Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

475. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj, stran 1403.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini 1.056.765 (milijon šestinpetdeset tisoč sedemsto petinšestdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Suhor 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega del predčasno opuščenih pridobivalnih prostorov Suhor pri Vinici in Suhor pri Vinici – širitev, na katerih je rudarska pravica za izkoriščanje ugasnila.
(3) Pridobivalni prostor Suhor 2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: *32/2, *32/3, *130, 1061, 1062, 1063, 1064, 1069, 1070, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1089/5, 1090, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099/1, 1099/2, 1100/1, 1100/2, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1106, 1107, 1108, 1110/1, 1110/2, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122/2, 1122/3, 1126, 1141, 1142, 1920, 1921, 1922/2, 1927, 1928, 1929, 1934/1, 1934/2, 1940/3 in 1940/4, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa, in
– dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1091, 1893/4 in 2796/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa.
(4) Zemljišča s parcelnimi številkami iz prejšnjega odstavka ležijo znotraj poligona, omejenega z lomnimi točkami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-11a-12-12a-13-1, ki so določene opisno oziroma z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
Opis
1
opisno
tromeja parcel 2796/1, 1141 in 1144, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
2
opisno
tromeja parcel 2796/1, 1142 in 1143, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
3
opisno
štirimeja parcel 1104/1, 1103, 1893/3 in 1893/4, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
4
opisno
tromeja parcel 1893/4, 1900 in 1902, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
5
opisno
tromeja parcel 1100/2, 1893/4 in 2796/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
6
opisno
tromeja parcel 1910, 1099/2 in 2796/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
7
opisno
tromeja parcel 1920, 2796/1 in 1921, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
8
opisno
tromeja parcel 1919/1, 1922/2 in 2796/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
9
opisno
tromeja parcel 1927, 1922/1 in 2796/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
10
opisno
tromeja parcel 1929, 2796/1 in 1926, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
11
515.193
37.753
11a
opisno
presečišče premice skozi točki 11 in 12 ter mejo med parcelama 1091 in 2797/1, obe katastrska občina 1556 Stara Lipa
12
515.189
37.844
12a
opisno
presečišče premice skozi točki 11 in 12 ter mejo med parcelama 1091 in 1094, obe katastrska občina 1556 Stara Lipa
13
opisno
tromeja parcel 1091, 1094 in 2797/1, vse katastrska občina 1556 Stara Lipa
(5) Pridobivalni prostor Suhor 2 sega v najglobljem delu do k. +160 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Suhor 2 obsega površino 9,9313 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 20 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi AGM Starešinič, d. o. o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica, matična številka: 6744940000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-221/2-O-18/AŠP z dne 7. junija 2018, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b in č prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati 187. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe – izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20 in 191/20) ter 9. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10, 53/10, 68/12 in 5/15).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-10/2021
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2020-2430-0139
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti