Uradni list

Številka 201
Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3686. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center, stran 10419.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 138/06, 27/07 in 52/15) se v 4. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C 33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140
Popravila električnih naprav
D 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
G 46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami n materiali
G 47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G 47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G 47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 82. 190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
P 85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.421
Višješolsko izobraževanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.100
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230
Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q 87.100
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.022
Kozmetična in pedikerska dejavnost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem odlokom v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-61/2020
Ljubljana, dne 29. decembra 2020
EVA 2020-2711-0151
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti