Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020

Kazalo

3127. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2020, stran 8869.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) izdajam
P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2020 
1. člen 
Pri objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 171 z dne 25. 11. 2020, se spremenijo zneski v 1. členu in se določijo, kot sledi v nadaljevanju:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.624.984,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.935.900,66
70
DAVČNI PRIHODKI
2.547.715,42
700 Davki na dohodek in dobiček
2.338.044,00
703 Davki na premoženje
115.190,20
704 Domači davki na blago in storitve
94.481,22
71
NEDAVČNI PRIHODKI
388.185,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
202.065,59
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
6.752,95
714 Drugi nedavčni prihodki
177.015,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI
349.356,65
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.325,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dol. sredstev 
317.031,65
73
PREJETE DONACIJE
3.225,25
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.225,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
336.502,30
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
281.807,74
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
54.694,56
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.639.102,61
40
TEKOČI ODHODKI
1.043.692,53
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
176.892,90
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
30.994,43
402 Izdatki za blago in storitve
787.366,77
403 Plačila domačih obresti
5.966,77
409 Rezerve
42.471,66
41
TEKOČI TRANSFERI
1.113.907,31
410 Subvencije
165.569,60
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
583.538,92
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
134.496,27
413 Drugi tekoči domači transferi
230.302,52
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.480.502,77
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.480.502,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
1.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–14.117,75
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55
ODPLAČILA DOLGA
107.242,40
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–107.242,40
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–121.352,18
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
14.117,75
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
121.360,15
Št. 007-12/2019-11
Ljubno, dne 30. novembra 2020
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
 
 

AAA Zlata odličnost