Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2021 z dne 19. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2021 z dne 19. 1. 2021

Kazalo

161. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 677.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S to odredbo se pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti, (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), določajo:
– začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), in
– posebni pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
(3) Ukrepi iz 3. do 7. člena te odredbe veljajo za izvajalce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, vključno z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod), ter za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki delajo pri izvajalcih in v socialnih zavodih.
(4) Določbe te odredbe, ki se nanašajo na koncesionarje, se nanašajo tudi na zdravstvene delavce, ki delajo pri koncesionarjih.
2. člen 
(1) Izvajalci prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
1. presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
2. preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
3. preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
4. preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
5. cepljenje in
6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.
3. člen 
(1) Izvajalci, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.
(2) Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.
(3) Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključijo v delo izvajalcev, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru vrste zdravstvene dejavnosti in na območju, na katerem opravljajo koncesijsko dejavnost.
4. člen 
(1) Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju z organizacijskimi ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z:
– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
– cepilnimi mesti za namen cepljenja proti COVID-19.
(2) Koncesionarji se vključijo v delo zdravstvenega doma v okviru zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, oziroma zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen 
(1) Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena te odredbe, se na podlagi pisnega sklepa začasno razporedi v javne zdravstvene zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter v socialne zavode.
(2) Zdravstvenemu delavcu, ki opravlja zdravstvene storitve iz drugega odstavka 3. člena te odredbe in ni potrebe po njegovi razporeditvi v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko delodajalec zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov začasno in brez njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela v okviru istega izvajalca.
(3) Izvajalci in socialni zavodi, pri katerih delajo zdravstveni delavci iz prvega odstavka tega člena, tedensko poročajo ministru, pristojnemu za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: minister) o:
– številu razporejenih zdravstvenih delavcev,
– primarnem delodajalcu razporejenih zdravstvenih delavcev,
– poklicni strukturi razporejenih zdravstvenih delavcev,
– kraju opravljanja dela (organizacijska enota).
6. člen 
(1) Izvajalci paciente, katerih zdravstvena storitev iz 2. ali 3. člena te odredbe ni oziroma ne bo izvedena, obvestijo o neizvedbi zdravstvene storitve.
(2) Pacienta iz prejšnjega odstavka se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma prenaročitve.
7. člen 
(1) Za zdravstvene delavce veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:
– prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur,
– prepoved stavke,
– prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa pogoje vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja COVID-19, uvrščene na rdeči seznam.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko letni dopust oziroma presežek ur odobri zdravstvenemu delavcu, če se neodložljiva zdravstvena obravnava pacientov pri izvajalcu ali socialnem zavodu kljub temu lahko zagotavlja nemoteno, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca oziroma socialnega zavoda. Zdravstveni delavec iz prejšnjega stavka se v primeru potreb na poziv delodajalca nemudoma vrne na delo.
8. člen 
(1) Na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, se zdravstvene storitve zagotavljajo le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za zagotavljanje zdravstvenih storitev so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe, vzorec vprašalnika za preverjanje zdravstvenega stanja in epidemioloških razmer pacienta pa v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Pacienta, ki ima prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake COVID-19 oziroma pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 v skladu s priporočili in navodili za izvajalce, objavljenimi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
9. člen 
(1) Zdravstveni delavci, izvajalci in socialni zavodi morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenje razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih obravnavah (UPZRC), ki sta jih pripravila Odbor za zobozdravstvi pri Zdravniški zbornici Slovenije in Razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo in so objavljena na spletni strani ministrstva.
(3) Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer pri izvajalcih:
1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske,
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zobozdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota,
8. Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
10. člen 
Minister preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehata veljati:
‒ Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 94/20) in
‒ Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20 in 204/20).
12. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni.
Št. 0070-185/2020
Ljubljana, dne 15. januarja 2021
EVA 2020-2711-0142
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost