Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021

Kazalo

414. Zakon o spremembi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E), stran 1225.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.
Št. 003-02-1/2021-5
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-E) 
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije) 
(1) Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in čas trajanja storitev, in sicer:
– plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njegovega spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) v primeru, da ga potrebuje, če je invalidu priznana pravica do storitev iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in desete alinee 15. člena tega zakona,
– plačila stroškov za prehrano v višini nadomestila za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, če je invalidu priznana pravica do storitev iz desete alinee 15. člena tega zakona,
– plačila stroškov bivanja v višini največ 20 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni prihod invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije,
– denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije v višini 54 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 do vključno 128 ur mesečno oziroma v višini 65 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 129 ur mesečno. Do denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije je upravičen tudi invalid, ki prejema denarno nadomestilo ali denarno pomoč po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarno nadomestilo po predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja. Če bi vsota vseh prejemkov iz navedenih naslovov presegla višino odstotka minimalne plače, določene za posamezen obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, je invalid, ki je vključen v zaposlitveno rehabilitacijo upravičen le do ustreznega dela razlike denarnega prejemka iz naslova zaposlitvene rehabilitacije.
(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča Zavod.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Osebam, ki so ob uveljavitvi tega zakona vključene v storitev izvajanja zaposlitvene rehabilitacije, Zavod po uradni dolžnosti uskladi obseg in trajanje pravice do denarnih prejemkov iz naslova zaposlitvene rehabilitacije v skladu s tem zakonom, najpozneje v 30 dneh od začetka veljavnosti tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-04/20-3/21
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1473-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost