Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-2037/20, Stran 1101
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in nadaljnji), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03 in nadaljnji), Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18), Letnega Načrta o ravnanju s premoženjem Občine Šentrupert za leto 2020, Posameznega programa prodaje Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., ter sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Šentrupert o prodaji Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., prodajalec Občina Šentrupert objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb 
v postopku prodaje 100 % deleža kapitala v družbi Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert 
S tem povabilom prodajalec Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju Občina Šentrupert), vabi zainteresirane osebe k nakupu 100% deleža lastniškega kapitala v družbi Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju Energetika Šentrupert ali družba). Predmet prodaje je prodaja 100% lastniškega deleža družbe kot celote. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za delež, ki ni enak predmetu prodaje, bodo zavrnjeni.
Zainteresirane osebe lahko pridobijo informacijski memorandum, kateri vsebuje podrobnejše informacije o dejavnosti in poslovanju družbe, finančnem položaju ter sredstvih družbe. Informacijski memorandum lahko pridobijo osebe, ki se bodo s sklenitvijo Sporazuma o nerazkrivanju podatkov z Občino zavezale, da bodo informacije, razkrite v informacijskem memorandumu, uporabile le za namene in pod pogoji določenimi v sporazumu, ter da podatkov iz informacijskega memoranduma ne bodo razkrivale tretjim osebam.
Družba se prodaja po dvofaznem postopku, po katerem bodo interesenti podali v prvi fazi nezavezujočo ponudbo, v drugi fazi pa zavezujočo ponudbo (izraz ponudba v nadaljevanju se nanaša na nezavezujočo in zavezujočo ponudbo). Nezavezujoča in zavezujoča ponudba se oddata pod pogoji, določenimi v tem pozivu.
Po prejemu nezavezujočih ponudb bo komisija izmed prispelih izbrala tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, ter pri katerih ne obstajajo druge okoliščine, ki bi onemogočale prodajo družbe, oziroma osebe, katerih ponudbe so popolne (primerne interesente). Vse primerne interesente bo komisija pisno obvestila, da imajo možnost pridobitve podrobnih informacij oziroma izvedbe skrbnega pregleda družbe tako, da se omogoči pregled dokumentov v fizični obliki, ki jih bo pripravil prodajalec. Pridobitev dodatnih informacij in skrbni pregled se dovolita primernim interesentom pod pogojem, da bodo podpisali izjavo o varovanju tajnosti podatkov.
Pred oddajo zavezujoče ponudbe, mora ponudnik vplačati varščino v višini 20.000 EUR na fiduciarni račun odvetnice Marjane Šnuderl, Rimska c. 24, 1000 Ljubljana, TRR SI56031051000427494. Prejeta varščina se neizbranim ponudnikom vrne najkasneje v roku 5 delovnih dni po končanem postopku prodaje in se ne obrestuje. V primeru, da ponudnik po oddaji zavezujoče ponudbe umakne ponudbo, zapade celotna varščina v korist prodajalca.
Edini kriterij za izbor kupca je cena. Prodajalec bo družbo prodal ponudniku, ki bo izpolnil vse zahteve, določene v tem razpisu in z zavezujočo ponudbo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena za prodajalca ne bo sprejemljiva ali da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ponudbeno ceno, se s ponudniki (primernimi interesenti) izvede pogajanja v toliko krogih, kolikor jih je potrebnih za pridobitev najugodnejše ponudbe, pri čemer se bo napovedal zadnji krog pogajanj. Prodajalec si pridržuje pravico do zaustavitve postopka prodaje v katerikoli fazi do podpisa pogodbe o prodaji družbe, vključno po oddaji zavezujočih ponudb, ne da bi mu bilo potrebno pri tem navajati razlog za ustavitev postopka. Ponudniki ali druge osebe, ki so sodelovale pri oddaji ponudbe ali drugi fazi postopka, po tem pozivu niso upravičene do povrnitve stroškov ali škode nastale zaradi ustavitve postopka. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa s prodajalcem v 8 delovnih dneh od poziva za sklenitev pogodbe, sicer varščina zapade v korist prodajalca.
Za veljaven prenos Poslovnega deleža v skladu s tretjim odstavkom 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni RS, št. 65/09 in nadaljnji, ZGD-1), se z izbranim ponudnikom sklene Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa, in sicer najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema obvestila o izbiri najboljšega ponudnika, s sledečimi bistvenimi sestavinami: predmet pogodbe: poslovni delež v družbi Energetika Šentrupert d.o.o., v nominalni višini 7.500 EUR, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe; pogodbena cena: najvišja sprejeta ponujena cena; plačilo kupnine: v celoti in v enkratnem znesku, v roku 5 dni od podpisa pogodbe, na bančni račun prodajalca, Občine Šentrupert na TRR: SI56 014110100021185, odprt pri UJP; varščina: varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe naravo are; stroški in davki: kupec krije vse davke in stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji poslovnega deleža in prenosom predmeta prodaje; poslovni delež se kupuje po načelu videno-kupljeno; kupec lahko predlaga vpis spremembe lastništva poslovnega deleža po plačilu celotne kupnine.
Ponudbo za nakup deleža lahko oddajo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Ponudniki morajo v nezavezujoči ponudbi predložiti naslednje podatke in dokumente:
– podatke o ponudniku:
– ponudnik pravna oseba navede: firmo, sedež in poslovni naslov ter davčno in matično številko, če ti obstajata. Ponudnik, ki je tuja pravna oseba, ponudbi predloži tudi izpis iz sodnega registra ali druge evidence države sedeža, iz katerega so razvidni podatki iz prejšnjega stavka, ter zastopnikih ponudnika skupaj z overjenim prevodom izpisa v slovenski jezik, 
– ponudnik fizična oseba navede: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter davčno in matično številko, če ti obstajata, skupaj s kopijo osebnega dokumenta, 
– ponudnik navede tudi kontaktne podatke za sprejem obvestil, ki vsebujejo vsaj elektronski naslov in naslov za vročanje pošte, 
– ponudnik lahko pooblasti drugo osebo za sprejem obvestil, v tem primeru navede kontaktne podatke iz prejšnje alineje pooblaščenca, ter ponudbi priloži kopijo pooblastila; 
– navedbo ali ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun; v kolikor ponudnik nastopa v svojem imenu in za tuj račun, mora navesti vse podatke iz prejšnje alineje dejanskega interesenta za nakup,
– okvirno ponudbeno ceno za nakup 100% deleža kapitala v evrih (EUR),
– izjava ponudnika o načinu zagotovitve finančnih sredstev za nakup družbe (lastna sredstva ali druga sredstva). V kolikor ponudnik nakupa ne bo izvedel z lastnimi sredstvi ali z lastnimi sredstvi v celoti, mora predložiti izjavo banke ali druge finančne institucije oziroma tretje osebe, ki bo zagotovila finančna sredstva, iz vsebine katere je razvidno, da ponudniku ni onemogočeno pridobivanje virov financiranja za nakup deleža družbe,
– izjavo ponudnika o sprejemu vseh pogojev, določenih s tem pozivom,
– izjavo ponudnika, da ne obstajajo okoliščine na strani ponudnika ali relevantne zakonodajne omejitve, zaradi katere ne bi bilo mogoče kupiti družbe s strani ponudnika,
– seznam morebitnih dovoljenj in soglasij potrebnih za nakup deleža družbe, katere je dolžan pridobiti ponudnik pred izvedbo transakcije,
– ponudnik, ki je pravna oseba, ponudbi predloži tudi opis ponudnika, z navedbo lastniške strukture in dejanskih lastnikov (če ti niso formalni lastniki družbe), skupaj s kratkim opisom dejavnosti ter podatki o poslovanju. Tuja pravna oseba ponudbi predloži računovodske izkaze za zadnja tri poslovna leta, za katera je dolžan izkaze izdelati,
– opis poslovnih načrtov, ki jih ima ponudnik z nakupom družbe.
Ponudniki predložijo nezavezujočo ponudbo najkasneje do dne 22. 6. 2020 do 10. ure na naslov Občina Šentrupert, Šentrupert 33 (8232) Šentrupert. Ponudba mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do zgoraj navedenega naslova prispeti do izteka roka za oddajo ponudbe, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija) in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Nezavezujoča ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno »Nezavezujoča ponudba za nakup deleža družbe Energetika Šentrupert« ter »ne odpiraj«.
Komisijo za vodenje prodaje Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. sestavljajo predsednica komisije Milena Basta Trtnik, ter člani Marjana Šnuderl, Anne Marie Valentar, Božena Ojcinger ter Primož Primec. Kontaktna oseba prodajalca je predsednica komisije preko elektronske pošte info@bonorum.si ali tel. +386 59099620.
Občina Šentrupert