Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Št. 430-0003/2020-02 Ob-2017/20, Stran 1089
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 6. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10, 12/14) in sklepa Sveta Koroške regije o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 4. redni seji dne 18. 5. 2020, objavlja Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Koroška za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Franjo Golob, predsednik Sveta Koroške regije.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Vuzenica
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije, razen če Svet regije ne določi drugače.
Svet Koroške regije sestavlja 12 županov Koroške regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine Vuzenica.
Svet regije je na svoji 4. redni seji dne 18. 5. 2020 sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina Vuzenica in imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Koroški razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V Koroški regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2 izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZRSS-2 Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta regije.
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca za financiranje razvojnih nalog v Koroški regiji, ki je lahko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata Svet regije in ministrstvo. RRA se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi z letno pogodbo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik o RRA)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva
Dokazilo: Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji kar pomeni, da:
– ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja (v razvojnih regijah z do vključno 100 000 prebivalci, Koroška regija_71.499 prebivalcev) za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
Dokazilo: Obrazec 5.2 _ Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
Pojasnilo: Zaposleni mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela, na katerem bo zaposlen opravljal splošne razvojne naloge.
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije
Dokazilo: Priloga 2 _ Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže Koroške regije
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027
Dokazilo: Priloga 3 _ Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027
5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
7. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.4 _ Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
8. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.5_ Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
Prijavitelji lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priložijo potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge. Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti.
9. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije
Dokazilo: Obrazec 5.6_ Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.
10. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo _ Obrazec 5.7._Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar, na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
7. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju.
Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
Število točk
100 %
20
70 %–99 %
10
51 %–69 %
5
Dokazilo: Dokazilo: Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Obdobje delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Število točk
Nad 15 let
20
Nad 10 do 15 let
10
Do 10 let
5
Dokazilo: Obrazec 5.8_Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
Število regijskih projektov
Število točk
6 ali več
30
3–5
20
1–2
10
»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec 5.9_Reference _ regionalni projekti
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa glede na število v celoti pripravljenih1 regionalnih razvojnih programov
Število RRP
Število točk
3
30
2
20
1
10
1 RRP 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker ni končan.
Dokazilo: Obrazec 5.10_Reference _ priprava regionalnega razvojnega programa
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 100. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 3_Reference pri pripravi regijskih projektov.
8. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
9. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA« in prispeti na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
– Obrazec 5.2 _ Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
– Priloga 2 _ Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne mreže Koroške regije
– Priloga 3 _ Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027
– Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
– Obrazec 5.4 _ Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
– Obrazec 5.5 _ Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
– Obrazec 5.6 _ Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
– Obrazec 5.7 _ Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
– Obrazec 5.8 _ Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.9 _ Reference _ regionalni projekti
– Obrazec 5.10 _ Reference _ priprava regionalnega razvojnega programa
10. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 9. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek točkovanja, pač pa bodo zavržene.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na podlagi poročila razpisne komisije odloči o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
12. Postopek in način izbora RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Koroške regije za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med Svetom regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za programsko obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Vuzenica http://www.vuzenica.si/Za-obcane/Razpisi-in-natecaji in na naslovu Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica ter na spletni strani MGRT https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno na občini.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu saso.verdnik@vuzenica.si ali na tel. 02/87-91-222, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Občina Vuzenica