Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-1996/20, Stran 1099
Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš z dne 25. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti – ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni) in programom vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje pošljite priporočeno po pošti v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš