Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Ob-1706/20, Stran 828
Svet javnega zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter skladno s sklepom 5. redne seje Sveta zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice z dne 10. 3. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (m/ž)
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), in sicer:
– ustrezna stopnja in smer izobrazbe določena v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo in univerzitetno izobrazbo morajo imeti 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo pa 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje za direktorja. Če kandidat nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja pet let. Z imenovanim kandidatom/ko se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.
Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati/ke priložiti:
– kratek življenjepis (lahko tudi EUROPASS),
– diploma o končanem izobraževanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda (če ima že opravljenega),
– uradna dokazila o delovnih izkušnjah,
– program dela in vizijo razvoja zavoda za trajanje mandata.
Kandidat mora vložiti prijavo na razpis v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za položaj direktorja« s pripisom »Ne odpiraj« na naslov Svet zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, in sicer v roku 15 dni po objavi javnega razpisa na spletni strani javnega zavoda ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 28. marca 2020. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se ne upošteva elektronska oblika, poslana na elektronski naslov zavoda.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v skladu z določbami zakona, to je v 30 dneh od objave javnega razpisa.
Svet javnega zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

AAA Zlata odličnost