Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 100-23/2020-1 Ob-1135/20, Stran 265
Svet Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) in sklepa 5. redne seje Sveta zavoda JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah z dne 15. 1. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena Pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila: overjeno kopijo potrdila o izobrazbi, overjeno kopijo odločbe o nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, o opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne smeta biti starejša od 30 dni, pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah