Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Št. 110-2/2020-1 Ob-1698/20, Stran 827
Svet zavoda Glasbene šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, po sklepu 6. redne seje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje; z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Nazarje 

AAA Zlata odličnost