Uradni list

Številka 201
Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 201/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3685. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 10419.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 182/20) se za 3. členom doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(sanitetni prevoz) 
(1) Poleg primerov iz 54. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: pravila) ima zavarovana oseba v času trajanja popolne prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, ki je določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, pravico do sanitetnega prevoza, če:
– sanitetni prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene storitve, ki se opravlja v skladu z odredbo, ki ureja začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, in
– za prevoz ne uporabi osebnega avtomobila ali avtotaksi prevoza.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da gre za primer iz 3. točke 54. člena pravil, zaradi česar se na listini za naročilo prevoza (v nadaljnjem besedilu: nalog za prevoz) kot razlog za sanitetni prevoz označi »2. ŠKODLJIVOST JAVNEGA PREVOZA«.
(3) Nalog za prevoz v primeru iz prvega odstavka tega člena izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik, ki je prevzel oziroma bo prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.
(4) Če zdravnik iz prejšnjega odstavka iz objektivnih razlogov ne more izdati naloga za prevoz pred izvedbo sanitetnega prevoza, izda nalog za ta prevoz najpozneje naslednji delovni dan po opravljenem sanitetnem prevozu.
(5) Zdravnik iz tretjega odstavka tega člena o tem, da je izdal nalog za prevoz, ustno ali pisno obvesti zavarovano osebo in datum obvestila zavarovane osebe zapiše v njeni zdravstveni dokumentaciji.«.
2. člen 
V 4. členu v drugem odstavku se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »3. člena tega odloka«.
3. člen 
V 6. členu se besedilo »21 dni« nadomesti z besedilom »do 21. januarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-60/2020
Ljubljana, dne 29. decembra 2020
EVA 2020-2711-0127
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti