Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Ob-1674/20, Stran 829
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2009-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020, ter v skladu s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve BE01-5854067-2015/I, Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada, št. 0141-6/2015-1 z dne 13. 4. 2015 (objavljen na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/pravilnik-o-dodeljevanju-drzavnih-pomoci-za-varstvo-okolja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 80EV-PO20
Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva ter upravičene osebe
Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit).
Do finančne spodbude so upravičene:
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do finančne spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Upravičene osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, po tem javnem pozivu z nepovratnimi sredstvi pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obliki državne pomoči. V primeru, da upravičena oseba izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, mora upravičena oseba voditi ločene računovodske evidence.
Finančna spodbuda se dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v petem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).
Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet finančne spodbude.
Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Upravičeni in priznani stroški naložbe
Med stroške za dodelitev finančne spodbude ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
a) Upravičeni stroški naložbe pri določitvi višine nepovratnih sredstev v obliki državne pomoči
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za upravičene stroške;
– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj prijazno tehnično primerljivo naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez pomoči. Tehnično primerljiva naložba pomeni naložbo z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki se neposredno nanašajo na dodatno naložbo za predvideni cilj). Podatke o izhodiščnih/primerljivih naložbah pridobi Eko sklad in temeljijo na javno objavljenih cenikih oziroma javno dostopnih podatkih (brez popustov). Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.
Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.
V primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno.
Pomoč se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 3. točke tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje in na naložbeni projekt.
b) Priznani stroški naložbe pri določitvi višine kredita
Priznani stroški pri dodelitvi kredita so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Vir in višina sredstev
a) Viri in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite pa se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.
Višina razpisanih sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 4.000.000,00 EUR.
b) Izračun in višine nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev znaša največ:
– 6.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
– 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
– 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.
Višina pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.
Upoštevaje 10. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada se velikost podjetja določi na naslednji način:
– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.
Pri upravičenih osebah, ki bodo vozilo, ki je predmet vloge, uporabljale v okviru izvajanja negospodarske dejavnosti, nepovratna sredstva ne smejo preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
Priznani stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
c) Višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost upravičene osebe pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe.
Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost upravičene osebe in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Presoja kreditne sposobnosti upravičene osebe obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost upravičene osebe. Kreditna sposobnost upravičene osebe se presoja v skladu s prilogo »Elementi presoje kreditne sposobnosti upravičene osebe in ustreznosti zavarovanja«, ki je sestavni del vloge.
č) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
d) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka 5 let.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru upravičena oseba ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Odplačilna doba se določi ob oceni kreditne sposobnosti upravičene osebe in ustreznosti predlaganega zavarovanja kredita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
e) Zavarovanje kredita
Kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami. Vse upravičene osebe razen lokalnih skupnosti pa še z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini;
– zastavo tržno zanimivih premičnin;
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.
Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.
f) Stroški kredita
Upravičena oseba je dolžna plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada. Upravičena oseba je dolžna v celoti plačati tudi notarske stroške (stroške cenitve, notarskega zapisa, sodne takse idr.).
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) Predmet finančne spodbude je samo nova naložba
Finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup ali predelava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po pisni predložitvi vloge na ta javni poziv, pri čemer mora biti vozilo kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Upravičena oseba mora predložiti vlogo pred začetkom izvajanja projekta, kar pomeni, da pred predložitvijo vloge vozilo še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne sme biti sklenjen zavezujoč pravni posel (izdan račun, plačan avans, podpisana pogodba o lizingu ipd.).
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne pomoči ali financiranje iz javnih sredstev, kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli tudi na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, če je upravičena oseba prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet finančne spodbude.
Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
Vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe, opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) in mora biti kupljeno pod tržnimi pogoji. Račun tudi ne sme biti izdan s strani upravičene osebe.
b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi obveznimi prilogami.
Obvezne priloge:
– izpolnjen obrazec vloge s podatki o upravičeni osebi in naložbi;
– podpisan in potrjen obrazec »Izjava upravičene osebe« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih državne pomoči oziroma pomoči de minimis;
– pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja v skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF);
– računovodski izkazi upravičene osebe za zadnje zaključeno leto, oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih oseb upravičene osebe in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov. V kolikor je upravičena oseba zavezana h konsolidiranim računovodskim izkazom, predloži le-te.
Glede na posamezno vrsto naložbe pa mora upravičena oseba predložiti še dodatne obvezne priloge, in sicer za:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo predračuna za nakup novega vozila, na katerem bo naveden tudi znesek za najem baterije);
– podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopijo predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
– podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da upravičena oseba za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še:
– izpolnjen obrazec »Predlog zavarovanja vračila kredita« z vsemi zahtevanimi prilogami,
– izpolnjen obrazec »Presoja kreditne sposobnosti« z vsemi zahtevanimi prilogami.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
č) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Upravičena oseba lahko z vlogo kandidira za nepovratna sredstva za največ 50 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), upravičena oseba lahko na tem javnem pozivu odda več vlog.
d) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna sredstva za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni pogon, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se štejejo kot državna pomoč upravičeni osebi, ki opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost – prejemniku pomoči.
Državna pomoč je lahko dodeljena upravičenim osebam, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, v vseh sektorjih razen za:
– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov;
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice;
– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura, omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;
– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratnih sredstev
Po pridobitvi nepovratnih sredstev mora vozilo najmanj 2 leti po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih nepovratnih sredstev. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
V primeru kreditiranja nakupa vozila, to ne sme biti odsvojeno ali oddano v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
f) Prepoved dodelitve nepovratnih sredstev v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in iz sredstev državnega proračuna.
g) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančnih spodbud za nakup novega vozila ali predelavo vozila. Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
Upravičena oseba lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru opravičenih vzrokov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 3 mesece.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev in kredita niso izpolnjeni.
5. Pridobitev obrazcev
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Obravnava vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Upravičena oseba z odločbo pridobi pravico do finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Upravičena oseba pridobi pravico do finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine razpisanih sredstev po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost upravičene osebe in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti);
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
– plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno s Tarifnim pravilnikom Sklada;
– predložen sklep ustreznega organa o najemu kredita.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti;
– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;
– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena oseba predložiti tudi štirimi bianco menice in pooblastilo za njihovo izpolnitev. V primeru, da je upravičena oseba pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena ZJF, pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Za lokalne skupnosti je rok za sklenitev kreditne pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece, če upravičena oseba pisno zaprosi za podaljšanje pred potekom roka.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskih storitev plača upravičena oseba.
b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora upravičena oseba predložiti ustrezne pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe upravičene osebe. Ustrezni delež sredstev bo upravičeni osebi oziroma dobavitelju nakazan po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni). Pred vsakim nakazilom sredstev mora upravičena oseba poravnati vse zapadle obveznosti po predhodnih črpanjih in obveznosti do Eko sklada.
Zadnje nakazilo odobrenih sredstev kredita se lahko izvede najkasneje v dveh mesecih po roku za zaključek naložbe, navedenem v točki 7.b).
9. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– kopijo računa za nakup vozila v primeru nakupa vozila (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije) ali računa za predelavo vozila v primeru predelave vozila (za predelavo vozila mora/-jo račun/-i vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela). V primeru finančnega lizinga, je potrebno poleg računa prodajalca za nakup vozila priložiti tudi kopijo pogodbe o finančnem lizingu. Račun ne sme biti izdan s strani upravičene osebe ali od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru finančnega lizinga je potrebno predložiti kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani upravičene osebe;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, izdanega na ime upravičene osebe;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
b) Izplačilo nepovratnih sredstev
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe, če so vsa zahtevana dokazila predložena pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude, pa predvidoma v 60 dneh po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Izplačilo se izvede na transakcijski račun upravičene osebe. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve, oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude. V primeru nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil kreditne pogodbe ter v primeru, da so bile s strani upravičene osebe dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti ali drugih ugotovljenih kršitev določil tega javnega poziva, je upravičena oseba dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost