Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 430-0003/2020-2 Ob-1143/20, Stran 254
Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica (v nadaljevanju koncedent), na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, v nadaljevanju ZZZiv) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 61/14) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Borovnica 
1. Naročnik – koncedent: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
2. Predmet in obseg razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije na področju zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Borovnica.
3. Koncesijski akt: Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 61/14), ki predstavlja tudi odločitev o javno-zasebnem partnerstvu.
4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala na celotnem območju Občine Borovnica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa pogodbe, koncesionar prične opravljati dejavnost najkasneje v roku 30 dni od podpisa koncesijske pogodbe.
6. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo izbral koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje, določene z razpisno dokumentacijo ter na podlagi meril, kot jih določa navedeni dokument. Prijave bo obravnavala razpisna komisija, ki jo sestavljata predsednik in dva člana in jo imenuje župan Občine Borovnica. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.
7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani koncedenta www.borovnica.si.
8. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, v času uradnih ur, do roka, določenega za oddajo prijav. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo prijav je 24. 2. 2020 do 12. ure. Prijave morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Prijava – ne odpiraj«.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za splošni sektor,
– izpolnjevati finančne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustreznimi objekti, napravami in tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca.
10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: ponudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
11. Podaja skupne vloge: dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru skupne ponudbe morajo vsi ponudniki izpolnjevati pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za kandidata/ponudnika, z izjemo finančnega pogoja – višina letnih prihodkov, ki ga lahko partnerji izpolnjujejo kumulativno.
12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 2020 ob 14. uri, v prostorih Občine Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo ponudb.
14. Prijava na razpis in vsebina vlog: kandidati lahko prijavo (vlogo) na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahteve kot so določene z razpisno dokumentacijo.
Občina Borovnica