Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 4. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 4. 2. 2021

Kazalo

325. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd, stran 1025.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd (v nadaljevanju: pravilnik) ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec in postopek za izpis otrok iz vrtca.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. VPIS OTROKA V VRTEC 
2. člen 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi oddanih vlog vse leto.
(2) Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta.
(3) Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu februarju ali marcu.
(4) Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec starši oziroma zakoniti skrbniki otroka vložijo na upravi vrtca.
(5) Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec lahko vlagatelji pridobijo na upravi vrtca, dostopna pa je tudi na uradni spletni strani vrtca.
III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK 
4. člen 
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali za to posebej od njega pooblaščena oseba.
(2) Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
5. člen 
V skladu z določili zakona, ki ureja področje sprejema otrok v vrtec ima z odločbo pristojnega organa prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
6. člen 
(1) Sestavo komisije na predlog Sveta Javnega zavoda Vrtec Dravograd (v nadaljevanju: svet vrtca) imenuje ustanovitelj s sklepom.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev in
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan.
(3) Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(4) Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
7. člen 
Sejo komisije skliče ravnatelj praviloma enkrat letno oziroma po potrebi. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek vpisa in zapisnikar. Komisija odloča v skladu s postopkom, določenim z Zakonom o upravnem postopku. O poteku dela komisije se vodi zapisnik, ki spada med dokumentarno gradivo vrtca. En izvod zapisnika vrtec posreduje občini ustanoviteljici.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
8. člen 
(1) Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriterij
Število možnih točk
1
Stalno prebivališče – upošteva se ena izmed možnosti (priloga: potrdilo o stalnem prebivališču)
a) Otrok in oba starša imata stalno prebivališče v Občini Dravograd.
50
b) Otrok ima skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Dravograd.
50
c) Otrok tujcev, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno ali začasno prebivališče v Občini Dravograd in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS.
50
d) Otrok s staršem/starši nima stalnega prebivališča v Občini Dravograd.
0
2
Zaposlenost staršev – upošteva se ena izmed možnosti
a) Zaposlena sta oba starša.
30
b) Zaposlen je starš enoroditeljske družine (potrdilo o enoroditeljski družini).
30
c) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen.
15
d) Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka, invalida ali kmeta (potrdilo o statusu).
30
e) Oba starša imata status študenta, dijaka, invalida ali kmeta (potrdilo o statusu).
30
f) Eden od staršev ima status študenta, dijaka, invalida ali kmeta, drugi je nezaposlen (potrdilo o statusu).
15
g) Oba starša sta nezaposlena.
0
3
Število vključenih otrok v vrtec
a) V vrtec je že vključen eden ali več otrok iz iste družinske skupnosti in bo/-do v vrtcu ostal/-i v prihodnjem šolskem letu.
5
4
Drugo
a) Otrok se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen vstop v šolo.
20
b) Otrok je bil vpisan v ali po rednem roku, a v preteklem šolskem letu ni bil sprejet, ker ni izpolnjeval pogoja za vključitev.
15
c) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob rednem vpisu na čakalni listi za sprejem v vrtec in ni bil sprejet.
20
(2) V primeru, da ima več otrok enako število točk, se upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer ima pri sprejemu v vrtec prednost starejši otrok.
(3) V primeru, da starši za že vključene otroke nimajo poravnanih obveznosti do vrtca, se pri sprejemu novega otroka dodatni kriterij ne upošteva.
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS OTROK 
9. člen 
(1) Starši oziroma zakoniti zastopniki in vrtec medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.
(2) Če starši oziroma zakoniti zastopniki ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
10. člen 
(1) Otroci, sprejeti v vrtec, so vanj vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
(2) Otroci iz čakalne liste, katerih starši oziroma zakoniti zastopniki sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo na podlagi nove vloge za vpis.
11. člen 
(1) V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo starši otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključitvijo. Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v tem mesecu.
(2) Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni pred koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z naslednjim mesecem ni mogoč.
(3) Obrazce o izpisu starši pridobijo pri vzgojiteljici oddelka ali na uradni spletni strani vrtca. Izpolnjene obrazce starši oziroma zakoniti zastopniki oddajo na upravi vrtca.
VII. ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH 
12. člen 
Število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja se poveča za največ dva otroka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 17/12 z dne 5. 3. 2012).
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2008-41
Dravograd, dne 28. januarja 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti