Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Ob-1689/20, Stran 827
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki z dne 5. 3. 2020, Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena individualna pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila: o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, kratek življenjepis z opisom o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, o ravnateljskem izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku). Potrdili naj nista starejši od 30 dni. Dokazila naj bodo overjena. Nepopolne vloge bodo zavržene. Vsa dokazila pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki 

AAA Zlata odličnost