Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Ob-1692/20, Stran 827
Svet zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13), 23. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje z dne 26. 2. 2015 in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2020, objavlja razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba najmanj VII. stopnje medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih.
K prijavi mora kandidat predložiti:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo kandidatovo strokovno, vodstveno, organizacijsko in drugo poslovodno sposobnost,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje in
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata, s predvidenim pričetkom 1. 8. 2020.
Če bo imel izbrani kandidat izobrazbo medicinske smeri, bo opravljal poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti do 24. 3. 2020 do 12. ure na naslov: Svet zavoda Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda predvidoma dne 2. 4. 2020. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje 

AAA Zlata odličnost