Uradni list

Številka 201
Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3690. Pravilnik o dodelitvi izredne pomoči za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID- 19 v Občini Piran, stran 10428.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o dodelitvi izredne pomoči za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID- 19 v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. izredni seji dne 23. decembra 2020.
Št. 122-18/2020
Piran, dne 28. decembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. izredni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi izredne pomoči za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID- 19 v Občini Piran 
1. člen 
(namen) 
(1) S tem pravilnikom se z namenom blaženja posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo višina in merila ter postopek za dodelitev izredne denarne pomoči občanom zaradi posledic epidemije (v nadaljevanju: izredna denarna pomoč).
(2) Izredna denarna pomoč je namenjena upravičencem, ki so se zaradi epidemije znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma izkazujejo stroške, ki so vezani na preživetje in jih z lastnimi dohodki zaradi posledic epidemije ne morejo pokriti.
(3) Sredstva za izredno denarno pomoč se zagotovijo v proračunu Občine Piran.
(4) S tem pravilnikom se ne posega v vrste denarnih pomoči, kot jih določa Pravilnik o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran (v nadaljevanju Pravilnik), ampak se ureja dodatna izredna denarna pomoč za blažitev posledic epidemije.
2. člen 
(upravičenci) 
Do izredne denarne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije oziroma tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Piran najkasneje na dan 1. 1. 2020 in ki so od vključno 12. marca 2020 do vključno 31. marca 2021:
– zaradi epidemije izgubili zaposlitev; ali
– imajo zaradi epidemije bistveno zmanjšan dohodek iz zaposlitve. Za bistveno zmanjšan dohodek iz zaposlitve se šteje, če je dohodek iz zaposlitve na letni ravni v obdobju po 12. marcu 2020 za vsaj 20 odstotkov manjši glede na obdobje pred 12. marcem 2020; ali
– imajo kot samozaposleni (samostojni podjetniki, kmeti, samozaposleni v kulturi, drugi samostojni poklici) zaradi epidemije bistveno zmanjšan obseg poslovanja. Za bistveno zmanjšan obseg poslovanja se šteje, če so prihodki v letu 2020 upadli za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019, ali
– imajo zaradi epidemije bistveno povečane življenjske stroške,
in kar ima za posledico trenutno materialno ogroženost upravičenca oziroma mu trenutno onemogoča pokrivanje stroškov (najemnine, obroka stanovanjskega posojila, obratovalnih stroškov stanovanja, v katerem biva ipd.), ki so vezani na preživljanje njega in njegove družine.
3. člen 
(višina pomoči) 
(1) Izredna denarna pomoč znaša 500 evrov za posameznika oziroma 800 evrov za posameznika, ki preživlja mladoletnega otroka in skupaj s tem otrokom živi v skupnem gospodinjstvu na območju Občine Piran. Izredno denarno pomoč v višini 800 evrov lahko prejme zgolj eden od skrbnikov mladoletnega otroka. Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev izredne denarne pomoči tudi pri drugem skrbniku mladoletnega otroka, lahko ta prejme izredno denarno pomoč le v višini 500 evrov.
(2) Izredno denarno pomoč po tem odloku lahko upravičenci prejmejo le enkrat.
(3) Izredna denarna pomoč se praviloma izplača v denarju, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.).
4. člen 
(postopek za uveljavitev pravice do izredne denarne pomoči) 
(1) O dodelitvi izredne denarne pomoči po tem pravilniku odloči Komisija za pomoč občanom v času epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Pred dodelitvijo izredne denarne pomoči po tem pravilniku, lahko Komisija pridobi strokovno mnenje pristojnega centra za socialno delo.
(3) Administrativno, strokovno in tehnično pomoč Komisiji nudi pristojna občinska služba.
(4) Na podlagi predloga Komisije, pristojna občinska služba izda vlagatelju odločbo o izredni denarni pomoči po tem pravilniku.
(5) Zoper odločbo o dodelitvi denarne socialne pomoči je možna pritožba v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Piran.
(6) Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev izredne denarne pomoči po tem pravilniku na predpisanem ali drugem enakovrednem obrazcu, ki bo objavljen na spletnih straneh Občine Piran oziroma dostopen na sedežu Občine Piran, na naslov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran ali po elektronski pošti obcina.piran@piran.si
(7) Vlogi morajo vlagatelji obvezno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev izredne denarne pomoči.
(8) Upravičenci lahko vlogo za dodelitev izredne denarne pomoči vložijo najpozneje do 31. marca 2021.
5. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
Sestavni del vloge je prostovoljno soglasje vlagatelja, da dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov, na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) osebi oziroma osebam, ki je/so pooblaščena/e za odločanje o pravicah iz tega pravilnika.
6. člen 
(končna določba) 
S tem pravilnikom se razveljavi sklep Občinskega sveta Občine Piran št. 122-1/2020 z dne 23. novembra 2020. Navedeni sklep ne predstavlja samostojne pravne podlage za prejem izredne denarne pomoči.
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-18/2020
Piran, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   R E G O L A M E N T O 
sull’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria per mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel Comune di Pirano, 
adottato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta straordinaria del 23 dicembre 2020.
N. 122-18/2020
Pirano, 28 dicembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto l'articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17, 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta regolare il giorno 23 dicembre 2020 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O 
sull’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria per mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel Comune di Pirano 
Articolo 1 
(finalità) 
(1) Il presente regolamento, al fine di mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 (in seguito: epidemia), determina l’ammontare e i criteri nonché la procedura per l’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria ai cittadini a causa delle conseguenze dell’epidemia (in seguito: assistenza economica straordinaria).
(2) L’assistenza economica straordinaria è destinata ai beneficiari che a causa dell’epidemia si sono ritrovati in una situazione di vulnerabilità economica ovvero dimostrano di avere costi legati alla sopravvivenza che non possono essere coperti dal proprio reddito a causa delle conseguenze dell'epidemia.
(3) I mezzi per l’assistenza economica straordinaria sono garantiti nel bilancio di previsione del Comune di Pirano.
(4) Il presente regolamento non interferisce con le tipologie di sussidi economici stabiliti dal Regolamento sulla concessione di sussidi di natura economica ai cittadini del Comune di Pirano (in seguito Regolamento), bensì disciplina ulteriori sussidi economici straordinari per mitigare le conseguenze dell’epidemia.
Articolo 2 
(beneficiari) 
Possono beneficiare dell’assistenza economica straordinaria i cittadini della Repubblica di Slovenia ovvero gli stranieri con permesso di soggiorno permanente che abbiano registrato la propria residenza permanente nel comune di Pirano entro l’1 gennaio 2020 e che dal 12 marzo 2020 al 31 marzo 2021 compreso:
– hanno perso il lavoro a causa dell’epidemia; oppure
– hanno un reddito di lavoro notevolmente ridotto a causa dell'epidemia. Si considera un reddito di lavoro notevolmente ridotto se tale reddito, a livello annuale nel periodo successivo al 12 marzo 2020, è inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente il 12 marzo 2020; oppure
– quali lavoratori autonomi (imprenditori autonomi, agricoltori, imprenditori autonomi nel settore della cultura, altre professioni autonome) hanno un volume di affari notevolmente ridotto a causa dell'epidemia. Si considera un volume d'affari notevolmente ridotto se le entrate nel 2020 sono diminuite di almeno il 20 per cento rispetto al 2019, oppure
– hanno registrato un notevole aumento del costo a causa dell'epidemia,
e di conseguenza i beneficiari si trovano in una situazione di vulnerabilità economica ovvero al momento non sono in grado di coprire i costi (affitto, rata del mutuo per la casa, spese condominiali dell'appartamento in cui vivono, ecc.) relativi al loro mantenimento e a quello della loro famiglia.
Articolo 3 
(ammontare degli aiuti) 
(1) L’assistenza economica straordinaria ammonta a 500 euro per individuo ovvero 800 euro per un individuo che mantiene un figlio minorenne e che vive insieme a quest’ultimo in un nucleo familiare sul territorio del Comune di Pirano. Soltanto uno dei tutori di un figlio minorenne ha il diritto a ricevere l’assistenza economica straordinaria nell’importo di 800 euro. Se anche l’altro tutore di un figlio minorenne soddisfa le condizioni per ottenere l’assistenza economica straordinaria, questi ha il diritto a ricevere l’assistenza economica straordinaria soltanto pari all’importo di 500 euro.
(2) I beneficiari hanno il diritto di ricevere soltanto una volta l’assistenza economica straordinaria in base al presente regolamento.
(3) L’assistenza economica straordinaria è di regola erogata in denaro, mentre in casi debitamente giustificati può essere erogata interamente o in parte in natura (buoni, ordini d’acquisto, pagamento di fatture ecc.).
Articolo 4 
(procedura per l’esercizio del diritto all’assistenza economica straordinaria) 
(1) La decisione sull’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria ai sensi del presente regolamento è emessa dalla Commissione per l’assistenza ai cittadini nel periodo dell’epidemia COVID-19 (in seguito Commissione) nominata con delibera dal Sindaco.
(2) Prima di assegnare l’assistenza economica straordinaria ai sensi del presente regolamento, la Commissione può ottenere un parere di esperti da parte del centro di assistenza sociale competente.
(3) L’assistenza amministrativa, professionale e tecnica alla Commissione è fornita dal servizio comunale competente.
(4) Sulla base della proposta della Commissione, il servizio comunale competente rilascia una decisione al richiedente in materia dell’assistenza economica straordinaria ai sensi del presente regolamento.
(5) Avverso il provvedimento in materia di assegnazione dell’assistenza economica straordinaria è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento. Sul ricorso che impugna la decisione si pronuncia il Sindaco del Comune di Pirano.
(6) I richiedenti ovvero i loro rappresentanti legali devono presentare le domande per la concessione dell’assistenza economica straordinaria ai sensi del presente regolamento utilizzando l’apposito modulo predisposto o altro modulo equivalente che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Pirano ovvero è disponibile alla sede del Comune di Pirano all’indirizzo Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano oppure tramite posta elettronica all’indirizzo obcina.piran@piran.si
(7) I richiedenti dovranno allegare tutte le prove di idoneità richieste per l’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria.
(8) I richiedenti potranno presentare la domanda per l’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Articolo 5 
(protezione dei dati personali) 
Parte integrante della domanda è il consenso (volontario) del richiedente, il quale acconsente il trattamento dei dati personali, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali sulla base del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), alla persona o alle persone che è/sono autorizzata/-e a decidere in materia di diritti di cui al presente regolamento.
Articolo 6 
(disposizione finale) 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si abroga la delibera del Consiglio comunale del Comune di Pirano n. 122-1/2020 del 23 novembre 2020. La delibera summenzionata non costituisce una base giuridica autonoma per l’assegnazione dell’assistenza economica straordinaria.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 122-18/2020
Pirano, 23 dicembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti