo v okviru proračunskih postavk Ministrstva za okolje in prostor – Geodetske uprave Republike Slovenije. Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografskemu inštitutu Antona Melika, se za strokovna dela, ki jih opravlja za komisijo, zagotovijo sredstva v višini, določeni za ta dela v sprejetem letnem programu državne geodetske službe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(1) Ministrstvo za okolje in prostor v sedmih dneh od uveljavitve tega odloka pozove pravne osebe iz 2. člena tega odloka, da v 15 dneh od prejetja poziva predlagajo svoje predstavnike v komisiji ter sporočijo njihove kontaktne podatke.
(2) Člani in predsednik komisije se imenujejo v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Komisija, imenovana na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 02401-25/2012/5 z dne 7. marca 2013 in št. 02401-15/2017/4 z dne 21. decembra 2017, nadaljuje svoje delo v skladu z dosedanjima sklepoma vlade do imenovanja komisije v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
11. člen 
Komisija sprejme poslovnik o delu komisije iz 5. člena tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-4/2021
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2020-2550-0104
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost