Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-2005/20, Stran 1099
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17) in 31. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Svet zavoda Ljudske univerze Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
javnega zavoda Ljudska univerza Sežana 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in Zakon o izobraževanju odraslih:
– visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– pedagoško andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah, potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo in ne sme biti starejše od 30 dni) in potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni), življenjepis in program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let. Prijavo z dokazili pošljite v 8 dneh na naslov Ljudska univerza Sežana, Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/-ico«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Sežana