Uradni list

Številka 201
Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3689. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran, stran 10422.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. izredni seji dne 23. decembra 2020.
Št. 122-1/2020
Piran, dne 28. decembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 5. in 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. izredni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina in namen) 
(1) S tem pravilnikom se določijo ukrepi, pogoji, upravičenci in postopek dodeljevanja finančnih sredstev z namenom blaženja posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran.
(2) Namen ukrepov po tem pravilniku je dodelitev izredne finančne pomoči za blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v obdobjih epidemij nalezljive bolezni COVID-19, razglašenih z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 19/20, 68/20), Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20) in morebitnimi poznejšimi akti Vlade Republike Slovenije.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Piran.
3. člen 
(pravilo de minimis)
Finančna sredstva, namenjena ukrepom pomoči za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 po tem pravilniku, se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencij v skladu z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list EU, L 215, 7. 7. 2020, str. 3–6) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »podjetje« je vsak subjekt, vključen v gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko. To pomeni zlasti samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki opravljajo obrtne in druge dejavnosti, ter partnerstva ali društva, ki so redno vključena v gospodarsko dejavnost;
2. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja, sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerokoli razmerju iz točk od a) do d) tega člena, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje;
3. »upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč.
II. UPRAVIČENCI 
5. člen
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20), ki imajo sedež podjetja v Občini Piran.
(2) Kot podlaga za določitev pogojev, v skladu s katerimi se podjetje opredeli kot »MSP« (mikro, mala in srednje velika podjetja), se upošteva Priporočilo Komisije 2003/361/ES (Uradni list EU, L 124, 20. 5. 2003, str. 36).
(3) Pomoč po tem pravilniku se upravičencem za isti namen in iste upravičene stroške dodeljuje le enkrat.
(4) Isti upravičeni stroški se iz kateregakoli proračuna v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
6. člen 
(1) Do pomoči de minimis po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Prav tako do ukrepov pomoči po tem pravilniku niso upravičeni poslovni subjekti, ki:
– so neposredni ali posredni proračunski uporabniki,
– so neposredno ali posredno lastniško ali upraviteljsko povezani s funkcionarji Občine Piran (županom, podžupani in občinskimi svetniki) ali njihovimi družinskimi člani ter z direktorji občinskih javnih zavodov in javnih podjetij ali njihovimi družinskimi člani (tj. kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki oziroma udeleženi v več kot pet odstotnem deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu) v smislu zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije,
– so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar finančnih sredstev niso porabili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev,
– redno ne izplačujejo plač in socialnih prispevkov,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so bili izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije pred uveljavitvijo tega pravilnika.
III. POGOJI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
7. člen
Pomoč po tem pravilniku:
– ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
8. člen 
(skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju) 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov).
9. člen 
(kumulacija pomoči) 
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 (UL L 114, 26. 4. 2012, str. 8) do zgornje meje, določene v navedeni uredbi. Lahko se kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) te uredbe (tj. 200.000,00 evrov oziroma 100.000,00 evrov).
10. člen 
(1) Upravičenci morajo pred dodelitvijo finančnih sredstev podati pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, in o morebitni zaprošeni pomoči de minimis ter o že odobreni in še ne izplačani pomoči de minimis,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Upravičenci morajo Občini Piran predložiti tudi seznam podjetij, s katerimi so lastniško povezani, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa, z njimi povezana podjetja.
(3) Občina Piran bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list EU, L 215, 7. 7. 2020, str. 3–6), in o znesku pomoči de minimis.
(4) Občina Piran bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila 10 let od datuma dodelitve pomoči.
IV. UKREPI POMOČI DE MINIMIS
11. člen
Ukrepi pomoči de minimis po tem pravilniku so:
1. subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev,
2. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov in
3. subvencioniranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
IV.I. Subvencioniranje dela fiksnih stroškov
12. člen 
Predmet pomoči je:
– subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo obračunano za nepremičnino, ki se nahaja na območju Občine Piran, za obdobje razglašene epidemije,
– subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev, za obdobje razglašene epidemije.
13. člen 
(1) Upravičeni stroški so obračunani in plačani stroški, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški ravnanja s komunalnimi odpadki in stroški oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odplak, stroški električne energije ter stroški telekomunikacijskih storitev.
(2) Neupravičeni stroški so davek na dodano vrednost in zamudne obresti.
(3) Višina sofinanciranja ne sme presegati 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(4) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in drugi pogoji dodeljevanja finančnih sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
IV. II. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov 
14. člen 
Predmet pomoči je subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju Občine Piran.
15. člen 
(1) Upravičeni stroški so obračunane in plačane najemnine poslovnih prostorov.
(2) Neupravičeni stroški so davek na dodano vrednost, vplačane varščine in are ter zamudne obresti.
(3) Poslovni prostori morajo biti oddani v najem po tržni vrednosti in ne smejo biti v lasti prejemnika sredstev, njegovih zaposlenih, soustanoviteljev oziroma članov ter njihovih ožjih družinskih članov ter zakonskih in zunajzakonskih partnerjev.
(4) Višina sofinanciranja ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer se sofinancira največ do sedem (7) evrov/m2/mesec. Če znaša najemnina poslovnega prostora več kot sedem (7) evrov/m2/mesec, se znesek nad to omejitvijo ne šteje za upravičen strošek.
(5) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in drugi pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
IV. III. Subvencioniranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 
16. člen 
Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Piran, s ciljem spodbujanja potencialnih podjetnikov in že delujočih podjetij ter zmanjševanja brezposelnosti v občini.
17. člen 
(1) Upravičeni stroški so plačani obvezni prispevki pri realizaciji samozaposlitve ali odpiranja novega delovnega mesta na območju Občine Piran. Upravičeni stroški so zgolj mesečni obvezni prispevki plačani za osebo s stalnim prebivališčem v Občini Piran.
(2) Realizirana samozaposlitev ali zaposlitev na novem delovnem mestu mora trajati najmanj 12 mesecev.
(3) Sofinanciranje je omejeno na največ 12 mesečnih obveznih prispevkov.
(4) Višina sofinanciranja ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov.
(5) Višina razpisanih sredstev, najvišji znesek pomoči in drugi pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
18. člen 
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran in sedež podjetja v Občini Piran.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
19. člen
(javni razpis) 
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– predmet javnega razpisa,
– skupni znesek sredstev, namenjenih za javni razpis,
– ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek po posameznih razpisanih ukrepih,
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– obdobje, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za predložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodelitev pomoči po pravilu de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezen ukrep pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
20. člen 
Ukrep iz 3. točke 11. člena se izvede po preklicu epidemije, če bodo med drugim na voljo tudi zadostna proračunska sredstva.
21. člen 
(komisija) 
(1) Postopek za dodeljevanje finančnih sredstev vodi tričlanska komisija.
(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo dva predstavnika občinskega sveta, ki ju imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, in ena strokovna oseba iz organa občinske uprave, pristojnega za finance, ki jo v komisijo imenuje župan. Člani komisije izmed sebe z navadno večino izvolijo predsednika komisije, ki je zadolžen za koordinacijo članov komisije, pravočasno in zakonito izvajanje nalog ter komunikacijo z organi občinske uprave.
(3) Naloge komisije iz prvega odstavka so, da pripravi javni razpis z razpisno dokumentacijo in poda predlog razdelitve sredstev po ukrepih pomoči ter obravnava vloge prosilcev za dodelitev finančnih sredstev. Komisija posebej odloči o tem, ali se javni razpis po tem pravilniku objavi za vse ukrepe ali samo za posamezen ukrep. Komisija lahko kadarkoli ustavi postopek dodeljevanja sredstev, kot ga določa ta pravilnik, če bi državni predpisi določili enak ali primerljiv ukrep pomoči.
(4) Do ukrepov pomoči so upravičeni tisti prosilci, ki izpolnjujejo razpisana merila in pogoje za dodelitev sredstev.
22. člen 
Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do sredstev pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičencev ter višine razpoložljivih sredstev.
23. člen 
(1) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči občinska uprava z odločbo na predlog komisije iz prvega odstavka 21. člena.
(2) Zoper odločbo občinske uprave iz prejšnjega odstavka je mogoča pritožba na župana Občine Piran v osmih dneh od njene vročitve. Vložena pritožba ne zadrži sklenitve pogodb s preostalimi izbranimi prejemniki sredstev.
(3) Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Piran in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
24. člen 
(nadzor nad porabo) 
(1) Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih finančnih sredstev po tem pravilniku preverja organ občinske uprave na podlagi obveznega poročanja prejemnikov pomoči.
(2) Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Piran upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
25. člen 
(1) V primeru morebitnega ostanka razpisanih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.
(2) O prerazporeditvah sredstev med ukrepi, na predlog pristojnega organa občinske uprave, odloči župan s sklepom.
VI. KONČNE DOLOČBE 
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/2020
Piran, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   R E G O L A M E N T O 
sull'assegnazione di mezzi finanziari dal bilancio di previsione comunale volti a mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel campo dell’economia nel Comune di Pirano, 
adottato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta straordinaria del 23 dicembre 2020.
N. 122-1/2020
Pirano, 29 dicembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto l'articolo 7 della Legge sulla Finanza Pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20), l’articolo 31 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – decisione della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – decisione della CC, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – decisione della CC, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), gli articoli 5 e 7 della Legge sul Controllo degli Aiuti Statali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 37/04) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14, 35/2017, 43/2018), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta straordinaria il giorno 23 dicembre 2020 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O 
sull'assegnazione di mezzi finanziari dal bilancio di previsione comunale volti a mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel campo dell’economia nel Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuto e finalità) 
(1) Il presente regolamento determina le misure, i requisiti, le condizioni, i beneficiari e la procedura per l’assegnazione dei mezzi finanziari al fine di mitigare le conseguenze dell'epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel campo dell'economia nel Comune di Pirano.
(2) Lo scopo delle misure previste dal presente Regolamento è l’assegnazione di mezzi finanziari straordinari per mitigare i danni economici causati agli operatori economici durante i periodi dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19, dichiarata con l’Ordinanza di proclamazione di epidemia della malattia infettiva SARS-CoV-2 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 19/20, 68/20), il Decreto di proclamazione di epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel territorio della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 166/20) e ulteriori atti successivi del Governo della Repubblica di Slovenia.
Articolo 2 
(modalità di erogazione dei mezzi) 
I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono garantiti nel bilancio di previsione del Comune di Pirano.
Articolo 3 
(regola de minimis)
I mezzi finanziari destinati alle misure di assistenza per mitigare le conseguenze dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 ai sensi del presente Regolamento sono erogati come finanziamenti a fondo perduto sotto forma di sovvenzioni in armonia con il disposto del Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 in relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Gazzetta Ufficiale EU L 352, 24. 12. 2013, pag. 1), modificata con il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Gazzetta Ufficiale L 215, 7. 7. 2020, pagg. 3–6) e la Legge sul Controllo degli Aiuti di Stato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 37/04).
Articolo 4 
(definizioni) 
I singoli termini utilizzati nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
1. “impresa” si intende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico. Ciò include innanzitutto gli imprenditori autonomi e imprese di famiglia che svolgono attività artigianali e altre, nonché partenariati e associazioni in cui si esercita regolarmente attività commerciale;
2. “impresa unica” vanno intese tutte le aziende tra le quali intercorre almeno uno dei seguenti rapporti:
a) l'azienda detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra azienda;
b) l'azienda ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o del Comitato di controllo di un'altra società;
c) l'azienda ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra azienda in base ad un contratto stipulato con l’azienda stessa oppure in base alle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
d) l'azienda, che è azionista o socio di un'altra azienda detiene la maggioranza ovvero controlla da sola la maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di quest'ultima società, in base ad apposito accordo;
e) le società che sono in uno qualsiasi dei rapporti di cui ai punti dalla a) alla d) del presente articolo tramite una o più altre società, vanno considerate ugualmente impresa unica;
3. “Spese ammissibili” sono le spese per le quali è possibile assegnare gli aiuti.
II. BENEFICIARI 
Articolo 5 
(1) I beneficiari degli aiuti ai sensi del presente Regolamento sono singoli imprenditori autonomi, le micro e piccole imprese, registrate secondo la Legge sulle Società Commerciali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 65/09 – Testo Consolidato Ufficiale, 33/11, 91/11, 100/11 – decisione della CC, 32/12, 57/12, 44/13 – decisione della CC, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20) aventi sede sociale nel Comune di Pirano.
(2) La base per determinare le condizioni conformemente alle quali un’impresa è qualificata come “PMI” (microimprese, piccole e medie imprese) sono le Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (GU L 124 del 20. 5. 2003, pag. 36).
(3) Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono erogati ai beneficiari per lo stesso scopo e gli stessi costi ammissibili una sola volta.
(4) In nessuna circostanza gli stessi costi ammissibili possono essere finanziati da qualunque bilancio di previsione per due volte. Se il Comune constata che il richiedente (beneficiario) selezionato ha ricevuto fondi per i costi ammissibili da altre fonti di finanziamento o gli stessi sono stati approvati senza avvisare il Comune per iscritto, il contratto sull'assegnazione dei fondi può essere risolto e il richiedente è obbligato a rimborsare al Comune tutti i fondi indebitamente ricevuti, maggiorati dagli interessi maturati dalla data di accredito del bonifico al giorno della restituzione dei fondi.
Articolo 6 
(1) Non hanno diritto agli aiuti de minimis di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore:
– della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
– della produzione primaria dei prodotti agricoli;
– della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
a) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
b) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
(2) Non hanno diritto alle misure di aiuto di cui al presente Regolamento altresì gli operatori economici che:
– sono fruitori diretti o indiretti di bilancio;
– sono direttamente o indirettamente connessi tramite proprietà o gestione con i funzionari del Comune di Pirano (con il sindaco, i vicesindaci e i consiglieri comunali) o con i loro parenti nonché con i direttori degli enti pubblici comunali e delle aziende pubbliche o i loro parenti (ovvero quali gestori, membri del consiglio di amministrazione o rappresentanti legali ovvero soggetti aventi più del cinque per cento dei diritti di fondazione, gestione o capitale) ai sensi della legge che disciplina l'integrità e la prevenzione della corruzione;
– hanno già ottenuto mezzi finanziari di cui al presente regolamento però non li hanno usati appropriatamente ovvero non hanno ottemperato gli obblighi derivanti dal contratto sull’assegnazione dei mezzi;
– non pagano regolarmente i salari e gli oneri sociali;
– sono in amministrazione controllata, fallimento o liquidazione;
– sono stati cancellati dal Registro delle imprese della Slovenia prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
III. CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELL’AIUTO DE MINIMIS
Articolo 7 
L’aiuto di cui al presente Regolamento:
– non sarà destinato all’esportazione o attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
– non sarà subordinato all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
– non sarà destinato all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto.
Articolo 8 
(importo totale dell'aiuto erogato a un’impresa unica) 
L’importo totale dell'aiuto erogato a un’impresa unica non deve superare i 200.000,00 euro nel periodo degli ultimi tre anni di bilancio, indipendentemente dalla forma e dallo scopo dell'aiuto e indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia concesso dai fondi dello Stato, dal Comune o dall'Unione (nel caso di aziende che operano nel trasporto commerciale di merci su strada, l'aiuto massimo consentito è di 100.000,00 euro).
Articolo 9 
(cumulo degli aiuti) 
(1) Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità degli aiuti o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
(2) Gli aiuti de minimis concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 (GU L 114, 26. 4. 2012, pag. 8) della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento (ossia 200.000,00 euro ovvero 100.000,00 euro).
Articolo 10 
(1) I beneficiari prima di ottenere i mezzi finanziari, devono depositare dichiarazioni scritte relative:
– a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, e a eventuali aiuti de minimis richiesti nonché aiuti de minimis già concessi e non ancora percepiti,
– all'ammontare di aiuti già concessi (o richiesti) per le stesse spese ammissibili,
e garantire che con l’ammontare dell’aiuto de minimis non si superi il massimale pertinente nonché le intensità degli aiuti conformemente agli altri regolamenti.
(2) I beneficiari sono tenuti a presentare al Comune di Pirano altresì un elenco di aziende con le quali sono affiliate in modo da controllare l’ammontare totale degli aiuti de minimis già concessi a tutte le aziende ad essi affiliate.
(3) Il Comune di Pirano informerà il destinatario per iscritto del fatto che l’aiuto è stato concesso in base alla norma de minimis conformemente al Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 in relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Gazzetta ufficiale EU L 352, 24. 12. 2013, pag. 1), modificato con il Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 in relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Gazzetta ufficiale EU L 352, 24. 12. 2013, pag. 1), e sull’ammontare dell’aiuto de minimis.
(4) Il Comune di Pirano conserverà i dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali per dieci anni dalla data della concessione dell’aiuto.
IV. MISURE DI AIUTO DE MINIMIS
Articolo 11 
Le misure di aiuto de minimis secondo il presente regolamento sono:
1. sovvenzione di parte dei costi operativi fissi, ossia l’imposta per l'uso del terreno edificabile, dei costi di gestione dei rifiuti urbani e costi di approvvigionamento idrico e smaltimento e trattamento delle acque reflue, dei costi dell'elettricità e dei costi dei servizi di telecomunicazione,
2. sovvenzione degli affitti di locali commerciali e
3. sovvenzione del lavoro autonomo e della creazione di nuovi posti di lavoro.
IV. I. Sovvenzione di parte dei costi fissi 
Articolo 12 
Oggetto dell’aiuto è:
– sovvenzione dell’imposta per l'uso del terreno edificabile calcolata per un immobile situato sul territorio del Comune di Pirano, per il periodo di proclamazione dell’epidemia,
– sovvenzione di parte dei costi operativi fissi, ossia i costi di gestione dei rifiuti urbani e i costi di approvvigionamento idrico nonché di smaltimento e trattamento delle acque reflue, dei costi dell'elettricità e dei costi dei servizi di telecomunicazione, per il periodo di proclamazione dell’epidemia.
Articolo 13 
(1) I costi ammissibili sono costi calcolati e sostenuti, ossia l’imposta per l'uso del terreno edificabile, i costi di gestione dei rifiuti urbani e costi di approvvigionamento idrico e smaltimento e trattamento delle acque reflue, dei costi dell'elettricità e dei costi dei servizi di telecomunicazione.
(2) I costi non ammissibili sono l’imposta sul valore aggiunto e gli interessi di mora.
(3) L’importo del cofinanziamento non può superare il 100 percento dei costi ammissibili.
(4) L’importo dei mezzi a concorso, il limite dell’importo di aiuto massimo e altre condizioni di concessione dei mezzi finanziari sono da determinarsi nel bando pubblico.
IV. II. Sovvenzione degli affitti di locali commerciali 
Articolo 14 
L’oggetto dell’aiuto è la sovvenzione degli affitti di locali commerciali situati sul territorio del Comune di Pirano.
Articolo 15 
(1) I costi ammissibili sono gli affitti per i locali commerciali calcolati e sostenuti.
(2) I costi non ammissibili sono l’imposta sul valore aggiunto, cauzioni versate e gli interessi di mora.
(3) I locali commerciali devono essere dati in locazione nel valore di mercato e non devono essere di proprietà del destinatario dei fondi, dei suoi dipendenti, co-fondatori o famigliari e dei loro parenti stretti nonché dei coniugi e conviventi extraconiugali.
(4) L’importo del cofinanziamento non deve superare il 50 percento dei costi ammissibili, di cui si cofinanzia un massimo di sette (7) euro/m2/mese. Se l'affitto dei locali commerciali è superiore a sette (7) euro/m2/mese, l'importo al di sopra di questo limite non è considerato un costo ammissibile.
(5) L’importo dei mezzi a concorso, il limite dell’importo di aiuto massimo e altre condizioni di concessione dei mezzi finanziari sono da determinarsi nel bando pubblico.
IV. III. Sovvenzione del lavoro autonomo e della creazione di nuovi posti di lavoro 
Articolo 16 
L’oggetto dell’aiuto è il cofinanziamento dei costi del lavoro autonomo e della creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio del Comune di Pirano con lo scopo di promuovere potenziali imprenditori e aziende già esistenti e ridurre la disoccupazione nel Comune.
Articolo 17 
(1) I costi ammissibili sono contributi versati nell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o nella creazione di un nuovo posto di lavoro sul territorio del Comune di Pirano. I costi ammissibili sono solamente i contributi mensili obbligatori versati per una persona avente residenza fissa nel Comune di Pirano.
(2) L’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o l’impiego ovvero la creazione di un nuovo posto di lavoro devono avere una durata di almeno 12 mesi.
(3) Il cofinanziamento è limitato a un massimo di 12 contributi mensili obbligatori.
(4) L’importo del cofinanziamento non può superare il 50 percento dei costi ammissibili.
(5) L’importo dei mezzi a concorso, il limite dell’importo di aiuto massimo e altre condizioni sono da determinarsi nel bando pubblico.
Articolo 18 
Nel caso di attività lavorativa autonoma i beneficiari dell’aiuto sono persone fisiche aventi residenza fissa sul territorio del Comune di Pirano e con sede sociale nel Comune di Pirano.
V. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI MEZZI 
Articolo 19 
(bando di gara pubblico) 
(1) I mezzi di bilancio di cui al presente Regolamento sono concessi sulla base di un bando di gara pubblico conformemente alle condizioni e secondo le procedure determinate nei regolamenti vigenti.
(2) Il bando di gara pubblico deve necessariamente contenere:
– l'oggetto del bando di gara,
– l'importo totale dei fondi stanziati per il bando di gara,
– le misure oggetto del bando di gara e l'importo totale delle singole misure in oggetto,
– i soggetti che posso richiedere ovvero beneficiare degli aiuti,
– i requisiti e le condizioni che i beneficiari devono soddisfare,
– le condizioni alle quali i fondi sono assegnati,
– il periodo per il quale i fondi sono assegnati,
– l'indicazione della documentazione che il richiedente deve allegare alla domanda,
– il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando,
– l'indirizzo a cui vanno inviate le domande.
(3) Misure e criteri più dettagliati per la concessione di aiuti in base alla regola de minimis e la documentazione richiesta per la misura di aiuto individuale di cui al presente Regolamento saranno specificati più dettagliatamente nel bando di gara pubblico.
Articolo 20 
La misura di cui al punto 3 dell’articolo 11 sarà attuata dopo la cessazione dello stato di epidemia, qualora vi siano ovvero sussistano ancora risorse di bilancio sufficienti a disposizione.
Articolo 21 
(Commissione) 
(1) La procedura per l'assegnazione dei mezzi finanziari è condotta da una Commissione composta da tre membri.
(2) La Commissione di cui al comma precedente è composta da due rappresentanti del Consiglio comunale, nominati dallo stesso tra i suoi membri, e da una persona esperta dell'organo amministrativo comunale competente per le finanze nominata dal sindaco. I membri della commissione eleggono tra loro a maggioranza semplice il presidente della commissione incaricato del coordinamento dei membri della commissione stessa, dell'attuazione tempestiva e legale delle mansioni e della comunicazione con gli organi dell’amministrazione comunale.
(3) Le mansioni della commissione di cui al comma uno sono la predisposizione di un bando di gara con documentazione di gara e la presentazione di una proposta per la ripartizione dei mezzi a seconda delle misure di aiuto nonché l'esame delle richieste dei richiedenti per l'assegnazione delle mezzi finanziari. La commissione delibera in particolare se pubblicare il bando di gara ai sensi del presente regolamento per tutte le misure o soltanto per una singola misura. La commissione può sospendere in qualsiasi momento la procedura di assegnazione dei fondi prevista dal presente regolamento qualora norme nazionali prevedessero misure di aiuto identiche o analoghe.
(4) Le misure di aiuto sono concesse ai richiedenti che soddisfano i criteri e le condizioni del bando di gara per l'assegnazione dei mezzi.
Articolo 22 
I mezzi finanziari ai sensi del presente Regolamento saranno assegnati ai beneficiari delle misure di aiuto sulla base di un bando di gara pubblico precedentemente condotto, in conformità alle condizioni e secondo la procedura stabilita dal presente Regolamento e dal bando di gara pubblico, sulla base dei risultati della valutazione delle domande, dell'importo dei fondi richiesti dai beneficiari e dell’importo dei fondi disponibili.
Articolo 23 
(1) L’Amministrazione, su proposta della Commissione di cui al comma uno dell'articolo 21, decide con delibera in merito all’assegnazione dei fondi ai sensi del presente Regolamento.
(2) Avverso il provvedimento dell’Amministrazione comunale di cui al comma precedente è ammesso ricorso dinanzi al sindaco del Comune di Pirano entro otto giorni dal ricevimento del provvedimento. Il ricorso presentato non sospende la conclusione del contratto con gli altri beneficiari dei mezzi che sono stati prescelti.
(3) I diritti e gli obblighi reciproci tra il Comune di Pirano e il destinatario dei fondi sono disciplinati da apposito contratto.
Articolo 24 
(controllo sull’utilizzo dei mezzi) 
(1) L’uso appropriato e la regolarità dei mezzi finanziari erogati in base al presente Regolamento viene seguito dall’organo dell’amministrazione comunale sulla base dell’obbligo di comunicazione di relazioni da parte dei beneficiari degli aiuti.
(2) Qualora si accertasse che i mezzi non siano stati utilizzati per lo scopo per il quale sono stati erogati ovvero che siano stati assegnati sulla base di dati non veri o false dichiarazioni ovvero che il destinatario violi altre disposizioni del Regolamento, il Comune di Pirano ha il diritto di richiedere la restituzione dei mezzi concessi in un unico importo. Il destinatario ha l’obbligo di restituire i mezzi erogatigli a decorrere dalla data di accredito del bonifico con i corrispondenti interessi legali di mora.
Articolo 25 
(1) In caso di eventuali importi residui dei mezzi del bando destinati ad una singola misura, questi potranno essere riallocati ad altre misure di cui al presente Regolamento, tuttavia nell’ambito dei mezzi previsti nel bilancio di previsione.
(2) Il sindaco, su proposta dell’organo competente dell’Amministrazione comunale, decide con delibera in merito alla riallocazione dei fondi durante le misure.
VI. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 26 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 122-1/2020
Pirano, 23 dicembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti