Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021

Kazalo

417. Odlok o oglaševanju in plakatiranju, stran 1229.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plakatiranja na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Slovenske Konjice za namen oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja najemanje stvarnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Splošni pogoji umeščanja objektov za oglaševanje v prostor ter druga vprašanja, vezana na prostorsko ureditev in umeščenost objektov za oglaševanje, se urejajo z občinskim prostorskim načrtom ter drugimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(4) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred pridobitvijo dovoljenja po tem odloku pridobiti mnenja oziroma soglasja pristojnih organov.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in začasne objekte za oglaševanje;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in vzdrževanje;
– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;
– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo na objekte za oglaševanje;
– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča storitve oglaševanja in plakatiranja oziroma izvaja oglaševanje kot gospodarsko dejavnost.
(2) Javna mesta so za potrebe izvajanja tega odloka definirana kot:
– javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora;
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in prostorskega urejanja;
– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest in železnic.
3. člen 
(1) Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih ali začasnih objektih za oglaševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo le gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to.
4. člen 
(1) Oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za oglaševanje, ki se nahajajo na javnih mestih, na katerih ima Občina Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter plakatiranje na začasnih objektih za potrebe volilne in referendumske kampanje se znotraj območja občine izvaja kot dejavnost JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Izvajalec oglaševanja in plakatiranja na objektih za oglaševanje (v nadaljevanju: izvajalec) iz prejšnjega odstavka je družba JKP d.o.o. Slovenske Konjice, matična številka: 5068126000, s sedežem na naslovu Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice.
(3) Za oglaševanje na objektih iz prvega odstavka tega člena oglaševalec vlogo odda Občini Slovenske Konjice. Pristojni organ občinske uprave Občine Slovenske Konjice oglaševalcu izda odločbo o obveznosti plačila in odmeri občinske takse, skladno z določbami predpisa, ki ureja občinske takse. Stroške plakatiranja oglaševalcu na podlagi izdane odločbe zaračuna izvajalec.
5. člen 
Objekt za oglaševanje na javnih mestih, na katerih ima Občina Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, se lahko postavi na predlog Občine Slovenske Konjice, izvajalca, krajevne skupnosti ali oglaševalca. Za postavitev objekta za oglaševanje na javnem mestu, je potrebno oddati Občini Slovenske Konjice vlogo s priloženim elaboratom, s katerim se dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih aktov na področju prostorskega urejanja.
6. člen 
(1) Oglaševanje in plakatiranje na objektih za oglaševanje, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta in na katerih Občina Slovenske Konjice nima lastninske, stvarne ali druge pravice, se izvaja ob predhodnem dovoljenju Občine Slovenske Konjice pod pogoji iz tega odloka in pogojem, da je na predvidenih lokacijah možno postavljati objekte za oglaševanje v skladu s sprejetimi prostorskimi akti. Oglaševalec pred postavitvijo objekta za oglaševanje odda Občini Slovenske Konjice vlogo s priloženim elaboratom, s katerim dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih aktov na področju prostorskega urejanja.
(2) Elaborat za postavitev objekta za oglaševanje mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta za oglaševanje;
– podatke o oglaševalcu (dokazilo o registraciji, ki mora zajemati tudi dejavnost oglaševanja, razen če gre za oglaševanje v lastne namene);
– tehnične podatke o objektu za oglaševanje (načrt, predlog izvedbe z navedbo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost ipd.);
– kopijo katastrskega načrta z vrisano skico prostorske umestitve objekta za oglaševanje;
– soglasje lastnika nepremičnine;
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje;
– v primeru postavitve osvetljenih in svetlobnih ter LED objektov za oglaševanje je potrebno priložiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč;
– druga dokazila, ki so predvidena z obrazcem pristojnega organa in katerih namen je dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka.
7. člen 
Določbe tega odloka se ne nanašajo:
– na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščene na zgradbah ali njihovem pripadajočem zemljišču;
– na označbe gradbišč in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov;
– na turistično in drugo obvestilno signalizacijo na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja za javni cestni promet, in je sestavni del prometne signalizacije.
8. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter ob upoštevanju vsakokratno veljavnega kodeksa Slovenske oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi varstva javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.
II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE 
9. člen 
(1) Stalni objekti za oglaševanje so:
– ploskovni objekti – jumbo panoji (oglasne površine dimenzije 300 cm x 400 cm oziroma 504 cm x 238 cm);
– plakatne table (oglasne površine do 10 m²);
– okrogli betonski stebri in drugi volumski objekti;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave (oglasne površine dimenzije 110 cm x 170 cm);
– svetlobne table in vitrine (oglasne površine do 4 m²);
– LED zasloni (oglasne površine do 15 m²);
– svetlobni napisi;
– drogovi za čezcestne transparente;
– zastave (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– drugi podobni stalni objekti.
(2) Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi A panoji (oglasne površine do 2 m²);
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih ter slikovno ali pisno obdelana vozila (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– površine gradbenih odrov oziroma gradbiščnih ograj;
– drugi podobni premični objekti in naprave.
10. člen 
(1) Objekti za oglaševanje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– oblikovani morajo biti enotno za območje iste oglaševalske cone (tj. celotno vidno polje zaključene prostorske enote);
– oblikovno morajo biti usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in urbane opreme;
– nosilne konstrukcije stalnih objektov za oglaševanje ne smejo biti niti lesene, niti podprte, morajo biti izdelane iz drugih trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi;
– na njih mora biti vidna oznaka firme izvajalca oziroma oglaševalca;
– postavljeni morajo biti tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani oziroma sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni;
– postavljeni morajo biti na razdalji najmanj 40 m, tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij;
– morajo biti tehnično neoporečni in varni, kar izvajalec oziroma oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo;
– kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave;
– na posameznem objektu za oglaševanje se lahko namesti samo en oglaševalski predmet;
– samostoječo tablo in vitrino je dovoljeno postaviti samo če se šteje, da je objekt, kot celota dan na trg kot proizvod, pri čemer proizvajalec varnost zagotovi v skladu s predpisom, ki ureja splošno varnost proizvodov, in je iz tehnične dokumentacije proizvoda razvidno, da so za predvideni namen uporabe izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov.
(2) Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav;
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
11. člen 
(1) Za vse objekte za oglaševanje velja, da morajo biti postavljeni skladno s predpisi prostorske in prometne zakonodaje in velja, da ne smejo:
– biti postavljeni, če predlagana postavitev ni predvidena v veljavnem prostorskem aktu;
– biti postavljeni drugače kot pravokotno na os glavne prometne smeri ceste;
– biti postavljeni ob regionalni cesti na oddaljenosti manj kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem;
– biti postavljeni ob občinski cesti na oddaljenosti manj kot 50 m pred oziroma 25 m za kanaliziranim križiščem;
– biti postavljeni na oddaljenosti manj kot 4 m od zunanjega roba vozišča oziroma 2 m od roba pločnika ali več za zagotovitev preglednih polj;
– zakrivati prometne signalizacije (vzdolžni odmik od obstoječe prometne signalizacije mora biti najmanj 15 m);
– biti postavljeni na cestni parceli;
– biti nameščeni na pomožnih objektih, ograjah, strehah, pokopališčih, avtobusnih postajališčih, drevesih, smetnjakih, kozolcih, skednjih, hlevih in na podobnih gospodarskih objektih, v drevoredih, na stanovanjskih objektih;
– biti nameščeni na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov, mostov;
– biti nameščeni na likovno kvalitetno oblikovanih fasadah objektov;
– biti nameščeni v skupni površini več kot 1/2 fasade objekta;
– vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati;
– biti postavljeni na drugih mestih, kjer bi postavitev ovirala prehodnost oziroma prevoznost ali drugo osnovno namembnost območja;
– biti postavljeni, kjer bi presegali merila okoliške arhitekture;
– biti postavljeni na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmerjevalne table, označbe ulic ter prometno signalizacijo in bi s tem zmanjšali njihovo sporočilnost;
– biti postavljeni na lokacije, kjer bi postavitev zakrivala veduto oziroma poglede na naselje, arhitekturo objektov, naravno in kulturno dediščino in na večje zelene površine;
– biti postavljeni na lokacije, kjer bi postavitev (velja za plakatne table in jumbo panoje) le teh ob cestah bila izven nivoja terena ceste več ali manj kot 1m in izven poravnave z morebitnimi že dovoljenimi objekti za oglaševanje;
– biti postavljeni en nad drugim in več kot en v nizu;
– biti postavljeni na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva in na poplavnih zemljiščih;
– biti postavljeni na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;
– biti postavljeni v območju nivojskega križišča občinskih cest (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (preglednostno polje), na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije;
– biti postavljeni na površinah, ki služijo kot interventne poti;
– biti parkirani za namen oglaševanja (velja za panoje in naprave za oglaševanje na vozilih, slikovno ali pisno obdelana vozila, prikolice, kontejnerje in podobno);
– biti postavljeni na površinah, objektih in območjih, kjer prepoved oglaševanja oziroma postavljanja oglaševalskih predmetov določa veljavna zakonodaja;
– biti nameščeni na stvareh (balah sena in podobno).
(2) Skladno z določbami tega odloka ni dovoljeno:
– oglaševati brez dovoljenja iz tega odloka ali v nasprotju z njim;
– poškodovati objekte za oglaševanje;
– nameščati oglaševalskih predmetov na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, kioskov, ograj, gradbenih odrov oziroma gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric, avtobusnih postajališč in podobno;
– oglaševati na javnih mestih, na katerih ima Občina Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, v nasprotju z določbami tega odloka;
– nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebine oglaševanja.
12. člen 
(1) Dovoljenje za postavitev objekta za oglaševanje se časovno omeji za dobo pet (5) let. Zaradi utemeljenih razlogov objektivne narave, ki onemogočajo dolgotrajnejšo postavitev objektov za oglaševanje, se lahko omeji na krajše časovno obdobje.
(2) Občinska uprava Občine Slovenske Konjice lahko dovoljenje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega dovoljenja.
13. člen 
Izjemoma je možno postaviti začasne objekte za oglaševanje na javnih mestih brez dovoljenja, in sicer se lahko s prenosljivim uličnim A panojem, ki je postavljen pred poslovno stavbo ali poslovni prostor, oglašuje samo v obratovalnem času poslovne stavbe ali poslovnega prostora. S prenosljivim uličnim A panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih dejavnosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje med trajanjem te dejavnosti oziroma aktivnosti, upoštevajoč splošne pogoje iz tega odloka.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
14. člen 
(1) Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika.
(2) Cena se določi glede na velikost oglaševalskega predmeta, njihovo število in čas namestitve.
(3) Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z investicijskim in operativnim vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.
15. člen 
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– Občini Slovenske Konjice in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
– humanitarnim organizacijam;
– za oglaševanje neprofitnih dejavnosti društev, zavodov in organizacij s sedežem na območju Občine Slovenske Konjice.
16. člen 
Izvajalec ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost oglaševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);
– vsak objekt za oglaševanje označi z logotipom oglaševalca;
– redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje primerno razvrščeni;
– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;
– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh (2) delovnih dni;
– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje;
– v roku dveh (2) delovnih dni po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom;
– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh (2) delovnih dni;
– vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje;
– redno vodi evidence o zasedenih oziroma razpoložljivih kapacitetah na objektih za oglaševanje ter evidenco o zaračunanih in plačanih storitvah oglaševanja in plakatiranja; vsako leto mora izvajalec o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto predložiti Občini Slovenske Konjice;
– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o kršitvah obvešča pristojni medobčinski inšpektorat.
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE 
17. člen 
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja, in o blagu, ki izhaja iz te dejavnosti, in zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na poslovnih stavbah in prostorih oziroma na pripadajočih zemljiščih v lasti podjetij, kjer izvajajo dejavnost.
(2) Na mestih iz prejšnjega odstavka, namenjenih oglaševanju za lastne potrebe, je prepovedano komercialno oglaševanje.
V. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE 
18. člen 
Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi Občina Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
19. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
VI. NADZOR 
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice.
VII. GLOBE 
21. člen 
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:
– če na javnih mestih in površinah postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske predmete oseba, ki ni izvajalec;
– če izvajalec oziroma oglaševalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;
– če izvajalec oziroma oglaševalec na objektu za oglaševanje ne označi svoje firme;
– če postavi objekte za oglaševanje brez dovoljenja občine ali v nasprotju z njim;
– če v nasprotju z določili tega odloka postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje;
– če v nasprotju z določili tega odloka namešča oglaševalske predmete;
– če postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje, ki ne ustrezajo zahtevam tega odloka ali v nasprotju s prostorskimi zahtevami občinskega prostorskega načrta;
– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za oglaševanje postavljeni oziroma nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;
– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno poškoduje nameščene oglaševalske predmete;
– če krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 150 evrov;
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v višini 1.000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 evrov.
(3) Če oglaševalec na podlagi izdane odločbe pristojnega inšpektorata o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, jih na njegove stroške odstrani izvajalec.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Pravne in fizične osebe, ki že imajo postavljene oziroma nameščene objekte za oglaševanje, morajo v roku dveh (2) let po uveljavitvi tega odloka urediti oglaševanje skladno s tem odlokom, sicer pristojni inšpektorat odredi odstranitev objekta za oglaševanje ter izreče predpisano globo.
23. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost