Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021

Kazalo

243. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2021, stran 790.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je župan Občine Bovec dne 30. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020) ter sprejetimi rebalansi (Uradni list RS, št. 76/20, dne 25. 5. 2020, 92/20, dne 29. 6. 2020 in 149/20, dne 20. 10. 2020).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2020 in za iste programe kot v letu 2020.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2021 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2021 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2020, ki so priloga k temu sklepu.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2021.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu občine.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti z istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2020.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
5. KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-01/2020-2
Bovec, dne 30. decembra 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost