Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2021 z dne 19. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2021 z dne 19. 1. 2021

Kazalo

160. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije, stran 667.

  
Na podlagi četrtega odstavka 359. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in vsebino strokovnega usposabljanja ter pogoje za strokovno usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: inštalaterji), pogoje za izvajalce strokovnega usposabljanja, način ocenjevanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev v skladu z Direktivo 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82).
2. člen 
(namen strokovnega usposabljanja) 
Za zagotavljanje pravilnega, učinkovitega in zanesljivega delovanja naprav in sistemov na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: naprave) lahko inštalaterji opravijo strokovno usposabljanje.
3. člen 
(udeleženci strokovnega usposabljanja) 
Ta pravilnik določa strokovno usposabljanje za naslednje inštalaterje:
1. kotlov na lesno biomaso,
2. toplotnih črpalk,
3. prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov,
4. sončnih kolektorjev,
5. proizvodnih naprav na sončno energijo.
II. POGOJI ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE 
4. člen 
(strokovna izobrazba in delovne izkušnje) 
Strokovno usposabljanje lahko opravljajo osebe, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje, in sicer:
1. usposabljanje za inštalaterja kotlov na lesno biomaso lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (SOK 5, EOK 4) s področja strojništva in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij ali,
– oseba s srednjo poklicno izobrazbo Inštalater strojnih inštalacij (SOK 4, EOK 4) z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij ali
– oseba z mojstrskim izpitom Mojster strojnih inštalacij.
2. usposabljanje za inštalaterja toplotnih črpalk lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (SOK 5, EOK 4) s področja strojništva in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij oziroma inštaliranja toplotnih črpalk ali
– oseba s srednjo poklicno izobrazbo Inštalater strojnih inštalacij (SOK 4, EOK 4) z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij oziroma inštaliranja toplotnih črpalk ali,
– oseba z mojstrskim izpitom Mojster strojnih inštalacij.
3. usposabljanje za inštalaterja prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (SOK 5, EOK 4) s področja strojništva ali rudarstva in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij ali,
– oseba s srednjo poklicno izobrazbo Inštalater strojnih inštalacij ali Geostrojnik rudar (SOK 4, EOK 4) z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij ali,
– oseba z mojstrskim izpitom Mojster strojnih inštalacij.
4. usposabljanje za inštalaterja sončnih kolektorjev lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (SOK 5, EOK 4) s področja strojništva in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij oziroma inštalacij termosolarnih sistemov ali
– oseba s srednjo poklicno izobrazbo Inštalater strojnih inštalacij (SOK 4, EOK 4) z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju strojnih inštalacij oziroma inštalacij termosolarnih sistemov ali,
– oseba z mojstrskim izpitom Mojster strojnih inštalacij.
5. usposabljanje za inštalaterja proizvodnih naprav na sončno energijo lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (SOK 5, EOK 4) s področja elektrotehnike ali mehatronike in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju inštaliranja proizvodnih naprav na sončno energijo ali
– oseba s srednjo poklicno izobrazbo Elektrikar, Mehatronik operater (SOK 4, EOK 4) z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj na področju inštaliranja proizvodnih naprav na sončno energijo ali
– oseba z mojstrskim izpitom Mojster elektroinštalater.
III. IZVAJALCI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
5. člen 
(izvajalec strokovnega usposabljanja) 
(1) Program strokovnega usposabljanja izvaja fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za izvedbo strokovnega usposabljanja.
(2) Izvajalci strokovnega usposabljanja na svoji spletni strani objavijo informacije o programih izobraževanja in ocenjevanja znanja.
(3) Pooblastilo za izvajanje strokovnega usposabljanja je veljavno za obdobje pet let od dneva izdaje pooblastila.
6. člen 
(pogoji za izvajalca strokovnega usposabljanja) 
(1) Pooblastilo iz prejšnjega člena lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja ali izobraževanja,
– razpolaga z usposobljenimi predavatelji:
a) s strokovnimi referencami na področju naprav,
b) s poznavanjem predpisov s področja naprav,
c) s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije;
– ima administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
– razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja, in s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z ustrezno avdio vizualno opremo;
– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvajanje praktičnega usposabljanja, vključno z laboratorijsko opremo ali ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje praktičnega usposabljanja;
– razpolaga z osebjem za sestavo komisije.
(2) Osebje za sestavo komisije iz šeste alineje prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo (SOK 7, EOK 6) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za tehniko, proizvodno tehnologijo ali gradbeništvo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje (SOK 7, EOK 6) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za tehniko, proizvodnjo tehnologijo skladno s predpisi o visokem šolstvu;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju naprav.
(3) Pogoje iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec strokovnega usposabljanja izpolnjevati ves čas, za katerega velja pooblastilo.
(4) Podrobneje se pogoji iz tega člena določijo v razpisni dokumentaciji javnega natečaja za izbiro izvajalca.
(5) Pogodba, s katero ministrstvo in izvajalec strokovnega usposabljanja uredita medsebojne pravice in obveznosti, se sklene za obdobje veljavnosti pooblastila.
7. člen 
(odvzem pooblastila) 
Minister, pristojen za energijo, odvzame pooblastilo, če izvajalec strokovnega usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali krši določila pogodbe.
8. člen 
(merila za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja) 
(1) Merila za izbor izvajalca strokovnega usposabljanja za posamezno področje so naslednja:
– višina predvidene cene za izobraževanje in za ocenjevanje znanja;
– vrsta in število referenc, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog ocenjevanja znanja, ki so po obsegu in zahtevnosti podobni ocenjevanju znanja po tem pravilniku;
– vrsta in število referenc članov komisije, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog za izvajanje strokovnih usposabljanj in ocenjevanj znanj, ki so po obsegu in zahtevnosti podobni zahtevam po tem pravilniku.
(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka se določijo v razpisni dokumentaciji javnega natečaja za izbiro izvajalca za posamezno področje tako, da vsak od njih prispeva h končni oceni kandidata za izvajalca strokovnega usposabljanja enak delež točk.
IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE 
9. člen 
(izobraževanje) 
(1) Strokovno usposabljanje inštalaterjev poteka po programu, ki je sestavljen iz izobraževanja in ocenjevanja znanja iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Izobraževanje, ki traja najmanj 15 ur, je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Podrobneje se vsebina izobraževanja in gradiva za izobraževanje določi v razpisni dokumentaciji javnega natečaja za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja.
(3) Teoretični del izobraževanja obsega splošni in posebni del. Splošni del je enak za vse inštalaterje iz 3. člena tega pravilnika, posebni del pa je določen po področjih posameznih inštalaterjev.
(4) Praktični del obsega samostojno izvedbo naloge s področja vgradnje naprav in izdelave poročila o njeni izvedbi.
(5) Po končanem izobraževanju se izda potrdilo o opravljenem izobraževanju. Oblika in vsebina potrdila o opravljenem izobraževanju sta določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA IN POTRDILO O STROKOVNEM USPOSABLJANJU 
10. člen 
(pogoji za pristop k ocenjevanju znanja) 
(1) Strokovna usposobljenost inštalaterjev, ki opravljajo dela in naloge določene s tem pravilnikom, se ugotavlja z ocenjevanjem znanja.
(2) K ocenjevanju znanja lahko pristopijo inštalaterji, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali izobraževanje po tem pravilniku.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja komisija izvajalca usposabljanja pred ocenjevanjem znanja in v primeru, da prijavljeni inštalater ne izpolnjuje pogojev, le-tega o tem obvesti.
11. člen 
(pristop k ocenjevanju znanja) 
Inštalater pred pristopom k ocenjevanju znanja:
– predloži prijavo k ocenjevanju znanja s svojim podpisom, ter dodatno s podpisom odgovorne osebe delodajalca, če je plačnik ocenjevanja znanja delodajalec,
– predloži potrebne podatke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za pristop k ocenjevanju znanja,
– navede področje ocenjevanja znanja,
– izbere kraj in čas ocenjevanja znanja,
– predloži potrdilo o opravljenem izobraževanju in
– predloži dokazila o strokovni in drugi izobrazbi ter potrdila o delovnih izkušnjah iz 4. člena tega pravilnika.
12. člen 
(obseg ocenjevanja znanja) 
(1) Ocenjevanje znanja obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del ocenjevanja znanja obsega snov iz splošnega in posebnega dela programa izobraževanja in ocenjevanja znanja iz Priloge 1 tega pravilnika ter se izvaja pisno ali ustno.
(3) Praktični del ocenjevanja znanja je sestavljen iz poročila o samostojni izvedbi naloge s področja vgradnje naprav iz praktičnega dela izobraževanja in iz zagovora poročila o tej izvedbi.
13. člen 
(komisija) 
(1) Ocenjevanje znanja izvaja tričlanska komisija, ki jo imenuje izvajalec strokovnega usposabljanja. Komisijo sestavljajo predsednik oziroma namestnik predsednika ter dva člana oziroma nadomestna člana.
(2) Komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali namestnik predsednika in vsaj dva člana ali nadomestna člana.
14. člen 
(potek ocenjevanja znanja) 
(1) O poteku ocenjevanja znanja se vodi zapisnik, ki ga podpišejo navzoči predsednik ali namestnik predsednika in ostali člani komisije.
(2) Inštalater pri ocenjevanju znanja odgovarja na tri vprašanja iz teoretičnega dela in na tri vprašanja s področja praktičnega dela ocenjevanja znanja. Odgovori se ocenjujejo z oceno »pozitivno« ali »negativno«.
(3) Ocenjevanje znanja iz posameznega področja in praktični del ocenjevanja znanja je opravljeno pozitivno, če inštalater pozitivno odgovori na vsaj dve vprašanji. Če je odgovor pozitiven samo na eno vprašanje, se inštalaterju postavi dodatno vprašanje. Če je odgovor na dodatno vprašanje pozitiven, je predmet ocenjen pozitivno.
(4) Končni uspeh ocenjevanja znanja ugotovi komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Rezultate ocenjevanja znanja razglasi predsednik komisije takoj po končanem ocenjevanju znanja.
15. člen 
(pravica ugovora) 
(1) Inštalater, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po seznanitvi z oceno poda ugovor pri komisiji. Ugovor se zapiše v zapisnik o poteku ocenjevanja znanja.
(2) O ugovoru odloči komisija, ki po potrebi izvede dodatno ocenjevanje znanja.
(3) Inštalater, ki se po izvedenem dodatnem ocenjevanju znanja ne strinja z oceno komisije, lahko v roku osmih dni po seznanitvi z oceno vloži ugovor pri komisiji. Ugovor se zapiše v zapisnik o poteku ocenjevanja znanja.
16. člen 
(potrdilo o strokovni usposobljenosti) 
(1) Inštalaterju, ki je uspešno opravil ocenjevanje znanja, izda izvajalec strokovnega usposabljanja potrdilo o strokovni usposobljenosti inštalaterja naprav, ki ga podpiše predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
(2) Oblika in vsebina potrdila o strokovni usposobljenosti sta določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo o strokovni usposobljenosti velja pet let od njegove izdaje.
(4) Za podaljšanje veljavnosti potrdila o strokovni usposobljenosti se mora inštalater pri izvajalcu strokovnega usposabljanja udeležiti obnovitvenega usposabljanja brez ocenjevanja znanja, ki vključuje tudi nove tehnologije, v trajanju najmanj 8 ur.
(5) Po udeležbi na obnovitvenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka se izda novo potrdilo o strokovni usposobljenosti.
(6) Izvajalci usposabljanja ministrstvu posredujejo seznam inštalaterjev, ki so pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti.
17. člen 
(ponovno ocenjevanje znanja) 
(1) Inštalater lahko pristopi k ocenjevanju znanja trikrat. Če teoretičnega ali praktičnega dela ocenjevanja znanja ne opravi pozitivno, ponavlja le ta del ocenjevanja znanja.
(2) Če ocenjevanje znanja tudi tretjič ni pozitivno, mora inštalater pred ponovnim pristopom k ocenjevanju znanja ponovno opraviti izobraževanje iz 9. člena tega pravilnika.
18. člen 
(odstop od ocenjevanja znanja) 
(1) Inštalater lahko odstopi od ocenjevanja znanja, o čemer mora obvestiti izvajalca strokovnega usposabljanja najkasneje 3 dni pred dnevom, določenim za ocenjevanja znanja.
(2) Če inštalater ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu izvajalec strokovnega usposabljanja lahko zaračuna stroške opravljanja ocenjevanja znanja, razen če dokaže upravičenost razlogov, zaradi katerih ni pristopil k ocenjevanju znanja. O upravičenosti razlogov na podlagi pisne obrazložitve inštalaterja s priloženimi dokazili odloči komisija.
VI. EVIDENCE IN NADZOR 
19. člen 
(evidenca izvedenih strokovnih usposabljanj) 
(1) Izvajalec strokovnega usposabljanja vodi evidenco izvedenih usposabljanj, v kateri se vodijo naslednji podatki:
– vsebina strokovnega usposabljanja,
– ime in priimek inštalaterja ter datum in kraj rojstva,
– številka in datum ter izdajatelja listine o doseženi stopnji izobrazbe,
– datum in številka potrdila o izobraževanju,
– datum in številka potrdila o strokovni usposobljenosti,
– sestava izpitne komisije in zapisnik o poteku ocenjevanja znanja.
(2) Evidenca se hrani trajno.
20. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja ministrstvo.
VII. KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 20/13 in 17/14 – EZ-1).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-352/2019/40
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
EVA 2019-2430-0082
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 
Soglašam! 
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti