Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Št. 5443-2/2020/24 Ob-2033/20, Stran 1082
Popravek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14/20 dne 6. 3. 2020, z naslednjo vsebino:
1. V poglavju 2 Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa, se število sofinanciranih projektov znotraj Sklopa 1 in Sklopa 2 javnega razpisa popravi tako, da se glasi:
»Sklop 1
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let.
V okviru Sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 20 enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.
Sklop 2
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.
V okviru Sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 10 enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev.«.
2. V poglavju 3 Namen javnega razpisa, se tretji odstavek popravi tako, da se glasi:
»Predvideno je sofinanciranje 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev in 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva. Od tega se predvideva 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRVS in 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 9 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.«.
3. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se v tretjem odstavku podpoglavja 18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis, prvi rok za oddajo vlog na javni razpis podaljša iz »1. 6. 2020« na »24. 6. 2020«.
4. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se deveti odstavek popravi tako, da se glasi:
»Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.«.
5. V podpoglavju 18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje se v drugem odstavku točke 18.2.1 Odpiranje vlog, datum prvega odpiranja popravi iz »5. 6. 2020« na »30. 6. 2020«.
V točki 18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog se v sedmem, osmem, devetem in desetem odstavku popravi merilo, ki bo imelo prednost pri obravnavi vlog z istim številom točk, ko ne bo dovolj sredstev za sofinanciranje, tako, da se merilo 7 – lokacija objekta nadomesti z merilom 3 – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izkazana zakonska podlaga, da le-to ni potrebno.
6. V poglavju 19 Razpisna dokumentacija se v drugem odstavku določen datum postavljanja vprašanj za prvi rok podaljša iz »25. 5. 2020« na »15. 6. 2020«.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti