Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021

Kazalo

416. Odlok o javnem redu in miru, stran 1227.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za varstvo ljudi in njihovega premoženja ter obveznosti skrbnikov živali v ObčiniSlovenske Konjice (v nadaljevanju občina).
2. člen 
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo ravnanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javne površine so javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi), javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča) in pokopališča, ki so javno dobro ali v lasti občine, krajevne skupnosti oziroma v njunem upravljanju in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno zaradi varovanja javnega dobra samega;
– zasebne površine so zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb;
– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
4. člen 
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ali se z njimi vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
5. člen 
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. kopati živali na javnih kopališčih;
2. prati vozila na javnih površinah;
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
6. člen 
Prepovedana so ravnanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine, krajevne skupnosti ali premoženje javnega dobra.
7. člen 
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javnih površin ali zgradb tako, da rastline s koreninskim sistemom ali krošnjami škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;
2. v bivalnem okolju kuriti na prostem travo, listje in drugi zeleni vrtni odpad, motiti okolico z dimom in s tem tudi povzročati nevarnost požarov;
3. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti, imeti ob javnih površinah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako, da kvarijo zunanji videz kraja;
4. metati kamenje ali druge predmete, zaradi česar je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
5. pljuvati, metati žvečilne gumije, cigaretne in druge ogorke, steklenice, plastenke in druge odpadke na javne površine.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE 
8. člen 
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov, psov vodičev slepih in psov pomočnikov invalidov na otroška in športna igrišča; na zelenice v neposredni bližini vzgojno varstvenih, šolskih, zdravstvenih in kulturnih ustanov; na pokopališča; v prostore, objekte in na površine, ki so označene z oznakami, ki prepovedujejo vodenje živali;
2. metati v kanalizacijske naprave predmete;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah, v drugih javnih prostorih in na površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
4. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;
5. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve iztrebkov hišnih živali z javnih površin;
6. trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile;
7. hraniti prostoživeče živali na javnih površinah (npr. ptice, mačke ipd.).
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN 
9. člen 
(1) Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah ter hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti (npr. po zelenicah, cvetličnih gredah ipd.).
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na javnih površinah, ki za ta namen niso določene.
(3) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje avtobusov ter tovornih in priklopnih vozil, razen na tistih javnih parkirnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo. Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
(4) Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov (počitniških prikolic in avtodomov) z namenom bivanja ali uporabe za drug namen. Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov, če je to nujno za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.
10. člen 
Po končanih delih na javnih površinah je treba vzpostaviti prvotno stanje.
11. člen 
(1) Lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb so dolžni na objektu in pripadajočem zemljišču poskrbeti, da so ta zemljišča redno vzdrževana in urejena, tako, da so v sezoni rasti trave pokošena najmanj enkrat mesečno. Žive meje, okrasno grmičevje in podobne rastline morajo biti obrezane enkrat letno. Za zunanje dele objektov (pročelja, balkoni, vrata, okna in podobno), še posebej tistih ob javnih površinah, so dolžni poskrbeti, da so redno vzdrževani, tako, da kvarno ne vplivajo na podobo naselja in krajine.
(2) Lastniki, najemniki ali uporabniki nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena tako, da so v sezoni rasti trave pokošena najmanj enkrat mesečno. Žive meje, okrasno grmičevje in podobne rastline morajo biti obrezane enkrat letno.
(3) Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč, na katerih je deponiran ali odložen gradbeni ter drug material, so dolžni skrbeti, da ne kvarijo videza okolice. Material je potrebno zakriti s postavitvijo ograje ali s posaditvijo žive meje. Če ograje zaradi posega v varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ni možno postaviti, je potrebno material odstraniti.
12. člen 
Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni za svoje stranke pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti odlaganje koles in sicer tako, da s tem ne bodo ovirali prometa in pešcev, povzročali škode na zgradbah, hkrati pa ne bodo kvarili videza kraja, kot je predpisan.
13. člen 
(1) Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdrževana ter skladna s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Izložbena okna ne smejo biti zakrita, razen v času urejanja.
(2) Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati dostopa.
(3) Označbe firm gospodarskih subjektov morajo biti usklajene z veljavnimi predpisi, redno vzdrževane ter postavljene tako, da ne ovirajo dostopa.
VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
14. člen 
Skrbnik živali je dolžan za živaljo počistiti iztrebke. Vsak skrbnik živali je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, ki so namenjeni iztrebkom oziroma koše, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.
15. člen 
Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali ograjenih zemljišč so dolžni na vhodu v objekt ali ograjeno zemljišče prisotnost psa označiti z opozorilnim znakom. Privezan pes se sme približati javni poti na največ tri metre, merjeno od skrajnega roba cestišča, kadar prostor ni ograjen. Ob varnih šolskih poteh pa morajo biti psi v ograjenem prostoru.
VII. NADZOR 
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice.
VIII. GLOBE 
17. člen 
(1) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 5. člena,
– 4. in 5. točke 7. člena,
– 4., 5. in 6. točke 8. člena,
– 10. člena,
– 13. člena,
– 14. člena,
– 15. člena.
(2) Z globo 200 EUR se za prekrške kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.
18. člen 
(1) Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 1. in 2. točke 7. člena,
– 1., 3. in 7. točke 8. člena,
– 9. člena,
– 11. člena,
– 12. člena.
(2) Z globo 350 EUR se za prekrške kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
19. člen 
(1) Z globo 170 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 3. točke 7. člena,
– 2. točke 8. člena.
(2) Z globo 600 EUR se za prekrške kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbama prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 112/09).
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost