Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021

Kazalo

412. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), stran 1209.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.
Št. 003-02-1/2021-3
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G) 
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) se v 1. členu na koncu stavka črta pika in doda besedilo »in varstvo predšolskih otrok, ki ga izvajajo varuhi predšolskih otrok na domu.«.
2. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe za predšolske otroke.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 11. člena, v 22. členu in v sedmi alineji prvega odstavka 53. člena se beseda »minister« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za predšolsko vzgojo«.
4. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja dvaindvajset otrok in v kombiniranem oddelku sedemnajst otrok. V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka.«.
5. člen 
V 20. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo.«.
6. člen 
Za črtanim 24. členom se doda nov a24.a člen, ki se glasi:
»a24.a člen 
(varstvo predšolskih otrok) 
Varstvo predšolskih otrok, ki niso vključeni v vrtec, lahko kot pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih določa ta zakon, organizira in opravlja le fizična oseba, ki je vpisana v register varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljeno občasno varstvo otrok na njihovem domu, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osebno dopolnilno delo in občasno varstvo otrok na njihovem domu, ki ga opravljajo pravne osebe kot pridobitno dejavnost.«.
7. člen 
V 24.a členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali izobraževalni program gimnazije z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali da izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi oziroma ima po postopku priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja priznano poklicno kvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Prostori, ki se uporabljajo za varstvo predšolskih otrok v skladu z izdano odločbo o vpisu v register varuhov predšolskih otrok, in dostop do teh prostorov se v času, ko se v njih izvaja varstvo predšolskih otrok, ne štejejo za stanovanje. V prostoru, ki je namenjen varstvu predšolskih otrok, mora imeti varuh predšolskih otrok na vidnem mestu objavljeno odločbo o vpisu v register varuhov predšolskih otrok, ki jo je izdalo ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Varstvo predšolskih otrok opravlja varuh predšolskih otrok, ki si lahko kot pomoč zagotovi še sočasno prisotnost dodatne osebe. V izjemnih primerih, ko varstva otrok varuh predšolskih otrok ne more opravljati, lahko opravlja varstvo otrok druga oseba v njegovem imenu in na njegov račun. Kot izjemni primer odsotnosti varuha predšolskih otrok se šteje bolniška odsotnost, koriščenje letnega dopusta in druge nujne krajše odsotnosti do 30 delovnih dni. Oseba, ki varuhu predšolskih otrok pomaga pri varstvu otrok oziroma oseba, ki v izjemnih primerih izvaja varstvo otrok namesto varuha predšolskih otrok, mora izpolnjevati pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena. Za izbiro osebe, ki izpolnjuje ta pogoj, je odgovoren varuh predšolskih otrok.
Če je varuh predšolskih otrok odsoten več kot 30 delovnih dni, se osebi, ki varuha nadomešča, za obdobje največ enega leta izda začasna odločba o vpisu v register varuhov predšolskih otrok na istem naslovu. Osebi, ki nadomešča varuha, se izda začasna odločba o vpisu v register varuhov predšolskih otrok, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Podrobnejše pogoje za opravljanje varstva predšolskih otrok določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
8. člen 
Za 24.b členom se dodata nova 24.c in 24.č člen, ki se glasita:
»24.c člen 
(pogodba varuha predšolskih otrok s straši) 
Varuh predšolskih otrok na domu je dolžan s starši otrok skleniti pisno pogodbo, s katero se opredeli obseg varstva otrok ter medsebojne pravice in obveznosti.
24.č člen 
(prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok) 
Pravnim in fizičnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, je prepovedano opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ali varstva predšolskih otrok.
Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na fizične in pravne osebe, ki izvajajo storitve, namenjene predšolskim otrokom, če se izvajajo tako, da njihov osnovi namen ni varstvo predšolskih otrok.
Registracijo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in podrobnejšo opredelitev storitev iz prejšnjega odstavka, ki se ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
9. člen 
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Iz državnega proračuna se vrtcem v skladu s četrtim odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka.«.
10. člen 
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.«.
11. člen 
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen 
(evidenca otrok, ki jih varuje varuh predšolskih otrok) 
Varuh predšolskih otrok vodi evidenco otrok, ki jih varuje. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– datum začetka varovanja otroka in datum izpisa,
– podatke o prisotnosti otroka po dnevih,
– ime in priimek osebe, ki nadomešča varuha predšolskih otrok, ter obdobje nadomeščanja.
Sestavni del evidence so tudi pogodbe, ki jih je varuh predšolskih otrok sklenil s starši.
Varuh predšolskih otrok vodi evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno šolsko leto. Varuh predšolskih otrok zbira osebne podatke v evidenci zaradi ustreznega dela z otroki pri izvedbi varstva, zaradi sodelovanja s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za varstvo.
Podatki iz evidence se hranijo eno leto po izpisu otroka.«.
12. člen 
V 46.a členu se v prvem odstavku na koncu šeste alineje doda besedilo »številka in datum veljavne odločbe ter obdobje upravičenosti in višina subvencije iz državnega proračuna,«.
13. člen 
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen 
(vstop v prostore varuha predšolskih otrok) 
Inšpektor iz prejšnjega člena lahko brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja v času, ko poteka varstvo predšolskih otrok, vstopi v prostore varuha predšolskih otrok, v katerih se opravlja varstvo predšolskih otrok, z namenom, da preveri, ali varuh predšolskih otrok izpolnjuje predpisane pogoje glede normativov in standardov za prostor in opremo, glede števila otrok in glede oseb, ki izvajajo varstvo.«.
14. člen 
V 53. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek varuh predšolskih otrok:
– če v prostoru, ki je namenjen varstvu otrok, nima na vidnem mestu objavljene odločbe o vpisu v register varuhov predšolskih otrok, ki jo je izdal minister, pristojen za predšolsko vzgojo (peti odstavek 24.a člena zakona),
– če varuhu pomaga ali ga nadomešča oseba, ki ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 24.a člena zakona (šesti odstavek 24.a člena zakona),
– če varuje skupino predšolskih otrok, ki presega šest otrok (drugi odstavek 24.a člena zakona),
– če s starši nima sklenjene pisne pogodbe (24.c člen zakona),
– če ne vodi evidence otrok, ki jih varuje, oziroma evidenca ne vsebuje vseh podatkov (prvi in drugi odstavek 44.a člena zakona).«.
15. člen 
Za 53. členom se dodata nova 53.a in 53.b člen, ki se glasita:
»53.a člen 
(prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok) 
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če opravlja dejavnost predšolske vzgoje in ni vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali dejavnost varstva predšolskih otrok in ni vpisan v register varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo (prvi odstavek 24.č člena).
Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V primeru iz prvega odstavka tega člena inšpektor, pristojen za šolstvo, fizični ali pravni osebi z odločbo prepove opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ali varstva predšolskih otrok.
53.b člen 
(sankcije za ponovno kršitev) 
Če inšpektor v ponovnem nadzoru pri varuhu predšolskih otrok ugotovi ponovno kršitev, da oseba, ki varuhu pomaga oziroma varuha nadomešča, ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 24.a člena tega zakona ali ponovno kršitev največjega dovoljenega števila otrok, ki ga določa drugi odstavek 24.a člena tega zakona, predlaga ministru, pristojnemu za predšolsko vzgojo, izbris varuha predšolskih otrok iz registra varuhov predšolskih otrok.
Varuh predšolskih otrok, ki je izbrisan iz registra varuhov predšolskih otrok, se lahko ponovno vpiše v register varuhov predšolskih otrok šele po preteku treh let od dneva pravnomočnosti odločbe o izbrisu varuha iz registra.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(izdaja podzakonskega predpisa) 
Minister izda podzakonska predpisa iz desetega odstavka 24.a člena in tretjega odstavka 24.č člena zakona najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti tega zakona.
17. člen 
(uporaba zakona) 
Spremenjeni četrti odstavek 32. člena zakona se začne uporabljati 1. septembra 2021. Do takrat se uporablja četrti odstavek 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
Staršem, ki imajo na dan začetka uporabe določbe prejšnjega odstavka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, se pravica do brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi zakona in velja do izteka veljavnosti izdane odločbe.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/20-3/19
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1441-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti