Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 430-12/2020-2 Ob-1133/20, Stran 247
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) in sklepa župana št. 430-12/2020-1 z dne 14. 1. 2020, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2020,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Skupna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020 je 3500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje do 1. 12. 2020.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do torka, 25. februarja 2020, do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis okolje 2020. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala, vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi