Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021

Kazalo

411. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H), stran 1207.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.
Št. 003-02-1/2021-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-H) 
1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) se v 3. členu v petem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 57), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/16/ES);«.
Peta, šesta in sedma alineja se spremenijo tako, da se glasijo:
»– Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (prenovitev) (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/411 z dne 19. novembra 2019 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje glede varnostnih zahtev za potniške ladje, ki opravljajo notranja potovanja (UL L št. 83 z dne 19. 3. 2020, str. 1);
– Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L št. 188 z dne 2. 7. 1998, str. 35), zadnjič spremenjena z Direktivo 2017/2109/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 52);
– Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61);«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L št. 283 z dne 29. 10. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1239 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 64);«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323 z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/1159 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 94);«.
Na koncu sedemnajste alineje se beseda »in« nadomesti s podpičjem in se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014 (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018, str. 28) in«.
Dosedanja osemnajsta alineja postane devetnajsta alineja.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),«.
3. člen 
V 32. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Pristaniška infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura državnega pomena v skladu s predpisom, ki ureja urejanje prostora, ter se deli na pristaniško infrastrukturo, namenjeno za javni promet, in pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena za javni promet.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) 2017/352 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/697 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnemu organu pristanišča ali pristojnemu organu dovoli zagotavljanje prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha COVID-19 (UL L št. 165 z dne 27. 5. 2020, str. 7), v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/352/EU) opravlja:
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna v zvezi z 11. členom Uredbe 2017/352/EU,
– ministrstvo, pristojno za pomorstvo, v zvezi z 12. in 13. členom Uredbe 2017/352/EU.«.
4. člen 
V 54. členu se za besedo »dejanj« doda besedilo »in plovila, ki se v pristanišče zatečejo zaradi neurja in drugih okoliščin zaradi višje sile za čas trajanja višje sile«.
5. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku črtajo besedilo »nacionalni sistem SafeSeaNet oziroma«, besedilo »le za namene in« in beseda »najmanj«.
V tretjem odstavku se besedilo »izročiti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo izpisek iz seznama« nadomesti z besedilom »v skladu s prvim odstavkom tega člena posredovati seznam«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na potniški ladji, ki izpluje iz pristanišča Republike Slovenije, mora družba, ki upravlja ladje, za namen iskanja in reševanja na morju zbrati podatke o številu vkrcanih oseb ter jih pred izplutjem posredovati poveljniku ladje in v nacionalno enotno okno. Če je namembno pristanišče oddaljeno več kot 20 morskih milj, zbrani podatki obsegajo ime in priimek, spol, državljanstvo in datum rojstva vkrcanih oseb, na podlagi privolitve potnika pa tudi podatke o posebni negi ali pomoči ter številko za stik za nujne primere. Družba, ki upravlja ladje, mora zagotoviti, da se podatki o posebni negi ali pomoči sporočijo poveljniku pred izplutjem ladje. Vse podatke je treba zbrati pred izplutjem ladje in jih posredovati v nacionalno enotno okno v 15 minutah po izplutju ladje. Družba, ki upravlja ladje, hrani zbrane podatke najpozneje do prihoda ladje v naslednje pristanišče, in sicer do prejema podatkov v nacionalnem enotnem oknu, nato pa jih mora samodejno in nemudoma izbrisati. Določbe tega odstavka se uporabljajo tudi za ladje, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije in izplujejo iz pristanišča izven Evropske unije v pristanišče Evropske unije, ter za ladje, ki izplujejo iz pristanišča izven Evropske unije v pristanišče Republike Slovenije. Način vodenja in tehnične zahteve sporočanja podatkov predpiše minister.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in drugi organi, pristojni za iskanje in reševanje na morju, imajo neposreden dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka in jih lahko obdelujejo samo za namen iskanja in reševanja na morju, nato pa jih morajo samodejno in nemudoma izbrisati. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zagotovi, da se zbrani podatki hranijo v nacionalnem enotnem oknu do trenutka, ko se potovanje ladje varno konča, oziroma najpozneje 60 dni po izplutju ladje iz pristanišča ter v primeru nesreče do končanega preiskovalnega ali sodnega postopka.«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
6. člen 
V 149. členu se v prvem odstavku beseda »imetnik« nadomesti z besedo »uporabnik«.
7. člen 
V 181. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
8. člen 
V 207. členu se v tretjem odstavku za besedo »poglavja« doda besedilo »in Četrtega dela tega zakona«.
9. člen 
V 978. členu se v prvem odstavku v 29. točki beseda »imetnik« nadomesti z besedo »uporabnik«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z globo od 10.000 do 80.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec pristaniške storitve, ki je pravna oseba, če:
– finančna sredstva ne odražajo preglednosti finančnih odnosov v skladu z 11. členom Uredbe 2017/352/EU,
– se pristojbine za storitve ne določijo na pregleden, objektiven in nediskriminatoren način ter niso sorazmerne s stroškom opravljene storitve v skladu z 12. členom Uredbe 2017/352/EU,
– se pristojbine za infrastrukturo ne zaračunavajo v skladu s 13. členom Uredbe 2017/352/EU.
Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Podatki iz 5. člena tega zakona se lahko do 20. decembra 2023 sporočajo popisovalcu potnikov družbe, ki upravlja ladje, ali sistemu družbe, ki upravlja ladje, na obali.
11. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/20-4/10
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1440-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti