Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 430-5/2020-2 Ob-1130/20, Stran 245
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Uradni list RS, št. 2/13 – uradno prečiščeno besedilo1) in Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) objavlja
javni razpis 
za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev denarnih nagrad diplomantom za uspešno opravljene zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na šesti (VI/2), sedmi ali osmi ravni izobraževanja, določeni v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 9/17).
III. Upravičenci do nagrad in pogoji za dodelitev nagrad
1. Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi.
2. Upravičenec do denarne nagrade je diplomant VI/2, sedme ali osme ravni izobraževanja, določene v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 9/17), katerega zaključna naloga izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa
3. Zaključna naloga mora poleg vsebine, določene v 1. točki, izpolnjevati vsaj še enega od naslednjih kriterijev:
– ima dodano vrednost za poslovne subjekte v občini,
– ima konkretno uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini,
– pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini,
– ima konkretno uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Zagorje ob Savi,
– aktivno spodbuja povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami v občini.
4. Poleg, v 1., 2. in 3. točki tega razpisa, navedenih pogojev, mora upravičenec za pridobitev nagrade izpolnjevati še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je imel ves čas študija in v času uveljavljanja nagrade stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi,
– je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 uspešno opravil zaključno nalogo,
– zaključna naloga mora biti predložena v slovenskem jeziku.
5. Vsi pogoji, določeni v točkah 1., 2., 3. in 4. morajo biti kumulativno izpolnjeni.
IV. Rok za prijavo, vsebina prijave in potrebna dokazila:
1. Prijava oziroma obrazec vloge za dodelitev nagrade je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi in na spletni strani na naslovu: www.zagorje.si.
2. K izpolnjeni vlogi mora vlagatelj obvezno priložiti:
– fotokopijo diplome oziroma potrdilo o uspešno zaključenem študiju v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
– en izvod zaključne naloge,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– kratek povzetek ter namene in cilje zaključne naloge (najmanj v obsegu ene strani formata A4),
– če je zaključna naloga vezana na konkreten poslovni subjekt, mora vlagatelj k prijavi priložiti tudi priporočilo pristojne osebe poslovnega subjekta, da ima naloga dodano vrednost za ta poslovni subjekt.
Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelj lahko priloži, v nasprotnem primeru pa bodo ti podatki pridobljeni po uradni dolžnosti.
3. Prijava z zahtevanimi obveznimi prilogami mora biti vročena v zaprti ovojnici (osebno v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi) najkasneje do 12. februarja 2020 do 9. ure.
Ovojnica mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za zaključne naloge«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označeno ime in polni naslov pošiljatelja.
4. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do v 3. točki navedenega datuma in ure. Prepozno prispele ali nepravilno opremljene prijave na javni razpis bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
5. Kot popolne se štejejo prijave, ki bodo vsebovale vse obvezne priloge. Nepopolne prijave mora vlagatelj na pisni poziv komisije v roku, ki ga določi komisija, ustrezno dopolniti.
6. Prijave bo odprla in obravnavala posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija za nagrajevanje bo vlagatelje obvestila o izboru nagrajenih nalog, izbrane vlagatelje pa tudi o višini denarne nagrade.
V. Obvestilo o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v desetih delovnih dneh po odločitvi komisije.
VI. Izplačilo nagrad: denarna nagrada bo izplačana v roku 30 dni od odločitve komisije na osebni račun upravičenca.
VII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
S pridobitvijo denarne nagrade se šteje, da je avtor nagrajene zaključne naloge vse materialne avtorske pravice prenesel na Občino Zagorje ob Savi.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vlagateljem na voljo osebno na sedežu občine kot tudi na tel. 03/56-55-718 (Vlasta Šribar) oziroma elektronskem naslovu: vlasta.sribar@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi