Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Št. 354-11/2020 Ob-2001/20, Stran 1088
Občina Ilirska Bistrica, s sedežem na naslovu Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju koncedent) na podlagi 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in določb Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica (objavljeno v Uradnih objavah Snežnika, št. 3/2003, dne 31. 5. 2003, v nadaljnjem besedilu: Odlok) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za Izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica 
1. Koncedent: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.
2. Predmet koncesije
Predmet izvajanja gospodarske javne službe je izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica. Pri izvajanju predmeta koncesije mora koncesionar zagotavljati:
– redno negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega drevja, dreves, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj klopi in druge opreme,
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi in
– ostale aktivnosti skladno z razpisno dokumentacijo, Odlokom in koncesijsko pogodbo.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeli obdobje štirih let.
4. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Ilirska Bistrica, za zelene površine, ki so v lasti oziroma v upravljanju Občine Ilirska Bistrica.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da zanj niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje veljavna javnonaročniška zakonodaja,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da razpolaga z zadostnimi ustrezno usposobljenimi strokovnimi kadri (znanja oziroma izobrazba s področja urejanja zelenih površin in hortikulture, delo na višini …) in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (mehanizacija, dvižna košara, mulčer …);
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja zagotavlja izvajanje vseh ključnih vrst vzdrževalnih del;
– da zagotavlja izvajanje vseh del s področja urejanja zelenih površin, košnje, obrezovanje dreves, urejanje cvetličnih gredic, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje pešpoti, delo na višini itn.;
– da sklenjeno odškodninsko zavarovanje za primere poškodbe pri izvajanju del in odškodninske odgovornosti v skladu z zahtevami zakonodaje;
– da ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti in cene storitev;
– da pripravi in koncedentu predloži letni poslovni načrt;
– da nima blokiranih poslovnih računov;
– da ima ustrezno bonitetno oceno;
– da predloži zahtevana jamstva;
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava in
– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– koncesijo opravljati kontinuirano in kvalitetno,
– koncesijo opravljati v skladu s pogoji, ki jih določi koncedent,
– zaračunavati cene za izvajanje koncesije po izvedbenem programu,
– zagotoviti, da bo vsa lastnina, ki bi bila po krivdi koncesionarja poškodovana pri opravljanju koncesije, na njegove stroške povrnjena v prvotno stanje, oziroma če to ne bo mogoče, zagotoviti ustrezno odškodnino in
– izvajati vse ostale obveznosti, določene z razpisno dokumentacijo, Odlokom in koncesijsko pogodbo.
7. Vsebina prijav je določena v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Merila za izbiro koncesionarja
Skladno z 18. členom Odloka, se pri odločanju o izbiri koncesionarja kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja in
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Celotno merilo in ponderji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bi imela dva prijavitelja enako število točk ima prednost prijavitelj, s sedežem ali izpostavo na območju Občine Ilirska Bistrica.
9. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu prijavitelju.
10. Rok oddaje prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo dostavljene do 15. 6. 2020 do 12. ure na naslov koncedenta.
11. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih vlog bo dne 15. 6. 2020 ob 12.30 v prostorih Občine Ilirska Bistrica.
12. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta predvidoma v roku 15 dni od pregleda in ocene prijav.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (https://www.ilirska-bistrica.si/).
Občina Ilirska Bistrica