Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

Št. 3310-5/2020/3 Ob-1686/20, Stran 768
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja vetrolom), objavlja
3. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Shema državne pomoči:
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54634(2019/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 –
PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 400.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 700.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 200.000 EUR (sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer: 
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.
Cilj aktivnosti:
Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.
2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017 in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018.
III. Upravičenci: v skladu z 11. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 11. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom, in morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge na javni razpis.
2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore upravičena dela odprave škode in obnove gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, samo na območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela odprave škode in obnove gozda so:
Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 
500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
585 €/ha
Obnova s sadnjo
1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo
(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos
Priprava površin za obnovo
335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
Posek z motorno žago: 14,5 €/m3
Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3
Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3
3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem kriteriju na prevzeti površini. Stopnje javne podpore v okviru tega javnega razpisa so:
Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda
STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij
Vrsta dela
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Nega obnovljenih površin 
50 %
40 %
30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
50 %
40 %
30 %
Obnova s sadnjo
60 %
50 %
40 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah
90 %
80 %
70 %
Priprava površin za obnovo
100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
100 %
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje vlog:
1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B, C in D
Merila
Maks. št. točk
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Potencialna nevarnost
3
Skupaj
9
2. Točkovnik
Maksimalno število točk = 9 točk
1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so: priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita mladja na obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 16. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi v elektronski obliki ločeno za sanacijo gozdov poškodovanih zaradi žledoloma, sanacijo gozdov poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in sanacijo gozdov zaradi vetroloma, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete površine objektov od površine poligona za posamezno delo ne razdelijo posameznega poligona na manjše poligone.
3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
4. Vlagatelj iz elektronskega sistema ARSKTRP natisne prijavni obrazec z izpisom številke dokumenta in ga skupaj z overjenimi soglasji solastnikov na obrazcu iz priloge 7 Uredbe, ki ureja žledolom, oziroma na obrazcu iz priloge 7 Uredbe, ki ureja vetrolom, pošlje priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in
– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.
6. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa četrta točka tega poglavja.
7. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.
4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj vloži eno vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene individualne odločbe ZGS, oziroma eno vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene generalne odločbe ZGS.
X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnavajo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 odstotkov.
3. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost